Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1950 – 1951

Školní kronika: Rok 1950 – 1951

Nový školní rok 1950/51 zahájen byl slavností dne 1. září 1950 za přítomnosti rodičů dětí a zástupců lidosprávy. Žactvo našlo školu čistou s vymalovanými chodbami, vyzdobenou a připravenou již k vyučování. O to se postaralo učitelstvo školy již během hlavních prázdnin, které také připravilo pro všechno žactvo nové učebnice. Po úvodním slovu předsedy MNV Václava Vaise přivítal se s dětmi ředitel školy, který je seznámil s novým pracovním plánem školy na I. pololetí nastávajícího školního roku. Po té zástupce žactva poděkoval přítomným zástupcům lidosprávy a učitelům za práci pro radostné prostředí školní práce. Žactvo pásmem národních písní a hymnou zakončilo nový radostný nástup do sví školní práce.

Učitelský sbor zůstává nezměněn. Na škole působí jako ředitel školy František Buzický a učitelka Anna Formánková. Jako ostatní učitelé na škole působí P. Jaroslav Španihel, řím-kat. farář a vikář ze Zvoleněvse, který vyučuje na škole náboženství římskokatolické ve 2 týdenních hodinách a paní Františka Režná ze Slaného, které vyučuje náboženství českoslov. v 1 týdenním vyučovací hodině.

Počet žactva proti počtu roku loňského je značně nižší, protože značný počet dětí zemědělských dělníků, ponejvíce národnosti maďarské a německé, přesídlil s rodiči do míst, kde jsou státní statky a též hodně německých rodin přesídlilo do Německa.

Rozdělení tříd:

a) Podle tříd:

I. třída 1. oddělení – 1. postupný ročník: 4chl + 2d = 6žáků 30

2. oddělení – 2. postupný ročník: 5chl + 8d = 13žáků

II. třída 1. oddělení – 3. postupný ročník: 4chl + 3d = 7žáků

2. oddělení – 4. postupný ročník: 6chl + 4d = 10žáků

3. oddělení – 5. postupný ročník: 5chl + 5d = 10žáků

Celkem na škole 24 chlapců + 22 dívek = 46 žáků

b) Podle náboženského vyznání:

římskokatolický: 39, čsl: 7

c) Podle místa docházky:

Obec Žižice: 17 žáků, Drnov: 18 žáků, Vítov 9 žáků, Luníkov 2 žáci.

V neděli dne 3. září 1950 uspořádaly všechny složky Národní fronty v Žižicích „Mírové dožínky“. Ve 14. hodin odešel průvod s hudbou od Vítova do středu ovce, kde po přivítání přítomných předsedou MNV konán koncert. Při němž uspořádána zábava pro školní mládež – hry, závody, tombola, střelnice a podobně jako odměna mládeži za výpomoc při žních, požární hasičské službě a hledání mandelinky bramborové. Shozen letadlem aeroklubu věnec jako dík města lidu venkova za věrnou sklizeň. Přestávky byly vyplněny programy skupin ČSM za Žižic a Zvoleněvse. Děti užily slušné zábavy za dozoru učitelstva a měly radost, že i jejich práce byla takto odměněna.

Po předcházejícím školení teoretickém ve Slaném a praktickém v Kralovicích prováděl po celý měsíc září 1950 ředitel školy geonomický průzkum půdy na katastrálním území obcí Žižic, Drnova a Luníkova za účelem sestavení nové podrobné geonomické mapy ČSR.

K odůvodněné žádosti ředitele školy provolil ONV ve Slaném na zdejší škole pro školní rok 1950-51 částečné nedílné dopolední vyučování. Vyučuje se do 12 případně 13 hodin mimo pondělí a čtvrtka, kdy je celodenní vyučování.

V září provedlo žactvo školy sběr šípků. Celkem sebráno 60kg šípků, které byly dodány Hospodářskému družstvu ve Slaném.

Dne 7. září konán v celé republice Den horníků. Škola pro ten účel vyzdobena a žactvo během vyučování poučeno o významu horníka a hornické práce pro budovatelské úsilí našeho státu.

Na výzvu ROH – Svaz zaměstnanců školství a osvěty uzavřel učitelský sbor dne 9. září 1950 kolektivní socialistické závazky, které se týkaly rozšíření spolupráce učitelského sboru s lidosprávou – provedení reorganizace veřejné obecní knihovny v Žižicích a spolupráce s masovými organizacemi při pořádání kulturních podniků v Žižicích. Všechny tyto závazky mají býti splněny do konce I. pololetí školního roku 1950/51 a kontrolovány osvětovým a knihovnickým inspektorem při ONV ve Slaném.

Ve středu dne 29. 9. zúčastnilo se žactvo školy filmového představení ve Zvoleněvsi, kde promítaly filmy: Horolezci v Tatrách, Cukr a Čapí rodinka.

Dnem 30. září 1950 rozvázala školní a uklízečka zdejší školy soudružka Marie Cimrmanová svůj pracovní poměr v důsledku přestěhování do Hořešovic, okres Slaný. Svůj kladný poměr ke škole projevila už tím, že jako manželka předsedy MNV ujala se této práce 31

již v roce 1948, kdy tuto práci nechtěl v obci nikdo vykonávat. Až do opatření nové uklízečky bude práce školnické obstarávat rodina ředitele školy.

Dne 2. října provedena podle pokynů ONV ve Slaném ve zdejší škole oslava Dne čsl. armády. K této slavnosti dostavili se jako zástupci armády svob. slánské posádky Zelenka a Novotný. Na Pořadu bylo: Píseň práce, proslov ředitele školy, recitace básní, ruské písně, pásmo českých písní, projev zástupců armády, slib dětí, že se budou pilně učit, čsl. hymna.

Dne 3. října navštívil zdejší školu v doprovodu okresního školního inspektora L. Zingla krajský školní inspektor, který se hlavně zajímal o výzdobu, čistotu školy a plánování školní práci pro I. pololetí letošního roku, jakož i o mimoškolní práci učitelů v obci.

Ve dnech 14. a 15. 10. konána ve Slaném zdravotnická konference, jíž se ve funkci zdrav. ref. MNV zúčastnil ředitel školy. Na konferenci byly řešeny i otázky školní hygieny.

V pondělí dne 16. října 1950 promítány pro žactvo národních škol ve Zvoleněvsi filmy: Veselá zahrádka, Pohádka starého dubu, Liška a drozd, V začarovaném zámku, Neděle v pražské zoo. Zúčastnilo se všechno žactvo zdejší školy.

Oslava 28. října 1950 provedena byla na škole dne 27. října v poslední vyučovací hodině podle směrnice ministerstva školství, věd a umění. Aktivně se žactvo zúčastnilo místní veřejné oslavy. V odpoledních hodinách provedlo všechno žactvo školy štafetový běh, který byl proponován ONV ve Slaném na počest 33. výročí Velké říjnové revoluce. Místní štafeta probíhala: Osluchov – Luníkov – Žižice – Vítov – Slaný. Pozdravnou stužku s heslem „Se sovětským svazem za mír“ zhotovila s uměleckým vkusem Jana Procházková ze Žižic. Zdejší mládež školní obsadila úsek: Žižice – MNV – Blahotice. Štafetu ve Slaném předala mládež vdovská u radnice města Slaného do rukou okresního školního inspektora Ladislava Zingla.

Dne 7. listopadu vzpomenuto 3. výročí velké říjnové revoluce ve vyučovacích hodinách na společném shromáždění žactva. Třídy i škola byly pro tento účel vhodně vyzdobeny.

Od 20. – 25. listopadu vyhlášen „Týden vzorné práce“ k uctění 54. narozenin prvního dělníka republiky presidenta Klementa Gottwalda, v jehož životní práci pro dělnickou třídu vzpomenuto dne 23. 11. 1950.

I v letošním školním roce je na škole zavedeno spoření žactva v rámci celookresní soutěže. Spoření je učitelstvem u žactva propagováno a vykáže jistě na konci školního roku 1950/51 dobré výsledky. Spoření na škole provádí ředitel Okresní spořitelny a záložny ve Slaném pan Pěknica.

Na počest I. sjezdu čsl. obránců míru v Praze roku 1950 pořádána v celé republice tzv. Byškovská akce, která spočívala v tom, že školní děti sbíraly potvrzenky z darovaného mléka nadkontikentingentního od místních zemědělců, které se zavázali dodati. Sebráno bylo z místní a přiškolených obcí celkem 509 litrů. Zdejší škola byla odměněna knihou, kterou zakoupila a prostřednictvím školského referátu ONV ve Slaném dodala Mlékárna ve Slaném. 32

Opět v letošním roce byl ustanoven na škole Dorost ČSČR. Přihlášeno bylo všechno žactvo II. třídy, které může již plniti zdravotnické úkoly Divize ČSČR.

Dne 8. prosince 1950 vykonal inspekci na zdejší škole okresní školní inspektor soudruh Ladislav Zingl, který byl přítomen vyučování v obou třídách. Po inspekci udělil vyučujícím příslušné pokyny metodické. S výsledkem práce školní i mimoškolní učitelstva byl spokojen.

Na schůzi rodičů školních dětí bylo opět ustanoveno při zdejší škole Sdružení rodičů a přátel školy. Předsedou byl opět zvolen Jaroslav Svoboda, dílovedoucí ČKD, Žižice čp. 44, místopředsedou Josef Šůma z Drnova26, jednatelkou učitelka A. Formánková, pokladníkem Božena Štorková – Zemanová z Žižic čp. 11, revizory účtů Josef Linda z Žižic 18 a Josef Brůža z Žižic čp. 35.

Dnem 1. dubna 1950 vstoupil v platnost nový řád pro učitele a nový platový řád pro správní zaměstnance (inspektory, tajemníky šk. referátu, školníky a uklízečky). Znamená proti dosavadním platovým předpisům velké finanční nadlepšení, zvláště pro nastupující učitelské síly. Základní plat vychází z číslice 4000 Kčs a je odstupňován do tříd podle počtu let a vykonané přestupové zkoušce. K němu druží se plat diferenční, který je ohodnocením práce v odděleních malotřídních škol i škol respektive tříd s vyšším počtem dětí. Je vyplácen se základním platem za uplynulé pololetí. K nim druží se přídavky na děti, značně zvýšené, jakož i ředitelské přídavky u vedoucích škol. Všichni učitelé a správní zaměstnanci byli již na podkladě předložených přihlášek převedeni do nových platových poměrů a započtena jim i doba strávená v jakékoli pracovním poměru za předpokladu ponemoc. pojištění po dovršení 18. roku věku.

Dne 13. 12. 1950 a ve dnech následujících bylo ve zdejší škole prováděno povinné očkování dětí školních i mimoškolních proti tuberkulose ČSČR ze Slaného. Očkování bylo společné pro obce Žižice, Drnov, Vítov a Luníkov.

Na základě dopisu ministerstva školství věd a umění Dr. Zdeňka Nejedlého a ministra zemědělství Julia Ďuriše vesnickým učitelům svolána zaměstn. radou učit. SZŠO ve Slaném na neděli dne 17. prosince 1950 pracovní schůze vesnických učitelů, na níž diskutováno bylo o zmíněném dopise po úvodním proslovu předsedy ZRU Emila Spalovi, který vyzýval všechno učitelstvo k zapojení se do socialistického budování vesnice v rámci JZD. Na tribuně vystřídal se zástupce šk. ref. Josef Braun, zástupce ČSM, školní inspektor Ladislav Zingl, zástupce JZD na okrese Oldřich Pokorný z Drnova aj. V diskusi se nejlépe osvědčil ředitel národní školy v Dřínově, Stanislav Finek, který podal své zkušenosti s prací v JZD a boji s venkovským boháčem. V témže smyslu diskutoval i ředitel národní školy v Jedomělicích, Jindřich Novák. Pracovní konferenci vyzněla v závěru pro přečtení závazků učitelstva pro práci JZD příslibem, že se učitelstvo v této práci osvědčí. Zmíněné závazky byly již připraveny na povinných úsekových schůzích učitelských.

Dne 19. prosince konal se ve Slaném jednodenní filmový kurs promítání úzkých filmů spojení s návodem na zacházení s filmovými projektory. Za zdejší učitelský sbor se kursu zúčastnila učitelka Anna Formánková. 33

Dne 21. prosince 1950 vzpomenuto na škole 71. naroz. J. V. Stalina, spoluzakladatele Sovětského svazu a vůdce sovětského proletariátu, v hodinách prvouky a vlastivědy.

V poslední den vyučování před vánočními prázdninami uspořádala žákovská organizace II. třídy vánoční besídku ve své třídě. Pestrý program si sama připravila a naučila a dětem byly dány dárky. Všichni se po čtyřměsíční školní práci pobavili.

Vánoční prázdniny na školách trvaly od 22. prosince 1950 do 2. ledna 1951. Pravidelné vyučování započalo 3/1 1951. Během těchto prázdnin byl proveden v celé školní budově hlavní úklid brigádou matek školních dětí z obcí Žižic, Drnova a Vítova.

Dne 18. 1951 konána byla celookresní porada učitelstva ve Slaném, které zúčastnili oba učitelé. Vedle organizačních záležitostí hlavním bodem pořadu byla přednáška soudruha Miloslava Dismana, vedoucího školního rozhlasu z Prahy o sborové recitaci a jenž předvedl učitelstvu 2 ukázky nácviku sborové recitace s žactvem národní a střední školy.

ONV, IV. referát ve Slaném svolal na den 20. 1. 1951 konferenci kulturních referentů do zasedací síně ONV, jíž se zúčastnil za zdejší obec František Buzický. Řešeny na ní otázky vnitřního vybavení škol, personální otázka škol na okrese, jakož i náměty k provedení „Hovorů s občanstvem“ o škole. Nový školní a zkušební řád.

Dne 10. 12, 26. 1. a 2/3 1951 konány schůze ředitelů škol, jichž se účastni ředitel školy. Dne 26. 1. podáván návod k vyplnění tabulek a prospívání žactva, které byly podle instrukcí osobním poslem proti potvrzení dodány do 30. 1. školní referát ONV.

Dne 17. 2. 1951 konána ve Slaném společná porada ředitelů škol a školníků celého okresu v hotelu Pošta, na níž řešena otázka spolupůsobení školníků při výchově dětí. Po úvodním slově předsedy ZRU Emila Spala, předsedy zájmové skupiny školníků Fořta ze Slaného hlavní referát přednesl přednosta osobního oddělení III/2 Dr. Horyna z KNV v Praze, ve kterém pojednával o nově připravovaném pracovním řádu pro školníky a uklízečky s normováním jejich práce a odměnami za práci, jakož i o personálních otázkách těchto zaměstnanců a vznesl kritiku hodnoty práce školníků podle výsledku prohlídek škol na řadě míst okresu téhož dne. Dále mluvil tu o záležitostech školníků soudruh V. Balšánek, školník z Prahy, jako zástupce SZŠU a KOR (krajské odborové rady). V závěru schůze schválena resoluci o práci a soutěžení školníků s okresem příbramským a odsouzení pronásledování financ. odborářů.

Od 1. ledna 1951 ustanovena při zdejší škole jako školní uklízečka Marie Buzická, manželka ředitele školy, když na několikerou výzvu k této práci v obci nikdo nehlásil.

Dnem 1. února vstoupil v platnost nový školní a zkušební řád, který prodiskutován v učitelských poradách a úsekových schůzích. Bližší záznam o zásadách těchto řádů je v knize zápisů porad učitelského sboru zdejší školy ve školním roce 1950/51. Podle školního řádu dostávají žáci ke konci každého týdne k pohlídnutí žákovské knížky, v nichž je zaznamenáván prospěch, píle, chování, pochvaly a tresty žáka za uplynulý týden.

Na výzvu ONV školního referátu ve Slaném měly býti uspořádány ve všech obcí okresu do 30. 3. 1951 „Hovory MNV s občany o škole. Nový školní a zkušební řád“ a 34

stanovení k nim instruktoři ONV. Ředitel školy František Buzický určen pro obce Žižice, Drnov Vítov a Luníkov. Po dohodě s MNV a AV, NF těchto obcí konány společně v budově zdejší národní školy v neděli dne 18. února 1951 za účasti asi 50 osob. Po úvodním slově předsedy MNV v Žižicích soudruha Václava Vaise přednesl referát ředitel školy o práci školní ve zdejší národní škole, o školství vůbec, a zařízeních ve školní budově a plánech do budoucna. Učitelka Anna Formánková podala pak výklad nového školního a zkušebního řádu a po živé diskusi usneseny závazky učitelského sboru o zlepšení práce školní, jakož i MNV o výpomoci přu vybavování školy technickými potřebami. Současně podány rodičům zprávy rod. dětí a jejich prospěchu a chování ve škole.

Ve čtvrtek dne 22. února 1951 pořádána ve Slaném v tělocvičně střední školy dívčí (Na hájích) KNV tělovýchovný kurs pro všechno učitelstvo zdejšího okresu – školy národní. Vedl jej instruktor KNV, bývalý učitel, zdejší střední školy ve Slaném, soudruh Jan Přibyl. Kurs měl hlavní praktický ráz a přinesl učitelstvu pro jeho práci a tělesné vychování hodně nových podmětů a rad. Kursu se za zdejší školu zúčastnili oba učitelé. Po kursu výsledky práce ve zvláště poradě zpracovány a budou dodány školám.

Na žádost MNV provedla školní mládež ve všech obcí školného obvodu sbírku cukru pro korejské sirotky, kterou vyvolal pro všechny kraje republiky Jednotný svaz českých zemědělců v Ledcích, okres Slaný. Celkem bylo sebráno v Žižicích 54kg cukru, v Drnově 48 kg a ve Vítově 25kg. Cukr uložen u MNV uvedených obcí a bude předán okresnímu sekretariátu JSČZ ve Slaném.

Ředitel školy František Buzický s učitelkou Annou Formánkovou vzali si závazek, že zreorganizují veřejnou obecní knihovnu v Žižicích, Své povinnosti plně dostali a do poloviny února 1951 nově přečíslovali všechny knihy, vypracovali přírůstkový seznam, abecední seznam knih, svazkový seznam abecedně podle spisovatelů, seznamy pro čtenáře, přehlídli a doplnili lístkovou kartotéku knih a j. práce. Při nalepování nových štítků bylo použito dobrovolné pomoci žactva II. třídy, které také vykonalo notný kousek práce. Za vykonanou prací dostalo se oběma učitelům i žactvu poděkování jak MNV v Žižicích, tak i okresního knihovního inspektora ve Slaném Josefa Lišky.

Aby bylo zabráněno neúměrnému zásobování se moukou, plýtváním potravinami a rovnoměrnému přídělu pro pracující zavedla vláda naší republiky nařízením s účinností od 26. února 1951 opět potravinové lístky na mouku, chléb a pečivo, které byly původně dnem 1. října 1950 zrušeny. Tím bude v zásobování zaveden pořádek.

Dne 6. března zavítalo do Žižic Putovní kino MZ, které v rámci osvětové činnosti pro JSČZ (Jednotný svaz českých zemědělců) promítlo řadu hodnotných zemědělských filmů i četných grotesek pro školní mládež. Účast na představení byla značná.

Dne 8. března je prohlášen za Mezinárodní den žen (MDŽ) Této příležitosti podle pokynů MŠVU ve věstníku, sešit 5 z 20/2 1951 bylo využito při vyučování k poučení žactva o významu ženy pro život každého národa, o boji žen koloniálních národů za své osvobození a o boji všech žen za udržení světového míru.

Ve dne 17. - 18. března uspořádal IV. referát ONV ve Slaném celookresní, v pořadí již 3. běh, kronikářský kurs, kterého za zdejší obec zúčastnil ředitel školy František Buzický. Kurs po stránce odborné i organizační byl dobře řízen knih. inspektorem Josefem 35

Liškou a dal účastníkům mnoho cenných poučení a poznatků pro jejich zodpovědnou práci kronikářů.

Velikonoční prázdniny na školách trvaly od 22. – 27. března 1951. během těchto prázdněni proveden byl matkami školních dětí řádný úklid školní budovy a vše umyto. Odměna v částce 700 Kčs za úklid byla rovným dílem dána dětem těch matek, které se úklidu zúčastnily a ty si ji uložily při školním spoření na vkladní knížky.

Ve středu dne 28. března prováděna Ústavem národního zdraví ve Slaném ve zdejší obci v hostinci pana Antonína Procházky zkouška krve u všech osob ve věku od 18. – 40. roků věku- Píchnutím získaná kapka krve byla zachycena na dvojité sklíčko a za celou obec odvezena všechna osobním autem pana Lindy ONV zdrav. referát do Slaného. Dělníci zúčastnili se této akce na svých pracovištích. Potvrzení a provedení zkoušce krve musilo býti předloženo při vydávání potravinových lístků, jinak jejich vydání by bylo žadateli odmítnuto.

V neděli dne 15. dubna 1951 uspořádán byl MAV NF (místní akční výbor Národní fronty) v Žižicích podle pokynů OAV NF „Pochod míru“, kterým se manifestovalo se udržení světového míru a proti remilitarizaci západního Německa. Mládež i občanstvo sešlo se u pomníku padlých, odkud po přečtení proslovu, zaslaného OAV NF ve Slaném, ředitelem školy pochodoval průvod, v jehož čele byla nesena naše a sovětská vlajka, kolem mlýna do Luníkova, odtud přímo do Vítova a zpět do Žižic, Tohoto pochodu se zúčastnilo včetně školních dětí celkem 110 osob.

všechno žactvo školy zúčastnilo se ve dnech 25., 26. a 27 dubna sběru nosatce řepného na pozemku JZD v Drnově, kde tento nebezpečný škůdce řepy cukrové vyskytl se v takovém rozsahu, že byla obava zničení veškeré řepy. Celé pole bylo pokryto kousky papíru a pod některým papírem bylo napočítáno 70 – 80 brouků. Děti výborně tu pomohly, neboť sebraly hodně kg těchto brouků. V odměně za tuto pomoc obdrží od cukrovaru ve Zvoleněvsi určité množství cukrovinek.

Téměř po dvouměsíčním nacvičování uskutečnil dramatický kroužek při zdejší škole provedení divadelní dětské hry Fr. Flose Nanynka z Týnice v neděli dne 22. dubna 1951 v hostinci pana Antonína Procházky v Žižicích. Hra byla v celku dobře nacvičena, děti snažily se kázat, co dovedou, takže i přes četné technické potíže, které přiházejí na malém venkovském jevišti, sklidila škola tímto vystoupením značný úspěch, o němž svědčí i to, že hra na žádost občanstva byla opakována v Drnově v sále pana Pospíšila v neděli dne 6. května 1951. Zde na větším jevišti hra vyzněla ještě lépe než v Žižicích. Žádostem návštěvníků z obcí Zvoleněves a Beřovice, aby i tam byla hra opakována, nemohlo již býti vyhověno pro vlastní školní práci a technické obtíže s dopravou dětí a divadelních rekvisit.

Samostatná obec Baráčníků Podlesí u Podlešína poukázal zdejší škole peněžní dar částku 600 Kčs na školní potřeby žactva. Za dar poděkováno.

Ve středu dne 25. dubna 1951 bylo všechno žactvo školy prohlídnuto panem MUDr. Václavem Minaříkem ve Zvoleněvsi za přítomnosti zdravotní pracovnice Laňarové ze Slaného.

V úterý dne 1. května konána ve Slaném velká oslava Svátku práce pod heslem „Se sovětským svazem za mír a socialismus“. Této oslavy zúčastnila se valná část občanstva i dětí zdejší obce. Doprava tam i pět byla zajištěna st. autobusy. 36

V týdnu Květnové revoluce bylo žactvu objasněno v hodinách vlastivědy a prvouky pozdvižení českého lidu za dnů květnových 1945 proti nacistické hrůzovládě a našemu osvobození Rudou armádou. Všechna učební látka v tomto týdnu byla prolnuta tímto vzpomínkovým výročím a škola k témuž účelu vyzdobena. V místním rozhlase v Žižicích uvedeno za součinnosti ČSM (čsl. svazu mládeže) pásmo a recitace s doplňkovou hudbou k výročí Květnové revoluce.

Ve středu 16. května 1951 provedla zdravotní pomocnice Ústavu národního zdraví Laňarová ze Slaného vyšetření moře všeho žactva školy. Výsledek zkoušky negativní.

Dne 26. května uspořádán celookresní divadelní zájezd školní mládeže do Prahy Šípková Růženka v národním divadle a do zoologické zahrady. Z naší školy zúčastnilo se žactvo 3. - 5. postupného ročníku.

Protože v letošním roce nebyl uspořádán žádný výlet, sjednán byl zájezd do Slaného k prohlídce musea a výstavy 30 let KSČ, která byla instalována v museu. Žactvo mělo tu možnost také shlédnouti značnou část klášterní knihovny, předanou museu po zrušení kláštera bezpečnostními opatřeními. Prohlídka výstavy i musea byla pro žactvo velmi pouční. Do Slaného bylo žactvo dovezeno traktorem JZD z Drnova, jako odměna za sběr nosatce řepného na polích JZD. Zpáteční cestu konalo žactvo pěšky, při čemž se žactvo pokochalo pohledem ze Slánské hory na město i jeho vzdálené okolí, Je zajímavý fakt, že všechno žactvo, které často jezdí nebo chodí pěšky okolo Slánské hory, na ni ještě nebylo. Zájezd splnil své poslání.

Dne 6 června pořádala slánská Cotona divadelní zájezd do Zvoleněvse, kde předvedla dobře nacvičenou hru J. K. Tyla „Strakonický dudák“ v místní sokolovně. Zúčastnilo se jí téměř všechno žactvo školy za dozoru ředitele školy. Lze říci, že tím žactvu dána příležitost shlédnouti opravdu hodnotnou hru.

Na 10. června byla vyhlášena ONV ve Slaném celookresní akce pomoc zemědělství. Ač to byla neděle, zúčastnilo se jí všechno žactvo školy. Po dohodě s předsedou MNV soudruhem Václavem Vaisem provedlo žactvo úklid u pomníku padlých a u sousoší sv. Prokopa, barokní stavitelské památky.

V měsíci červnu proběhlo v obci, jako ve všech obcích republiky tzv. Lidové hlasování za uzavření paktu míru mezi 5 velmocemi a proti remilitarizaci západního Německa. Hlasování provádělo se hlasovacími lístky, které byly roznášeny občanstvu ustanovenými dvojicemi z funkcionářů MNV, MAV NF a strany KSČ a prováděna přesvědčovací kampaň o nutnosti tohoto hlasování se stanoviska světové bezpečnosti i bezpečnosti našeho státu. Akcí hlasování vyvolala Světová rada míru a provedení v naší republice přikázala Národní fronta spolu s vládou.

Také letošního roku prováděla se z příkazu ONV mandelinková služba. Zdejší škole byl určen katastr žižický a luníkovský, Bylo nalezeno velké množství brouků. Zemědělci musili provádět poprašování bramborů chemickým přípravkem. Současně na větších plochách státních statků a JZD byl tento přípravek rozprašován sovětskými letci. Služba tato pokračovala nepřetržitě od jarních měsíců i během hlavních prázdnin do konce měsíce září, kdy dobýváním bramborů tato činnost skončila. Učitelé jako vedoucí hledací 37

služby byly do této práce zapojeny i o prázdninách, tato doba jim byla počítána za povinnou práci služební povinnost mimo nárok na řádnou měsíční dovolenou.

V letošním roce byl prováděn sběr léčivých rostlin. Sebráno celkem 75 kg suchých kopřivových listů a odesláno do Biogenu v Praze.

Výsledek spoření žactva za uplynulý školní rok byl velmi úspěšný. Žactvo uspořilo 35 925Kčs. Škola obdržela za tuto činnost pochvalné uznání Okresní spořitelny a záložny v Slaném. 5 nejlepších střadatelů školy podle výběru OJAZ bylo odměněno účastí na výletu na Milešovku a Terezína, který byl uskutečněn dne 24. června.

Zápis žactva do I. třídy na příští školní rok byl na zdejší škole proveden dne 28. června 1951. Zapsáno bylo 10 dětí, z toho 9 hochů a 1 dívka.

Školní rok 1950/51 ukončen byl dne 30. června 1951 zhodnocením práce školní u žactva nejen ve škole, ale i mimo ni při různých akcích v obci, celkové chování. Žactvo před rozdáním školních zpráv bylo podarováno 7 kg cukrovinek, které dodal cukrovar zvoleněvský za sběr nosatce řepného v drnově a knihami v celkové hodnotě 1125kčs.

Úklid školní budovy po malbě tříd byl proveden brigádou matek školních dětí. Během 1 dne byla škola uvedena do vzorového pořádku.

Aby učitelstvo bylo připraveno řádně na novou školní práci svolal ONV, IV. referát dne 25. 8. 1951 schůzi ředitelů škol, na níž bylo referováni o plánování učiva, aktualitách školních aj. Dne 27. srpna konána s učiteli elementaristy porada ve Slaném o vyučování podle nově zaváděné knihy pro 1. postupný ročník. První čítanka, aby práce pro celý okres byla jednotná. 28. srpna konána celookresní schůze školních pracovníků, kde dávány směrnice k práci v nastávajícím školním roce, jak vyplynuly podle VI. konference školních pracovníků v Praze a z posledního zasedání ÚV KSČ, které jsou závazné pro všechno učitelstvo. Zahájeny přípravy pro slavnostní zahájení školního oku. Předneseny v místním rozhlase relace k zahájení školního roku, zahájeny přípravy pro slavnostní zahájení pozváním místních nár. výborů, KSČ, AVNF, ČSM.

Během hlavních prázdnin byly vymalovány obě učebny, upraven školní dvůr, zřízen odpad vody ze školního dvora do zahrady, aby nevznikala voda kůlny, omítnuty cementovou omítkou a vybíleny oba školní sklepy, postavena část padlé zdi u školní zahrady a jiné drobnější práce. Tím škola připravena pro nový školní rok.

předchozí rok obsah další rok