Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet 2014

Rozpočet 2014

Přijmy

Paragraf Položka Daňové přijmy V tisísích
  1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1150
  1112 Daň z příjmu FO z podnikání 50
  1113 Daň z příj. FO - z kap. výnosů 130
  1121 Daň z příjmu práv. osob 1330
  1211 Daň z přidané hodnoty 2300
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 295
  1341 Poplatek ze psů 25
  1351 Odvod z loterií 15
  1361 Správní poplatky 1
  1511 Daň z nemovitosti 1000
  4112 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 110
  4213 Inv.přij.tr.ze st.fondů-SZIF-Program rozvoje venkova-vodovod Žižice 216
  4216 Ost.inv.tr.ze st.rozpočtu-MZE-Vodovod a kanalizace Luníkov 1071
       
    Nedaňové příjmy  
2321   Odvádění a čištění opdad.vod - vč.příspěvku na pořízení kanalizace Luníkov 390
3613   Nebytové hospodářství-příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 150
3639   Kom.služby a úz. rozvoj-příjmy z pronájmu a prodeje  pozemků/ DSO-TP / 1755
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů-příjmy z prodeje zboží 2
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 85
6171   Činnost místní správy 2
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-příjmy z úroků 4
       
    Příjmy celkem 10081

Výdaje

Paragraf Výdaje V tisících
1014 Činnost char.veř.útulků 5
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 670
2229 Nákup mat.jinde nez. /dopr.značení / 10
2310 Pitná voda 1150
2321 Odvádění a čištění odp.vod 4252
2339 Záležitosti vod.toků 20
3111 Předškolní zařízení – MŠ Žižice 160
3326 Pořízení zachování a obnova hodnot kult.památek 5
3341 Rozhlas a televize 23
3399 Ostat.záležitosti kultury 50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20
3419 Ost.tělovýchovná činnost 10
3429 Ostatní zájmová činnost 20
3613 Nebytové hospodářství 92
3631 Veřejné osvětlení 190
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 20
3635 Územní plán 20
3639 Komunál. služby a územ.rozvoj / vč.rezervy kapitál.výdajů/ 170
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 380
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – velkoobjemových 20
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadu 200
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1200
5279 Krizové záležitosti 10
6112 Zastupitelstvo obcí 729
6171 Činnost místní správy 1120
6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operací  15
6320 Pojištění obec.majetku  60
     
  8124 Splátky úvěru č.1 152
  8124 Splátky úvěru č.2 363
     
  Výdaje celkem 11176
     
3111 Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace obce Žižice - Mateřská škola Žižice  
  materiální náklady 80
  opravy a udržování 30
  ostatní služby 50
     
  Celkem 160