Drobečková navigace

Úvod > Pro lidi > Aktuality > ČOV Žižice, upozornění na vypouštění nevhodných látek do kanalizace

ČOV Žižice, upozornění na vypouštění nevhodných látek do kanalizaceUPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM - PRODUCENTŮM ODPADNÍCH VOD NA ŽIŽICKU

 

Vážení odběratelé,

Následující seznam se týká nevhodných a nebezpečných látek a předmětů, které se nesmí vypouštět, nebo vhazovat do kanalizace.

 

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č.1 zákona č.254/2001Sb o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do skupiny zvlášť nebezpečné látky podléhá příloze č.1 Nařízení vlády č. 229/2007Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.

 

Vniknutí těchto látek do kanalizace musí být zabráněno:

 

 • minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, ropa
 • ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky
 • koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné)
 • jedy a žíraviny
 • koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové apod.)
 • koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva
 • kaly z filtrů úpraven pitné vody
 • přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy
 • organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
 • organofosforové sloučeniny
 • organocínové sloučeniny
 • látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
 • rtuť a její sloučeniny
 • kadmium a jeho sloučeniny
 • syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod
 • kyanidy
 • látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
 • látky intenzivně barevné
 • látky s nadměrným zápachem či dusivé
 • pevné předměty (vlhčené ubrousky, dětské pleny, dámské hygienické potřeby, zejména hadry, vatové výrobky, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)
 • látky obsahující abrazivní materiály (brusiva, písek, apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do veřejné kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách a podobně.

 

Do kanalizace a vodoteče, která je s veřejnou splaškovou kanalizací vázána a rovněž kdekoli v k.ú. Žižice je zakázáno vypouštění (jímek, septiků, žump) kalovými čerpadly.

 

Na kanalizaci nesmí být napojeny přepady ze žump, septiků, domovních ČOV a jiných podobných objektů. 

Pokud se budeme tímto řídit snižujeme náklady na provoz naší čistírny odpadních vod v Luníkově, ale hlavně nebudou ucpané naše čerpací stanice, kterých máme na Žižicku celkem 7 ks. 

Předem děkujeme, že se tímto budeme řídit vaše, tedy naše čistička odpadních vod a především neustále ucpané čerpací stanice.