Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1955 – 1956

Školní kronika: Školní rok 1955 – 1956

Školní rok 1955/56 započal ve čtvrtek dne 1. září. K slavnostnímu zahájení byli přizvání rodiče dětí, jakož i příslušné národní výbory a složky Národní fronty. Po proslovu ředitele školy, v němž seznámil přítomné děti i jejich rodiče s úkoly, které je v nastávajícím roce čekají, přednesly děti básně a zapěly pásma národních písní. Děti po obdržení nových učebnic rozešly e do jednotlivých tříd, kde přítomný otec žáka 1. postupného ročníku pan Josef Šelicka z Ústí nad Labem pořídil několik velmi zdařilých snímků, které později byly dětem rozdány na památku. několik z nich připojují se jako příloha této patní knihy. 66

Učitelský sbor zůstává týž jako roku minulého. Na škole vyučují František Buzický, jenž je třídním učitelem I. třídy a Blanka Hrabánková, která je třídní učitelkou II. třídy. Škola je dvoutřídní a jednotlivé postupné ročníky jsou zařazeny takto: V I. třídě 1. a 3. postupný ročník – 2 oddělení, ve II. třídě je 2., 4. a 5. postupný ročník – 3 oddělení. Počet žactva: I třída = 21 dětí, z toho 7 chlapců + 14 dívek, II. třída = 26dětí, z toho 17 chlapců + 9 dívek. Na škole celkem 47 dětí = 24 chlapců + 28 dívek. Podle místa bydliště bylo dětí: Žižice 11 dětí, Vítov 5, Luníkov 12, Drnov 19 dětí.

K vyučování náboženství, které se ději mimo rámec školní výchovy, přihlásil se velmi malý počet žactva od 2. postupného ročníku. Římskokatolické náboženství vyučoval zvloleňský administrátor P. Jiří Pištěk, který byl na škole během školního roku dvakrát, československému farář Jaroslav Smetana, který tu byl pouze třikrát.

Učební osnovy pro letošní rok zůstávají nezměněny. Aby učitelstvu dostalo se pomoci, pracoval tvořivě podle platných osnov a odstranily se některé potíže a nedostatky, byly vydány péčí ministerstva školství Metodické stati, které obsahují pokyny pro vyučování jednotlivých předmětů a časový jejich postup. Tím dosaženo jednotnosti postupu a odpadlo různorodé plánování učiva a usnadněn vyučovací proces u žáků přestupujících na školu téže kategorie. Vydatnou pomůckou pro jazyk česky byly podrobné měsíční rozvrhy učiva vydávané Ústavem pro další vzdělávání učitelstva v Praze. Učebnice zůstaly celkem nezměněny, bylo jich nadále užíváno po opravách podle Metodických statí – přesuny některých učebních partií nebo vypuštění obtížných příkladů v početnicích.

Třídní učitelka II. třídy Blanka Hrabánková onemocněla krční chorobou od 3. do 20. září 1955. Po dobu její nepřítomnosti bylo na škole vyučováno ředitelem školy v obou třídách polodenně.

Po zemřelém poslanci NS našeho kraje soudruhu Václavu Noskovi byly vypsány doplňovací volby na den 25. září 1955. za kandidáta NF navržen soudruh Josef Pokorný, dosavadní předseda MNV ve Smečně, dělník SPON na Kladně. děti byly seznámeny s životopisem kandidáta podle zaslaného propagačního materiálu a o smyslu voleb a funkci poslance NS v lidově demokratickém zřízení. Volby prošly za 100% účasti voličstva ukázněně se 100 % výsledkem.

Jako každoročně i letos uspořádána na škole oslava Dne čsl. armády. Žáci na společném shromáždění v ozdobené učebně poučeni o významu naší lidově demokratické armády pro obranu vlasti a vymožeností dělnické třídy, o životě vojáka v kasárnách, na cvičišti i ve společenském životě, o jeho spolupráci s mládeží ve Svazarmu.

S ohledem na časté úrazy a neštěstí zavinění neopatrností chodců při dnešní stále stoupající motorové frekvenci na našich silnicích proběhl na škole Týden bezpečnosti v dopravě, v němž děti poučeny a seznámeny s předpisy o silniční dopravě, s důležitými značkami a provedeny praktické ukázky přechodu ulic, silnic a křižovatek a použito takto získaných prvků ve vyučovacím procesu jednotlivých předmětů.

Zubní ambulatorium ve Zvoleněvsi provedlo v měsíci říjnu 1955 velmi svědomitou prohlídku a ošetření chrupu pro všechno žactvo školy. 67

Během I. čtvrtletí letošního školního roku dlela žákyně 3. postupového ročníku Hana Pšeničková z Vítova se svou matkou – sovětskou příslušnicí na návštěvě v SSSR, která své dojmy z cesty, pozorování života sovětských dětí i sovětské školy sdělovala po vyučování na společných schůzkách.

Krajská oblastní loutková scéna při městském divadle na Kladně pořádala během školního roku divadelní dětská představení v divadle ve Slaném. Děti byly do divadla sváženy autobusy ČSAD za 50% slevy, takže účast byla průměrně 95%. Shlédly tu hodnotné a technicky dobře připravené hry: Začarovaný les, Smolíček, Petr a pan proto, Hoří, hoří, přihořívá! Pro vesnické děti byl to ušlechtilý druh zábavy a děti se na představení vždy těšily.

Dne 28. října 1955 byla pořádána ONV na počest Velké říjnové socialistické revoluce hvězdicová štafeta Přátelství a míru, probíhající i zdejší obcí. Školní děti obsadily úsek Žižice – Blahotice a s úspěchem ji provedly a pronesly zdravici SSSR za obec Žižice a Vítov.

V říjnu a začátkem listopadu provedl OÚNZ tuberkulinové zkoušky u školních dětí. Výsledek byl negativní. V říjnu provedl OÚNZ ve Slaném pomocí zdravotní sestry vyšetření moče s výsledkem negativním.

Dne 7. listopadu uspořádána na škole oslava VŘSR 38. výročí. Žactvo bylo přiměřeným způsobem seznámeno s významem této revoluce nejen pro samotné Rusko, ale i pro politické uvědomění dělnictva celého světa v boji proti svým utlačovatelům. Po vlastním kulturním programu poslouchalo pásmo školského rozhlasu. Třídy i budova školní byly pro tento den slavnostně upraveny.

Dne 9. listopadu 1955 byla uspořádána Okresním pedagogickým sborem ve Slaném v budově 11 letky „Beseda s učiteli 1. – 5. postupných ročníků“, na níž hlavní referát přednes spoluautor čítanek Karel Šmerkovský z Prahy. Přednášející objasnil přítomným různá hlediska našeho mateřského jazyka, způsoby užívání učebnic, zvláště čítanek pro zkvalitnění výsledků vyučovacích českého jazyka. Besedy zúčastnili se oba zdejší učitelé.

Dnem 15. listopadu 1955 ukončeno I. čtvrtletí školního roku 1955/56. V pedagogické radě zhodnoceny dosavadní vyučovací výsledky a učiněny příslušné závěry pro práci v dalším čtvrtletí.

Dne 23. 11. učiněna vzpomínka na 59. výročí narozenin Klementa Gottwalda, prvního dělnického presidenta ČSR a vzpomenuto jeho zásluh o budování socialismu u nás.

Dne 25. listopadu 1955 vykonal okresní školní inspektor Emil Spal inspekci zdejší školy. Byl přítomen vyučování v obou třídách. O svých pozorováních informoval oba členy učitelského sboru.

Na den 12. prosince 1955 připadlo 12. výročí uzavření smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR, při čemž žactvu objasněn význam její pro bezpečnost našeho státu.

Zimní prázdniny na školách trvaly od 23. prosince 1955 do 2. ledna 1956 včetně. Vyučování na škole započalo dne 3. 1. 1956. 68

V pátek dne 6. ledna 1956 provedla lékařskou prohlídku všeho žactva paní MUDr. Vlasta Stehlíková z OÚNZ ve Slaném. Zjištění vady – zvláště ploché nohy – byly rodičům sděleny písemně k odbornému vyšetření na Kladně.

Dne 20. ledna 1956 konán na škole slavnostní slib prvních pionýrů. K této slavnosti přizváni rodiče dětí a zástupci veřejné správy. Slib děl se ve vyzdobené třídě při shromáždění všeho žactva. Po proslovu ředitele školy slib přečetla a s dětmi provedla pionýrská vedoucí na škole soudružka Dana Svobodová, na čež následovalo slavnostní vázání šátků, které provedla za Výbor žen MNV soudružka Anděla Boková ze Žižic. Poté předvedli pionýři svůj kulturní program. Celá slavnost měla srdečný ráz.

Během celého školního roku pomáhaly matky školních dětí při hlavních úklidech o prázdninách, vánocích a velikonocích, které dovedly během několika hodin dáti školu do vzorné čistoty a tím připravili pro své děti příjemné a čisté prostředí v jejich školní práci. Dík za tuto pomoc zhodnotil vždy ředitel školy na plenárních schůzích SRPŠ.

První pololetí školního roku 1955/56 ukončeno v sobotu dne 28. ledna 1956 a téhož dne vydána v poslední vyučovací hodině vysvědčení. Zimní prázdniny pololetní na školách potrvaly od 30. ledna do 4. února 1956. Vyučování opět započalo dne 6. února 1956.

Pro vylepšení školní práce pořádány školským odborem rady ONV a OPS (okresní pedagogický sbor) četné hospitace na školách ménětřídních. učitelé zúčastnili se hospitace v Pálči, vraném a Budeničkách.

Dne 4. února 1956 konal se po předchozím šetření u MNV přiškolených obcí v budově zápis dětí do I. třídy pro školní rok 1956/57. V důsledku výnosu ministerstva školství, že do školy smějí býti přijímány děti narozené do 31. srpna a nikoliv do konce běžného roku, bude pro příští školní rok na zdejší škole jen velmi malý přírůstek – 3 děti, což v dějinách zdejší školy bude případ opravdu vzácný, uvážíme-li, že v obvodu školním jsou zahrnuty 4 obce. Téhož dne konal se i zápis dětí do 6. třídy osmileté střední školy ve Slaném, kam naše děti obvodem patří. Pravděpodobně přejde do 6. třídy ze zdejší školy celkem 6 dětí.

Pro paměť budoucím nutno učiniti zmínku v této knize o krutých mrazech v únoru 1956. Počátkem měsíce února, ač v lednu byla teplota celkem mírná, náhle uhodily veliké mrazy, které dostoupily až do výše – 32°C. Tak na příklad dne 6. února bylo v I. třídě zdejší školy v 5 hodin ráno – 7°C ve II. třídě -3°C a venku -24°C, dne 7/2 venku – 27°C, 8/2 -25°C, 9/2 - 26°C, 10/2 - 28°C. Teplota v I. třídě kolísala od -7°C do -3°C až 23/ byla 0°C, 28/2 +1°C. Ve II. třídě byla teplota vyšší vždy o 2 až 3 °C. ve třídách topeno od 4 hodin ráno a když děti přicházely do tříd, byla teplota stěží 0°C, takže museli sedět v kabátech a u kamen do 10. hodin, při čemž po tuto dobu nebylo možno psát pro zmrzlý inkoust. Mnoho dětí, zvláště malých, rodiče po dobu mrazů do školy neposílali nebo je do školy provázeli. Zásoba paliva byla téměř vyčerpána, takže ba podzimní období 1956/57 zbylo jen malé množství. Venku mrazy napáchaly mnoho škody na ovocném stromoví, což projeví se až v době vegetace. Ve školní zahradě zmrzlo asi 10 stromů a na školním dvoře mnohaletý vlašák, tak charakteristický pro zdejší školu. Lze se alespoň radovat z toho, že Přemyslova láska na přední zahrádce u školních vrat zimu šťastně přestála.

Podle oběžníku školského odboru rady ONV ve Slaném mají se zapojiti školy do soutěže mladých techniků, která proběhne v měsíci květnu nebo červnu. Žáci 4. a 5. postupného ročníku zhotovili krmítko pro ptáky a předaly je ONV na výstavu. 69

Mičurinský kroužek zdejší školy po nezdaru s pěstováním sovětské plodiny – čuzimy – rozhodl se pěstovati kukuřici na semeno. Místní JZD propůjčilo kroužku pro tento účel malé políčko v lukách u potoka pod mlýnem o výměře asi 10 arů. Zanedbané políčko bylo řádně vyčištěno od plevele, pohnojeno umělým hnojivem a oseto kukuřicí. Děti o políčko se starají, pozorují růst rostlin a lze snad očekávat slušnou sklizeň po prázdninách a s výsledky se pochlubit na výstavě mičurinských kroužků ve Slaném.

Od počátku října 1955 do konce května 1956 jako loňského roku probíhala Soutěž mladých hospodářů. V celookresním měřítku umístila se zdejší škola na 13. místě, spořilo celkem 88,87% průměr na žáka 27,76Kčs. Celkové úspory činí částka 10 683Kčs. Úspory převedeny dětem na jejich vkladní knížky.

Ve středu dne 28. března 1956 slaven za protektorátu ONV ve Slaném Den učitelů. Slavnost tato konána v hotelu Grand ve Slaném od 8 hodiny ranní. Práci učitelskou hodnotili tu zástupci ONV, okresního výboru KSČ, školský inspektor, diskutováno o školské práci, vyhodnocovány tu dosažené výsledky i četné nedostatky školské práce. Tento kritický rozbor daných skutečností na školách a v přátelském duchu pronesená kritika dala přítomným posilu do další práce. Po slavnostním aktu následovala zábavná část s náplní předních pražských umělců, jakož i hodnotnými příspěvky z řad učitelů a na závěr taneční veselice.

Jarní prázdniny na školách potrvaly od 30. března do 3. dubna včetně. Před jarními prázdninami provedlo jeho roku loňského úklid v obci. Vyčistilo prostranství návsi a okolí pomníku padlých.

III. čtvrtletí školního roku 1955/56 ukončeno dne 14. dubna 1956 po předchozí klasifikační poradě.

Dne 19. dubna 1956 vykonal okresní školní inspektor soudruh Emil Spal druhou inspekci zdejší školy, po níž zaslán škole příslušný protokol, který byl s členy učitelského soboru na zvláštní poradě prodiskutován.

Dne 22. března pořádána OPS a ROH přednáška „Původ a vznik člověka“ v Grand hotelu ve Slaném, v níž vědečtí pracovní z Prahy pojednávali o vzniku člověka v pojetí materialistického vědeckého světového názoru. Přednáška doprovázena filmem a četnými přírodovědeckými antropologickými pomůckami. Mimo učitelstvo přednášky zúčastnilo se žactvo nejvyšších tříd osmiletých středních škol, jako i žactvo jedenáctiletky a odborných škol. Přednáška byla zajímavá a poučná.

Ve čtvrtek dne 12. dubna provedl OÚNZ ve Slaném na zdejší škole očkování dětí 1. postupného ročníku proti neštovicím a 2. postupného ročníku proti záškrtu.

V důsledku data 1. máje, který připadal na úterý, byla podle rozhodnutí upravena pracovní doba tak, že v sobotu dne 28. 4. pracuje se jako v pondělí, v neděli 29/4 jako v sobotu. Neděle 29. 4. přikládá se na 30/4 Podle této úpravy bylo i na školách vyučováno.

Podle pokynů školských odborů musí uspořádat školy besídky a jiné oslavy k MDD výhradně v dopoledních hodinách dne 3 června 1956. besídka s pestrým programem 70

provedena na zdejší škole na společném shromáždění žactva ve třídě v době od 8. – 10. hodin a od 10. – 11,30 hodin na hřišti u Vítova.

V sobotu dne 9. června 1956 přednesena ve škole z nařízení ONV ve Slaném thema „Zábrana požárů“, v níž žactvo poučeno, jak si počínati, aby bylo zabráněno požárům, které větším dílem zaviňují děti a které činí národnímu majetku mnohamilionové škody a co dělati při zjištění požáru. Zároveň proveden nábor na denní žňové hlídky v obcích. Přednášku přednesl pan Karel Kasina, člen předsednictva OPO. Přednáška svým podáním a náplní splnila úkol.

Dne 12. června 1956 uspořádán školou výlet na Mělník – Kokořín – Máchovo jezero – Terezín. Ač několik dní pršelo a plánovaný výlet z 11. 6. musel být odložen, bylo 12. června pěkné počasí. První zastávka byla na Mělníku, kde si děti prohlédly zámek, Kostnici, vinice a soutok Vltavy s Labem. Potom odjelo se na Kokořín, kde po prohlídce hradu pěkným údolím přijelo se na Máchovo jezero. Tu děti poohřály u vody, na parníčku a jezerní pláži. V odpoledních hodinách dalším cílem byl Terezín a prohlídka věznice a krematoria. Celý den byl pro děti vyplněn mnoha dojmy radostnými i smutnými a děti na něj dlouho budou vzpomínat. S dětmi jelo i dost maminek, kterým se výlet také líbil. Cena zájezdu byl úměrná a řízení vozidla spolehlivé. Školní výlet pro venkovské dítě má důležitý výchovný význam a proto i v příštím roce bude opět vhodný výlet uspořádán.

Protože 30. června konán celookresní aktiv školních pracovníků, ukončen školní rok 1955/56 již 29. června rozdáním školních vysvědčení s datem 30. června 1956. Před odchodem byl s dětmi zhodnocen celý uplynulý školní rok, podány pokyny o výhodném využití školních prázdnin pro zotavení i pomoci rodičům v jejich práci a sběru léčivých bylin pro splnění kvóty školního plánu.

předchozí rok obsah další rok