Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1953 – 1954

Školní kronika: Školní rok 1953 – 1954

Školní rok 1953/54 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1953. Všechno žactvo školy sešlo se ve vyzdobené třídě za přítomnosti značného počtu rodičů, zvláště rodičů dětí přípravného ročníku. Ředitel školy představil dětem i rodičům novou učitelku zdejší školy soudružku Blanku Hrabánkovou a seznámil je v hlavních rysech s novou organizací škol, která od počátku tohoto školního roku vstupuje v platnost. Velmi podstatná změna nastává tu ve výchově a vyučování u dětí nově vstupujících do školy v tak zvaném přípravném ročníku. O úkolech a cílech plnění osnov tohoto ročníku budou rodiče informováni na zvláštní schůzce s ředitelem školy. Na tomto společném shromáždění probrán v hlavních rysech plán školy, hovořeno o práci s učebnicí, o potřebách k vyučování a jiných aktualitách nastávající školní práce. Zhodnocena tu i práce za uplynulý školní rok a to nejen ve škole, ale i v práci dětí pro celek při sběru odpadových surovin a mandelinkové službě. Po pásmu písní pohovořil k dětem přítomný zástupce MNV v Žižicích soudruh Vojtěch Hanzal, který jim poděkoval za práci mimoškolní a přál jim hodně úspěchů v nastávající školní práci. Po státních hymnách rozešli se žáci do svých tříd, kde již na ně čekaly učebnice, které škola během prázdnin objednala a obdrželi tu pokyny pro práci a opatření potřeb pro nejbližší dny.

Ve složení učitelského sboru došlo opět ke změně. Dosavadní učitelka zdejší školy soudružka Marta Vokounová byla přeložena na osmiletou střední školu ve Smečně a místo ní nastoupila soudružka Blanka Hrabánková z národní školy v Mostě.

Jmenovaná Blanka Hrabánková narodila se dne 20. dubna 1933 v Praze. Do obecní školy začal chodit v roce 1939 ve Slaném. V roce 1943 přestoupila na měšťanskou školu, z níž přišla v roce 1947 do reálného gymnázia ve Slaném, kde 2. června 1952 podrobila se maturitní zkoušce. Po absolvování přípravného kursu při KNV v Ústí nad Labem byla ustanovena dnem 1. září 1952 na učitelku při I. národní škole v Mostě, kde působila do konce školního roku 1952/53. Dnem 1. září 1953 ustanovena na zdejší škole.

Nový ministr školství a osvěty Ernest Sýkora, dřívější pověřenec pro školství a osvětu na Slovensku, který nastoupil po soudruhovi Zdeňku Nejedlém, jenž přešel na důležitou funkci v předsednictvu vlády, předložil dne 24. dubna 1953 Národnímu shromáždění ke schválení zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů. V úvodním projevu poukazuje na t, že je tomu práce 5 let, co byl schválen nový školní zákon, který ustátnil školu, uzákonil stejné vzdělání pro všechnu mládež, sjednotil dosud roztříštěné školství a položil pevní základy jednotné školy. za pomoci strany a vlády umožněno nejnadanějším mladým 52

dělníkům ukončit za jeden rok středoškolské studium a postoupil na vysokou školu, čímž se zlepšilo sociální složení našeho studentstva. Ke změně dosavadní soustavy vedly důvody národohospodářské s ohledem na nedostatek středně a vysokou kvalifikovaných kádrů pro průmyslová odvětví a z toho vyplývající polytechnizaci školy. Nová školní soustava zavádí jako základní typ povinnou osmiletou střední školu pro mládež od 6 do 17 let, která vzniká sloučením bývalých národní a střední školy a dále školu jedenáctiletou z níž poslední 3 ročníky budou výběrové. Tato škola vzniká sloučením národní, střední školy a gymnasia. Všechny tyto školy budou pod správou jednoho ředitele. Kde nejsou podmínky pro zřízení povinné osmileté střední školy, zůstanou národní škola s pěti postupnými ročníky. Po jejím ukončení přestupují žáci do 6. třídy osmileté střední školy. Vyučování na těchto školách je rovnocenné osmiletkám pro 1. – 5. postupný ročník. První postupný ročník je přípravny, kde dítě od hry přichází k vážné práci. Naučí se tu základy čtení, psaní a počítání, ale normální práce pro ně začnou až v druhé třídě. Od druhé do 11. třídy se budou učební plány přibližovat plánům sovětské desetiletky. Nová školní soustava umožňuje budovat školu důsledně podle sovětského vzoru. Novou soustavou mění se náplň školy a počet vyučovacích hodin, které byli již MŠO stanoveny. Podle přepisu ONV, referátu IV ve Slaném ze dne 27. 8. 1953, schvaluje KNB v Praze národní školu v Žižicích. Zdejší národní škola pozůstává ze 2 tříd s tímto počtem a rozdělením žactva podle postupných ročníků:

I. třída 1. postupný ročník: 4chl + 9d = 13 žáků

3. postupný ročník: 6chl + 2d = 8 žáků

II. třída 2. postupný ročník: 7chl + 3d = 10 žáků

4. postupný ročník: 6chl + 2d = 8 žáků

5. postupný ročník: 7chl + 5d = 12 žáků

Na škole celkem 30 chlapců + 21 dívek =51 žáků.

Všichni žáci bývalého pátého ročníku postupního ročníku přišli dnem 1. září 1953 do šesté třídy II. osmileté střední škol ve Slaném, Na hájích.

Novou školskou soustavou mění se počet hodin pro jednotlivé postupné ročníky a došlo i ke změně názvu vyučovacích předmětů. V 1. postupném ročníku vyučuje se jazyku českému, počtům, tělesné výchově, kreslení a hudební výchově s celkovým počtem 20 hodin týdně; ve druhém postupném ročníku témže předmětům s počtem 24 hodin týdně; na 3 postupném ročníku přistupuje k dosavadním předmětům jazyk ruský a počet vyučovacích hodin týdně 25, u 5 postupného ročníku rozšiřuje se počet předmětů o zeměpis a přírodopis s celkovým počtem 27. hodin.

Na škole jsou zřízeny pro žactvo 3. – 5. postupných ročníků dva zájmové kroužky a to tělovýchovný, jehož vedením je pověřena soudružka Blanka Hrabánková a mičurinský, který řídí ředitel školy.

Dne 10. září 1953 navštívili zdejší školu soudruh Karel Pichl, okresní školní inspektor v Kralupech, který zastupoval soudruha Jindřicha Nováka a soudruh František Ptáček, referát pro školství a osvětu ve Slaném, kteří si prohlédli připravenost budovy k vyučování a byli přítomni vyučování v obou třídách.

13. září slaven Den horníků. Žactvu školy během vyučování byla objasněna

práce horníků pro celý život našeho státu, nástěnky na škole vhodně upraveny a učební látka zaměřena na thematika o hornictví. 53

Ve snaze pomoci ražení nových mincí po měnové reformě vyhlásila Státní spořitelna ve Slaném soutěž na sběr neplatných mincí do konce října 1954. Do soutěže zapojena také zdejší škola, která odvedla žádaných mincí z hliníku, mědiniklu, tem paku a zinku celkem 1,50kg.

Na počátku září vyskytl se na škole případ onemocnění dětskou obrnou u Miroslava Tvrdka, žáka 3 postupového ročníku. Dne 18. 9. třída na den uzavřena, řádně vydesinfikována, k rozšíření nemoci nedošlo.

Před skončením první pětiletky provedena reorganizace vlády a ministerstev. Na úseku kulturním provedla vláda tyto změny: Sloučilo ministerstvo vysokých škol a ministerstva školství a osvěty v nové ministerstvo školství. Novým ministrem školství jmenoval president republiky dosavadního ministra vysokých škol profesora Ladislava Štolla, člena ÚV KSČ, bývalého komunistického novináře a kulturního činitele, veřejného činitele, veřejného vědeckého a pedagogického pracovníka, který podle slov Klementa Gottwalda stojí v předních řadách našeho ideologického zápasu proti buržoasnímu úpadkovému myšlení za vědecký socialistický názor.

V polovině měsíce října provedl OÚNZ, zubní ambulatorium ve Zvoleněvsi za vedení dentistky Šinkové pečlivé ošetření chrupu žactva obou tříd. Žactvo bude sem docházet ke kontrole chrupu v určitých časových intervalech a kdykoliv, vyskytne-li se toho náležitá potřeba.

Dne 26. října 1953 provedl okresní školní inspektor soudruh Jindřich Novák inspekci zdejší školy podle těchto hledisek: dokumentace školy, stav školní budovy a školního zařízení, stav žactva a péče o žactvo, stav učebně výchovné práce a samotného učitelstva. Byl přítomen po celou dobu vyučování v obou třídách. Svá pozorování a zhodnocení zaznamenány v zápise, který předložen školskému referátu ONV.

V sobotu dne 31. října 1953pořádána v Žižicích „Lidová konference MNV“ na níž hodnoceny výsledky práce místního národního výboru jako celku i jeho jednotlivých složek, kritika i sebekritika této práce, stížnosti a přání občanstva MNV. Za školu na této konferenci hovořil ředitel školy, který informoval nejširší veřejnost o počtu dětí, učitelském sboru, zákonu o nové školské soustavě ve vztahu k místním poměrům, o plánu školy, zájmových kroužcích, veřejných akcích školy: sběry mincí, odpadků, sbírka na obnovu Koreje, léčivých bylin, o stavu školy a jejích opravách a podobně, čímž podchytil zájem o stav nejen školní budovy, ale i vnitřní její výchovné a vyučovací práce.

Dne 6. 11. 1953 provedena dětským lékařem MUDr. Zemanem zdravotní prohlídka žactva a tímtéž lékařem i rentgenologická prohlídka žactva 9/11 ve Slaném, zdravotní středisko.

V rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství probíhala zdejší obcí hvězdicová štafeta Přátelství a míru z obce Zvoleněves do Slaného. Zúčastnilo se jí aktivně všechno žactvo školy od 1. – 5. postupný ročník, které přenášelo štafetu ze středu obce Žižice přes Vítov k Blahoticům. V předvečer štafety uspořádáno ve Vítově filmové přestavení s promítáním sovětského filmu Muži v sedle, kterého se velká část žactva zdejší školy za doprovodu rodičů zúčastnila. 54

Podle nových osnov došlo ke změně třídění žactva u 1. postupného ročníku – přípravného. V I. čtvrtletí se žactvo netřídí vůbec, za I. pololetí jednou známkou a teprve ve III. a čtvrtém čtvrtletí známkou ze všech vyučovacích předmětů tohoto ročníku. Známky na vysvědčeních u všeho žactva vypisují se od počátku tohoto školního roku slovy a ne číslicí jako se dělo od existence škol nižších kategorií až dosud.

Dne 7. listopadu sešlo se všechno žactvo školy ve slavnostně vyzdobené třídě k oslavě 36. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Po proslovu ředitele školy, přednesu básní a písní poslouchalo žactvo školský rozhlas a to 1. - 3. postupného ročníku pohádku O Voloďkovi od 10,00 -10,20, od 10,20 – 10,45 pro IV – VII ročníky pásmo k výročí VŘSR a od 10,45 – 11,00 zdravici rudoarmějcům. Tato oslava je součástí programu Měsíce československo-sovětského přátelství, který byl podrobně propracován na řádné měsíční pedagogické poradě a vztahuje se na všechny vyučovací předměty.

Dne 5. listopadu 1953 uspořádalo oddělení NB za vedení štábního strážmistra K. Stehlíka z Vítova „Prohlídku bezpečnostních opatření na ulici i silnici“, v níž slovem obrazem bylo žactvo poučeno o dodržování dopravních pravidel a nařízení, aby se předešlo k stále rostoucím dopravním nehodám na silnici a ulicích. Přednáška svým námětem a způsobem podání splnila svůj úkol.

V měsíci listopadu probíhala na všech školách peněžitá sbírka na obnovu Koreje. Na škole vybráno a odesláno 54Kčs.

Dne 23. listopadu vzpomínáno 57. narozenin prvního dělnického presidenta republiky Klementa Gottwalda. V jednotlivých třídách seznámeno žactvo s celoživotním dílem presidentovým pro pracující lid způsobem věku žactva přiměřeným a potom vyslechnuto pásmo školního rozhlasu o K. G.

Koncem měsíce listopadu rozšířily se epidemicky spalničky u žactva zdejší školy. Nejprve objevily u žactva nižších postupných ročníků a postupně zachvátily téměř všechno žactvo. Trpěla nejen školní docházka, ale i plnění učebních osnov, zvláště u přípravného ročníku, takže zameškané učivo musilo být probráno a procvičeno v době mimo vyučovací, začátkem ledna 1954 a zvýšenou péčí při denním ukládání domácích úkolů.

Dne 19. prosince 1953 dožil se v plné svěžesti tělesné i duševní 69. narozenin druhý dělnický president republiky soudruh Antonín Zápotocký. Žactvo seznámeno s jeho životem od dětství do dnešních dnů, o jeho boji za práva dělníků, za vytvoření KSČ, jeho pronásledování v době nacismu, iniciativní práci při budování ROH, ve funkci předsedy vlády až k volbě presidentem ČSR.

V pondělí dne 21. prosince vzpomínáno na všech školách narozenin jednoho z největších vůdců pracujícího lidu světa J. V. Stalina. Po proslovech učitelů jednotlivých tříd posloucháno pásmo školního rozhlasu o J. V. Stalinovi.

Vánoční prázdniny na školách trvaly od 24. prosince 1953 do 3. ledna 1954. Pravidelné vyučování zahájeno dne 4. 1. 1954.

V úterý 11. ledna 1954 pořádáno státním filmem ve Zvoleněvsi filmové představení Afrika snů a skutečnosti – I. díl, kterého se zúčastnilo všechno žactvo školy. 55

Dne 12. ledna 1954 konáno podle plánu za velké sněhové vánice branné pochodoví cvičení žactva v prostoru Žižice – Luníkov – Jean a zpět. Druhé pochodové cvičení bude konáno dne 4. května 1954 v prostoru Žižice – Vítov – Hobšovice – Luníkov.

Dne 21. ledna 1954 uplynulo 30 let od smrtí Vladimíra Iljiče Lenina, tvůrce sovětského svazu a geniálního vůdce proletariátu celého světa. Dětem pohovořeno o jeho celoživotní práci a čteny ukázky z knihy Leninovo dětství, kde jsou patrny rysy povahových a lidských citů tohoto velkého člověka a přihlédnuty fotografické snímky z knihy Lenin ve fotografii.

V celém státě probíhala tzv. diskuse o zákonech o národních výborech, které měly být předloženy Národnímu shromáždění ke schválení. Pracující a všechno občanstvo mělo k nim podat své připomínky a doplňky. Diskuse probíhaly ve stranických, spolkových, ROH schůzích. I na školách diskutováno o tom, co lze očekávat od nových zákonů. Shodné stanovisko bylo, že nové zákony mohou přinést prospěch ve formě vylepšení poměru školy a školských pracovníků vůbec s místními národními výbory jako složkami státní moci, že přinese prospěch nejen po stránce lepšího vybavení škol, ale i zvýšené péče o pracující inteligenci po stránce hmotné. Učitelstvo bylo aktivně zapojeno do přesvědčovací kampaně o naléhavosti tohoto zákona mezi místním občanstvem a prostřednictvím dětí zajišťována účast rodičů na probíhajících schůzích MNV.

Zápis žactva do 1. třídy pro školní rok 1954/55 konán dne 30. ledna 1954 v době od 10 – 12 hodin dopoledne. Podle výsledku zápisu je předběžně zapsáno pro zdejší 1. postupný ročník 11 dětí, z toho 6 hochů a 5 dívek.

I. pololetí školního roku 1953/54 bylo ukončeno v sobotu dne 30. ledna rozdáním školních vysvědčení, která po prvé v historii školy měla známky vyznačené slovy, čímž se zdůrazňuje pojem jednotné školy se školami výše organizovanými. Pololetní prázdniny na školách trvaly od 31. ledna 1954 do 6. únoru 1954 včetně.

Dne 25. února 1954 slaveno 6. výročí vítězství pracujícího lidu Československa. Po proslovu ředitele školy ve vyzdobené třídě posloucháno pásmo školského rozhlasu, když předtím žáci předvedli svůj vlastní program: recitace básní, sborovou recitaci, pásmo písní národních a dělnických. I budova školní a třídy byly pro tento den vhodně vyzdobeny.

Dne 3. března 1954 odhlasován v Národním shromáždění zákon o volbách do národního výboru. Tímto zákonem ruší se dosavadní stav jmenování členů národního výborů a místo toho zavádí se tajná volba kandidátů navržených Národní frontou. Učitelé seznámili se se zněním tohoto zákona a nabídli svou pomoc MN pro zpracování voličských seznamů a agitační práci v době předvolební. Děti vyšších postupných ročníků byly poučeny o významu nadcházejících voleb pro zabezpečení rozkvětu vlasti.

Dne 5. března vzpomenuto na škole 1. výročí úmrtí J. V. Stalina, milovaného učitele a přítele všech pracujících lidí. Žáci vyslechli vylíčení života tohoto velkého muže z úst svých učitelů a poslechli vzpomínkové pásmo školského rozhlasu.

Dne 8. března slaven mezinárodní den žen. Žactvu objasněn význam ženy – matky nejen pro vlastní rodinu, ale i pro celý národ, zvláště jejich nadšené úsilí při budování nového života a jejich neúnavný boj za udržení světového míru. Všechny dny kolem MDŽ 56

byly thematicky zaměřeny ve všech vyučovacích předmětech na oslavu matky vychovatelky, budovatelky a ochránkyně výsledků lidské práce a péče státu o pracující ženu a její děti.

V pátek 12. března provedl OÚNZ (okresní národní ústav zdravé) ve Slaném očkování dětí proti záškrtu – 2 injekce, narozených roku 1945 a 1946.

V sobotu dne 13. března vzpomenuto 1. výročí úmrtí presidenta ČSR Klementa Gottwalda, předsedy KSČ, připadajícího na neděli dne 14. března. Po proslovu třídních učitelů poslechnuta vzpomínka školního rozhlasu, čteny ukázky z knihy Fr. Nečáska Mládí Klementa Gottwalda a Gottwald mládeži, z níž zvlášť rozebrán projev K. Gottwalda k shromáždění školní mládeže, na Staroměstském náměstí dne 26. dubna 1948 se závěrem „Republika potřebuje lidi, kteří něco umějí. Být dobrým vlastencem, dobrým republikánem, to znamená být dobrým pracovníkem, a tedy i dobrým žákem.“

Jarní úklid školy spojený s mytím všech tříd tělocvičny a kabinetu proveden opětně matkami školních dětí ve středu dne 7. dubna 1954. Jarní prázdniny (dříve velikonoční) trvaly na školách od 16. – 20. dubna včetně.

Ve středu 21. března1954 pořádána ROH spolu se IV. referátem ONV ve Slaném Okresní učitelská konference, již se povinně zúčastnilo všechno učitelstvo okresu. Podány tu směrnice pro příští práci školní a zhodnoceny výsledky práce dosavadní.

Dne 8. května 1954 slaven Státní svátek. Školní mládež uspořádala ve škole oslavu, na níž recitovány básně, sborové recitace, písně, čteny ukázky z knihy Jana Drdy Němá barikáda a jiné, vzpomínáno průběhu Květnové revoluce 1945 a osvobození naší vlasti Rudou armádou.

1. máj letošního roku slaven společně ve Slaném, kde pořádána na náměstí velká manifestace pracujícího lidu s průvodem městem. Obsahově byly všechny tyto oslavy ve znamení nadcházejících voleb do národních výborů.

Od března do 16. května probíhala po celém státě předvolební kampaň a to ve straně organizacích, spolcích úřadech, školách, továrnách, prostě na všech pracovištích. Vzhledem k tomu, že byl vydán nový volební zákon, bylo potřeba každého občana státu seznámiti s tímto zákonem, k tomu účelu byla zřízena i agitační střediska, vždy pro několik obcí. Také ve zdejší obci bylo středisko OV KSČ zřízeno a to pro obce Žižice – Drnov – Osluchov _ Hobšovice – Luníkov – Vítov, tedy obvod, z něhož měl být volen kandidát pro ONV. Pro řízení voleb zvoleny komise místní, obvodní a okresní. Agitace soustřeďována ve středisku, kde byly prováděny instruktáže a školení předsedů komisí nejen místních, ale i celého obvodu. Družstvo Jednota dodala na výzdobu sálu obrazovou výstavu SSSR – stavby komunismu. V agitační místnosti na MNV uspořádána výstava knih z družstva jednota, ponejvíce ruských autorů. O tuto prodejní výstavu jevil se malý zájem, neboť přes agitaci k této akci bylo prodáno jen několik svazků. Děti zapojeny do agitačních činností tím, že zajišťovaly účast na předvolebních schůzích zvaním svých rodičů, pomohly při výzdobě školy, pásmem písní v místním rozhlase. Učitelé byli zapojeni v agitačním středisku a volební komisi.

Dne 16. května 1954 provedeny volby do MNV, ONV a KNV. Za kandidáty do MNV v Žižicích po dlouhém jednání navrženi NF soudruzi Václav Vaise, Kinter Josef, Svoboda Jan, Boková Anděla, Beznoska Rudolf, Tlustý Karel, Grunvaldová Božena, Hudeček 57

František a Valenta Josef, kteří zastupují lid. mysl. spol., hasiče, stranu KSČ, mládež, družstvo Jednota, SČSP a bezpartijní. Po politické stránce jsou všichni kandidáti příslušníky KSČ až na Františka Hudečka, který je bezpartijní. Zemědělci – samostatně odmítli kandidaturu přijmout, nebudou-li mít v MNV aspoň tříčlenné zastoupení. Za kandidáta pro volby do ONV navržen soudruh Václav Hrdlička z Osluchova za celý obvod 6 obcí, bezpartijní, traktorista ČSS. za kandidáta pro volby do KNV pro širší obvod navržen Václav Jirát, předseda JZD Jarpice, bezpartijní. Volby prováděny na sále hostince u Procházků, který byl k tomu účelu vkusně vyzdoben. Průběh volby byl naprosto klidný a po 11 hodině volby v obci provedeny se 100% účastí. Všichni občané, až na 2 nemocné se dostavili osobně, za nemocnými byla vyslána komise s příruční urnou a to k Vladimíru Tlustému čp. 21 a paní Benešovou do kladenské nemocnice. O 18. hodině volby skončeny a okresní volební komisí sečteny hlasy. Pro volby do MNV obdrželi za 156 platných hlasovacích lístků: Vais Václav 127 hlasů, Josef Kinter 131, Jaroslav Svoboda 12, tlustý Karel 137, Grunvaldová Božena 114, Hudeček František 144 a Valenta Josef 111. Protože všichni obdrželi nadpoloviční většinu hlasů, byli zvoleni do MNV. Při volbách do ONV obdržel Václav Hrdlička ze 156 hlasů 136, Václav Jirát do KNV 128 hlasů. Po skončení volby a zápisech na předepsaných tiskopisech byly hlasovací lístky zapečetěny a zaslány k uložení ONV ve Slaném.

V ustavující schůzi po volbách byli jednotlivým členům volbou přiděleny tyto funkce: předsedou MNV soudruh Václav Vais, místní tajemník Karel Tlustý, předseda stálé zem. komise Josef Kinter, komise finanční: Jaroslav svoboda, školské a kulturní: Bohová Anděla, hospodářské Rudolf beznoska, stavební Valenta Josef, Grunwaldová Božena pro obchod.

Ve středu dne 19. května provedla dr. Kocmanová z OÚNZ ve Slaném očkování dětí 1., 2. a 3. postupného ročníku proti neštovicím.

V měsíci květnu na žádost místního JZD pomáhaly děti 4. a 5. postupového ročníku za vedení členů JDZ v době mimoškolní při sklizni špenátu a dobře se při práci osvědčily, zvláště dívky. Za práci mají byt finančně odměněny.

V důsledku několika případů smrtelných úrazů na silnici bylo podle příkazu MNV, šk. referátu ve Slaném provedeno poučení žactva o chůzi a jízdě na kole v jízdní dráze a řízení dopravy na pouliční křižovatce, zapalování dopravních značek a jejich ochrana před poškozováním.

Podle pokynů KNV v Praze provedla hudební škola ve Slaném dne 15. června průzkum hudebnosti žactva 1. a 2. postupového ročníku na všech školách okresu. Vyhovující žáci 1. postupového ročníku mohou býti k žádosti rodičů přijati do hudební předvýchovy, žáci 2. postupového ročníku na nástroj. Ze zdejší školy vybrány z 1. postupového ročníku Jana Endálová a Hana Svobodová do předvýchovy, z 2. postupného ročníku Renata Buzická pro hru na klavír, Marie Lukášová hru na housle.

Ve Snaze pomoci našemu průmyslu opatřiti potřebné suroviny vypsal ONV, referát hospodářský ve Slaném soutěž ve sběru odpadových surovin v období od 15. 3. do 15. 6. 1954 a to papíru, textilu, kostí a vyzval k zapojení všechny školy na okrese. Za uvedení období žactvo zdejší školy mimo svůj normální sběr sebralo 666 kg papíru, 72 kg textilu, 196 kg kostí, celkem 934 kg, průměr na žáka 18,30 kg. Nejlepší sběrači byli Václav Štorek – Zeman 875 body, Ušáková Jitka 530, Pavel Ušák 500, Svoboda Václav 375 a Renata Buzická 290 bodů. Václav Štorek – Zeman obdržel jako odměnu model letadla Čáp. 58

Za školní rok 1953/54 sebráno na škole: 945 kg papíru, 112kg hadrů, 234 kg kostí, 4643kg železa, celkem 5932 kg průměr na žáka 116,30kg. Sebrané suroviny jsou uloženy v budově MNV.

Škole předepsaná kvóta 12kg sušených kopřivových listů a vyznána, aby sjednala smlouvu s n. p. Léčivé rostliny v Praze na odběr a uzavření socialistického závazku na dodávku do 15. 12. 1954. během měsíce května a června škola usušila a 3. 7. 1954 odeslala 19kg kopřivových listů, takže plán sběru splněn na 158,3% a dodací lhůta proti závazku školy do 31/10 splněna ještě o 4 měsíce dříve.

Školní spoření žactva ve školním roce 1953/54 probíhající na celém okrese jako Soutěž mladých hospodářů měla na zdejší škole velmi dobré výsledky. Spořili všichni žáci a celkem uspořeno za měsíce říjen až květen v I. třídě 1507Kčs, ve II. třídě 3478Kčs, celkem 4982Kčs. Škola umístila se na čtvrtém místě v okrese. nejlepší střádalové v počtu 4 byli odměněni Státní spořitelnou ve Slaném celodenním výletem parníkem na Mělník a do Prahy. Byli to: Renata Buzická, Marta Kasinová, Josef Jirák a Pavel Zvoníček.

Dne 25. června 1954 uspořádala Státní spořitelna ve Slaném v zasedací síni slavnostní besedu, jíž se z každé školy zúčastnili 2 zástupci žáků a 1 člen učitelského sboru a níž byl slavnostním způsobem za přítomnosti zástupců ONV vyhlášen výsledek celookresní Soutěže mladých hospodářů. Za zdejší školu byli přítomni soudružka Blanka Hrabánková a za žáky Josef Brůža a Eliška Jiráková. Škola obdržela jako dar knihu Jana Mareše Pískle pro žákovskou knihovnu s věnovací doložkou.

Do zotavovacího střediska v Kamýku nad Vltavou, okres Příbram, z předepsané kvóty 2 dětí byli za součinnosti školy a SRPŠ pro srpnový termín vybráni: Václav Urban a Jiří Podpěra, oba žáci 4. postupného ročníku.

V době před ukončením školního roku byla žákům přečtena a výkladem doplněna přednáška Státní pojišťovny, krajská správa „Ochrana úrody a lesů před požáry“ a získána mládež pro aktivní účast na žňových a protipožárních hlídkách.

Druhé pololetí školního roku a zároveň školní rok 1953/54 byl slavnostně ukončen dne 30. června 1954. Žactvo sešlo se ve vyzdobené třídě, kde ředitel školy zhodnotil práci žactva během celého roku a to nejen po stránce výchovní, plnění učební povinnosti, prospěchu, ale i v práci mimoškolní při plnění různých sběrů odpadových surovin, líčivých bylin, různých soutěží, pomoci JZD a jiné. Žáci vykazující nejlepší prospěch obdrželi ředitelskou pochvalu před celým žákovským shromážděním a to z 1. postupného ročníku Drahuše Stoklasová a Hana Svobodová, z 2 postupného ročníku Vladimír Linda, Jaroslav Palas, Buzická Renata a Marie Lukášová, z 3. postupného ročníku Václav Štorek – Zeman, ze 4. postupného ročníku Jitka Ušáková, z 5. postupného ročníku Eliška Jiráková. Na škole propadá 1 žák a to Josef Švec, 1. postupný ročník, který pro těžkou chorobu zameškal velkou část školního roku a mezery ve vědomostech nemohl vyplnit, 1 žáku byla povolena opravná zkouška z počtů a to Jiřímu Válkovi, 2. postupný ročník. Třídní učitel II. třídy bude se žákem během své dovolené konat několikeré konzultace. Závěrem přál dětem příjemné prožití prázdnin, dbát vlastní bezpečnosti, střežit majetek veřejný a podle síly pomoci při sklizni, být opatrní proti požáru. Po zapění státní hymny, rozešlo se žactvo do jednotlivých tříd, kde mu byla rozdána vysvědčení a rozloučilo se svými učiteli. 59

Během hlavních prázdnin bude pořádána řada kursů pro učitelstvo. Uč. II. třídy zúčastní se kursu ruského jazyka, který bude uspořádán v měsíci srpnu ve Slaném. Mytí školy během školního roku dobrovolně konaly matky školních dětí, zvláště početní bývala zastoupena obec Drnov. Všem patří dík za tuto nečistou práci.

Během hlavních prázdnin provedeny ve školní budově tyto opravy: opravena malba tříd, chodeb, záchodů, opravena krytina na školní budově a jiné drobné práce a opravy.

předchozí rok obsah další rok