Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1951 – 1952

Školní kronika: Rok 1951 – 1952

Školní rok 1951/52 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1951. Přípravy k němu byly již připraveny během prázdnin. Školní budova byla ozdobena státní vlajkou, třídy slavnostně vyzdobeny. Od 7. hodiny vyhrával místní rozhlas veselé pochody a písně, přerušované hesly o škole o významu školy pro národ, stát a jeho budování. O 8. hodině sešlo se žactvo ve II. třídě zvlášť slavnostně vyzdobené, kde po zahajovacím proslovu ředitel školy a přivítání přítomných zástupců MNV, strany KSČ a občanstva učinil za hosty projev zástupce MNV obce Žižic pan Jan tlustá. Žáci nově vstupující do školy byli přivítáni svými 38

staršími spolužáky a poté podarováni knihami na památku prvního vstupu do školy. Po pásmu písní, recitacích a zapění hymen, byla slavnost skončena žáci se rozešli do svých tříd, kde jim rozdány všechny nově objednané učebnice a dány pokyny pro práci v novém školním roce.

Učitelský sbor na škole zůstal nezměněn. Působí tu František Buzický, jako ředitel školy a třídní učitel v I. třídě, Anna Formánková třídní učitelka II. třídě, Jaroslav Španihel, žk. farář ze Zvoleněvse jako učitel náboženství římskokatolického a Františka Režná ze Slaného jako učitelka náboženské výchovy čsl.

Od počátku školního roku došlo ke změně v osobě okresního školního inspektora. Po zproštění soudruha Ladislava Zingla funkce okresního školního inspektora na zdejším okrese nastoupil na jeho místo soudruh Jindřich Novák, ředitel národní školy ve zvoleněvsi a osvědčený politický pracovník strany KSČ.

Počet žactva proti roku loňskému se zvýšil v důsledku přistěhování zemědělských dělníků původu cikánského na státní statek v Luníkově, takže jsou tyto stavy dětí:

a) podle tříd:

I. třída 1. oddělení – 1. postupný ročník: 9chl + 1d = 10žáků

2. oddělení – 3. postupný ročník: 5chl + 6d = 6žáků

II. třída 1. oddělení – 2. postupný ročník: 5chl + 2d = 7žáků

2. oddělení – 4. postupný ročník: 7chl + 3d = 10žáků

3. oddělení – 5. postupný ročník: 7chl + 5d = 12žáků

Na škole celkem: 33 chlapců + 17 dívek = 50 žáků

b) podle náboženského vyznání:

římskokatolické: 42, čsl. 7, česko.evang. 1 = 50 žáků

c) Podle místa docházky:

Obec Žižice: 15 žáků, Drnov: 17 žáků, Vítov: 8 žáků, Luníkov: 10 žáků – celkem 50 žáků.

Počínaje školním rokem 1951/52 je provedena nová reorganizace školy pokud se týká zařadění postupných ročníků do jednotlivých tříd podle sovětského vzorce. 2 postupný ročník se přeřazuje do II. třídy jako 1. oddělení a 3. postupný ročník do I. třídy jako 2. oddělení. Jak se tato úprava osvědčí, potvrdí praxe.

Dne 1. září o 19. hodině pořádány podle směrnic ONV Hovory MNV s občany o škole společně pro všechny přiškolené obce. S přítomnými přečteno a prodiskutováno usnesení ústředního výboru KSČ o učebnicích výnos o pojištění žactva aj. aktuality. Návštěva byla vcelku velmi slabá.

Na telefonickou výzvu okresního inspektora mělo se všechno učitelstvo sejíti o 19. hodině večerní před budovou ONV ve Slaném v pracovním oděvu, aby se zúčastnilo nočního výmlatu na okrese slánském. Odtud bylo rozváženo do jednotlivých obcí okresu, kde pracovalo do pozdních hodin nočních, aby se vracelo týmž způsobem domů a tak tělesnou prací ve spojení s pracujícími zahájilo radostný nástup do nové školní práce. Nočního výmlatu za zdejší školu se zúčastnila Anna Formánková, která pracovala v Pozdni. Ředitel školy omluven pro účast na Hovorech s občany téhož dne pořádaných. Povinnosti nočního výmlatu jmenovaný neušel, neboť spolu s MNV v Žižicích se ho zúčastnil v obci Luníkov o týden později. 39

Podle nových směrnic došlo k nové úpravě počtu hodin na národní škole. Vyučování ručních prací posunuje se do 4. postupného ročníků. Prvouka 1. postupného ročníku není jako samostatný předmět, nýbrž vyučuje společně s jaz. vyučováním. Pro 1. postupný roční zavedena nová učebnice pro výuku psaní a čtení „První čítanka“, která zpracována pro užití metody anglicko-syntetické. Jak se osvědčí, potvrdí praxe. Ostatní učebnice byly vydány jako dotisky nebo přepracovaná vydání, jak tomu je u Čítanky pro 2. postupný ročník a podobně.

Dne 7. září vzpomenuto Dne horníků promluvou k dětem v jednotlivých třídách o významu hornického povolání pro budování socialismu a vhodné upraveny nástěnky ve školní budově.

Dne 27. září provedena na škole oslava Dne čsl. armády, který připadá na 6. 10. Jako zástupce armády dostavil se do zdejší školy desátník Dr. Svatoň ze slánské posádky. Na programu byly národní písně české, slovenské, sovětské recitace a projev zástupce armády. celá oslava měla ráz srdečného vztahu dětí k naší lid. armádě.

28. říjen 1945 prohlášen letos za Den znárodnění. K žactvu promluveno o významu znárodnění továren, bank, pojišťoven pro další vývoj našeho státu na cestě k socialismu.

Dne 3. listopadu v měsíci československo-sovětského přátelství pořádán byl štafetový běh Míru a přátelství, který probíhal všemi obcemi okresu. Zdejší obec byla napojena na štafetu Zvoleněves – Žižice – Slaný. K ní se připojovaly dílčí štafety z Osluchova, Luníkova a Hobšovic. V 15. hodin předáno vedoucím štafety ozdobná stužka za zdejší obec zhotovenou Hanou Procházkovou. Žactvo zdejší školy rozestavěno od budovy MNV ke křižovatce státní silnice k Vítovu přineslo štafetu a odevzdalo ji záspům Vítova.

Dne 7. listopadu vzpomenuto na škole 34. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v obou třídách podle stupně vyspělosti žactva a nástěnky vhodně upraveny. Poukázán vliv Revoluce na naše osvobození.

V říjnu zúčastnila se značná část žactva naší školy maňáskového představení Městského oblastního divadla z Kladna ve Zvoleněvsi „Budulínek“, které se dětem velmi líbilo.

Na výzvu ONV proveden nábor mládeže do požárních sborů. Také ve zdejší škole byl uskutečněn. Získáno pro místní hasičskou jednotu 13 dětí.

Ředitel školy provedl geonomický průzkum půdy v obci Luníkov o letošních vánocích. Mapy s dotazníky přidány ONV ve Slaném pro MZ, vzorky půdní zaslány Půdní zkušebně Liběchov u Mělníka.

O vánočních prázdninách provedl ředitel školy průzkum nářečí v obci Žižice, týkající se pravopisných odchylek, místních charakteristických úsloví a p. V této práci byli mu trpělivě nápomocni manželé Štorkovi. Zemanovi ze Žižic, také dotazník o rozsahu 45 listů byl svědomitě vyplněn a zaslán ONV ve Slaném pro Jazykový ústav při Čsl. akademii věd. 40

Po dlouhých jednáních podařilo se řediteli školy prosaditi v radě MNV návrh na zavedení tří fáraného proudu do školní budovy a získání finanční úhrady na tuto investici v částce 10 000. Bylo nutno provésti rekonstrukci celé přípojky, zajistit instalační závod, opravu malby dolní chodby. Práce byla uskutečněna koncem měsíce listopad a chodba vymalována a umyta. Proudu bude lze využíti v bytě ředitele školy, na školním dvorku a je již pro případ zavedení vodovodu do školní budovy pro tento účel k dispozici.

Lidová myslivecká společnost v Drnově věnovala zdejší škole peněžitý dar v částce 1 000Kčs na věcné potřeby školy.

Dne 23. listopadu vzpomenuto 55. narozenin presidenta republiky Klementa Gottwalda v hodinách vyučovacích, využito v hodinách čtení, slohu. Lásku k svému presidentovi vyjádřily děti na nástěnkách.

Vánoční prázdniny na školách trvaly od 22. prosince 1951 do 3. ledna 1952. Pravidelné vyučování započalo 4. ledna 1952.

Dne 13. dubna 1952 konána ve Vídni konference na obranu práv dětí za účasti 64 národu celého světa, kde byla odsuzována za vedení Sovětského svazu akce váleční proti korejskému lidu a jeho dětem a proti přípravám nové války, která by zase nejvíce postihla děti celého světa.

Dne 11. 3. 1952 vykonal president Československé republiky Klement Gottwald v doprovodu zahraničního ministra Wiliama Širokého, ministra národní bezpečnosti Karola ocílka, ministra zdravotnictví Josefa Plojhara aj. státní návštěvu u presidenta Německé demokratické republiky Wilhema Piecka, aby oplatil návštěvu zástupců německých v Praze. Návštěva vyzněla v posílení přátelských vztahů mezi oběma lidově demokratickými státy.

Dne 25. února 1952 konalo se zasedání Ústředního výboru KSČ za předsednictví soudruha Klementa Gottwald, v němž byla odsuzována remilitarizace západního Německa konána za patronace západních imperialistických států, dále o titovské Jugoslávii jako válečném provokatéru v žoldu západních imperialistů, jak to charakterizuje Rudé právo. Dále dány tu směrnice pro provádění 5LP (pětiletky).

Dne 18. dubna uspořádána osvětovou besedou ve Zvoleněvsi ve zdejší obci ve večerních hodinách přednáška pana MUDr. Minaříka ze Zvoleněvse na thema: „Váš nepřítel tbe – mi hrob minulosti“. Účast byla na zdejší obec velmi slušná – 65 osob. Po přednášce rozvinula se živá diskuse o zdravotních otázkách nejen dětských, ale i v oboru otázek zdravotní péče o dospělé.

Podle usnesení kroužku elementaristů při Okresním pedagogickém sboru konala se v I. mat. škole ve Slaném hospitace elementaristů dne 18. dubna 1952, aby tito poznali práci na mateřských školách a vzájemně se dohodli o dalším výchovném procesu dětí předškolního věku a přípravě těchto dětí pro práci v národní škole. Za učitelský sbor zdejší školy byl této hospitace přítomen ředitel školy.

Jako v létech minulých tak i roku letošního učitelstvu a žactvu přikázáno k výkonu mandelinková služba a to v obcích Žižice a Luníkov. Žáci I. třídy prohlíželi bramborové kultury v Žižicích, žáci II. třídy v Luníkově. Služba konána v určených hledacích dnech od počátku měsíce května do sklizně brambor a to i během prázdnin v červenci a srpnu. 41

V těchto měsících přidělen ještě řediteli školy výkonem této služby mimo Žižice ještě v Hobšovicích.

Na výzvu ONV ve Slaném podepsalo všechno žactvo školy a učitelstvo protest proti vedení bakteriologické války v Koreji americkými a anglickými agresory a zaslán ONV, který je ze všech škol postupoval americkému velvyslanectví v Praze.

V poslední den před velikonočními svátky zapojilo se všechno žactvo školy od 2. postupného ročníku do akce „Jarní úklid obce“. Vyčistilo prostranství návsi kolem pomníku padlých a barokního sousoší a upravilo místo kolem pomníku k osázení květinami. Dostalo se jim poděkování od předsedy MNV.

V měsíci červnu pořádána různými institucemi „Přehlídka lidové tvořivosti mládeže“ a to s rozmanitým programem. Její jednou složkou byla i výstava žákovských prací národních a středních škol v hotelu „Pošta“. Tuto výstavu shlédlo všechno žactvo školy, které při této příležitosti prohlídlo si některé pamětihodnosti města Slaného, museum a využilo o parku Na hájích ke svému osvěžení.

Na výzvu ONV, školní referát proveden byl nábor rodičů školních dětí zdejší školy na práci při obdělávání řepy v jarních měsících. Z počtu 45 dětí získáno 49% rodičů, kteří se zavázali, že obdělají 25,29ha řepy. Nábor proveden ve formě dopisů rodičům. Přihlásili se většinou rodiče přímo závislé na obdělávání řepy na svých polích nebo rodiče na polích JZD a i rodiče mající vztah kladná k zemědělské práci.

Žactvo školy zapojilo se do okresní soutěže spořivosti slánských škol. Spořilo se od měsíce října do konce května. Celkem spořilo 96% žactva průměr na žáka 576Kčs, úspory celkem 24 190Kčs. Průměrem spořivosti umístila se škola na šestém místě v okrese a obdržela pochvalné uznání. Za odměnu za úspěšné spoření žactva uspořádalo Okresní spořitelna a záložna ve Slaném v měsíci červnu výlet na Karlštejn – Křivoklát – tři duby – rybník Bucek. za zdejší školu bylo vybráno 5 nejúspěšnějších střadatelů k tomuto zájezdu. všechny výdaje s výletem spojené byly hrazeny z prostředků OSAZ. O děti bylo dobře postaráno, dostalo se jim pohoštění a byly dovezeny do Slaného i pět soukromými vozidly OSAZ.

V červnu provádělo se podle vládního nařízení a z příkazu ONV revise půdy, jejímž účelem bylo zjištění zatajené půdy pro rozpisy dodávkových úkolů zemědělců. Vedoucím orgánem revise pověřen byl ředitel školy František Buzický, jemuž v práci vydatně pomáhali Hora Václav, zřízenec MNV, jako znalec místních poměrů a učitelka Anna Formánková. Jako pomůcka pro revisi půdy sloužily pozemnostní archy všech držitelů půdy a obytných domů, katastrální mapa, rejstřík k pozemním archům, parcelní protokoly aj., které vedoucí přijal od slánského katastrálního úřadu a po čas revise opatroval v nedobytné pokladně MNV. tato namáhavá a zodpovědná práce trvalo skoro celý měsíc. Výsledkem šetření bylo zjištění, jen změn, že došlou pouze e změnám kultur během dlouhé doby, kdy nebyly v úč. záznamech zapisovány tyto změny, zatím co u orné půdy bylo tato u celé řady zemědělců nižší než sami měli v záznamech na MNV, takže žádná zatajená půda v obci není.

Zdravotní péče o žactvo školy se věnoval pan MUDr. Václav Minařík ze Zvoleněvse, který několikrát v roce konal zdravotní prohlídku žactva. Zjištění vady nebo nemoci hlásil přímo Okresnímu ústavu národního zdraví ve Slaném a rodičům dětí. Z tohoto popudu bylo několik dětí vyšetřeno pro zesláblý zrak, poruchu srdeční a celkový zesláblý stav 42

u příslušných odborných lékařů. Výsledkem těchto šetření bylo poslání 2 dětí do státních ozdravoven (Šebková Miroslava a Josef Jirák).

Jako roku loňského i letos zotavná péče žactva škol našeho okresu během hlavních prázdnin konána ve Stříbrné v Krušných horách. Pro naši školu podle počtu dětí stanovena kvóta 5 dětí, ač přihlášeno předběžně 21 dětí. Po několikerém jednání s rodiči, když žádost o zvýšení kvóty aspoň na 10 byla u ONV bezvýsledná, vybráni výborem SRPŠ a učitelským sborem tito žáci: Josef Krampera, Jan Ušák, Václav Svoboda, Václav Havlín a Květa Stádníková. Všem se na ozdravování líbilo a bylo po celou dobu pobytu o ně dobře postaráno.

Počátkem měsíce května rozšířila se ve všech obcích obvodu školního slintavka a kulhavka u všeho skotu. Aby bylo zabráněno rozšíření této nakažlivé nemoci, nařídili veterináři prostřednictvím ONV omezení návštěvy dětí ve škole v zamořených staveních, jakož i konání jakýchkoliv shromáždění a schůzí. V důsledku toho bylo po určitý čas špatná docházka školní a plánované učivo zdrženo a potom doplňováno. Z těchto příčin bylo i dětem z obce Osluchova omezena návštěva národní školy ve Zvoleněvsi, až úplně zamezena. Proto obrátili se rodiče dětí na ředitele národní školy v Žižicích, zda by mohly děti navštěvovat zdejší školu. Se souhlasem ONV navštěvovaly poté naši školu v počtu 12 v době od 5/5 do 7/5 1952. Po uvolnění zákazu docházky navštěvovaly děti osluchovské opět národní školu zvoleněvskou.

Velikonoční prázdniny na školách trvaly od 10. dubna do 15. dubna. V této době byl proveden úklid školy a umytí celé školy včetně vyčištění oken brigádou matek školních dětí v počtu 20. Během 3 hodin byla škola ve vzorné čistotě. Dětem zúčastněných matek na mytí byla rozdělena částka 700Kčs a vložena na jejich vkladní knížky.

Dne 2. dubna 1952 pořádán OPS (okresní pedagogický sbor) ve Slaném celodenní tělovýchovný kurs v dívčí střední škole. za učitelský sbor zdejší školy se ho zúčastnila učitelka Anna Formánková.

Dne 1. května slaven Svátek práce. V hodinách vlastivědy před tímto dnem objasněn žactvu přístupným způsobem význam tohoto dne v dějinách dělnické třídy, upraveny nástěnky a školní budova ozdobena státní vlajkou. Velká většina dětí zúčastnila se oslav 1. máje ve Slaném.

Dne 5. května vzpomenuto Květnové revoluce 1945, jako celonárodního povstání utlačovaného československého lidu pro nacistické okupanty. Využito článků za školních i učitelských časopisů a ukázek z literatury, zvláště Drdovy Němé barikády na doplnění proslovu třídních učitelů k této oslavě. Kladně upraveny nástěnky ve třídách a ozdobena škola, zvláště ke Dni vítězství 9. května.

Dnem 1. 5. 1952 vstoupilo v platnost nařízení KNV v Praze o zrušení naturálních bytů při národních a jiných školách. V důsledku tohoto opatření byla zjištěna přesná výměra bytu a jiná data o něm a zaslána ONV ve Slaném. Výše nájemného stanovena MNV v Žižicích po několikerém jednán v radě MNV částkou 600Kčs, která je vždy splatná v půlletních lhůtách pozadu MNV v Žižicích.

Dne 25. června 1952 konán celookresní aktiv učitelstva ve Slaném, na němž byla hodnocena práce škol v uplynulém roce a vyhlašována jména učitelů, kteří se zasloužili 43

v tomto roce o budování socialistické školy, jak byli zhodnoceni okresním školním inspektorem Jindřichem Novákem. Učitelé zdejší školy nedosáhli ještě toho stupně, aby stáli v řadách vyznamenaných.

Zápis žactva do I. třídy národní školy konán ve čtvrtek dne 26. června 1952, Podle výsledků tohoto zápisu přibude pro příští školní rok 14 dětí, z toho 10 chlapců a 4 dívky.

K slavnostnímu zakončení školního roku 1951/52 byly pozvány KSČ, MNV a AV NF. Z těchto složek dostavili se: Anna Suchomelová jako zástupce KSČ v Žižicích a Vojtěch Hanzal, tajemník MNV. Po zapění Písně práce, byli přítomní zástupci přivítáni předsedou ŽO. Ředitel školy zhodnotil práci žactva za uplynulý školní rok po stránce výchovné i vyučovací a vyhlásil žáky s nejlepším prospěchem a nejlepší sběrače odpadových surovin s ciferným vyjádřením sebraného materiálu. Nejlepší sběr vykázali: Jan Ušaká, František Nocar, Jiří Mašek, Josef Válek, Václav Havlín, Jiří Honzátko, Jiří Brůža, Pavel Buzický, Pavel Ušák, Mir. Tvrdek a Karel Teichman. Nejlepší prospěch na škole v pořadí od 1. postupového ročníku vykázali: Václav Štorek – Zeman, Mir. Tvrdek. Jiří Šůma, Jitka Ušáková, Oskar Zapfl, Eliška Jiráková, Josef Brůža, Pavel ušák, Marie Štorková – Zemanová, Miroslava Šebková, Jana Dryáková, Pavel Buzický, Josef Krampera. Žáci s nejlepším prospěchem a sběrem byli odměněni knižními cenami v celkové hodnotě 1422Kčs, která byla uhrazena z fondu, který založila prodejna Vzájemnost v Žižicích. Současně bylo zhodnoceno spoření žactva v minulém školním roce a roce letošním. Po vložce národních písní promluvil k žactvu jmenovaná zástupci veřejnosti. Poděkovali žactvu za úspěšnou práci ve škole i činnost pro budování socialismu a hájení světového míru. Potom bylo žactvo vybídnuto k sběru léčivých rostlin, padaného ovoce, pomoci při mandelinkové službě, poučeno o zábraně požáru v době žní. K závěru byl žactvu nastíněn v přehledu průběh a význam slovenského národního povstání 1944. Po závěrečném poděkování předsedovi ŽO byla slavnost ukončena hymnami a žactvu rozdáno vysvědčení a popřáno příjemní strávení hlavních prázdnin.

I v letošním školním roce mělo učitelstvo nárok na nerušené strávení zákonité dovolené a to u ředitele školy podle služebních let 4 neděl, u učitelky 3 neděle a zbytek odpracvati na různých pracovištích. Učitelé pracovní povinnost odpracovali si jako vedoucí mandelinkové služby v Žižicích, Luníkově a v Hobšovicích a částečně při žňových pracích.

během hlavních prázdnin postavena téměř ¾ západní zdi u školní zahrady, kde padlo několik polí mezi pilíři, a ostatní hrozili sesutím. Opatřeny cementové roury a pořízen odpad z kůlny do kanalizační jámy u popeliště, pořízeny chrániče oken v oknech chodby, aby se zabránilo při prudkém dešti stékání vody po stěnách a tím znehodnocování malby. Postaveny dva nové pilíře u školní zahrady při vstupu ze dvora a nová lísa k nim. Využito prázdného kouta při východní straně školní budovy a z odpadového materiálu postavena tu nová zděná králikárna. Opravena poškozená školní pumpa a jiné drobné práce vykonány.

V měsíci srpnu byla umyta a řádně vyčištěna celá školná budova dobrovolnou brigádou matek školních dětí. Nejvíce sešlo se tu matek z obce Drnova, která i vypomohla škole zdarma přivezeným pískem z Uh na opravné práce ve škole.

V posledním týdnu prázdnin byli oba učitelé ve škole, aby vykonali nejnutnější přípravy k slavnostnímu zahájení školního roku a připravili vše pro okamžité zahájení vyučování.

předchozí rok obsah další rok