Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1957 – 1958

Školní kronika: Rok 1957 – 1958

Školní rok 1957/58 zahájen dne 2. září 1957. Týden před zahájením bylo učitelstvo ve školách, aby vykonalo přípravné práce k počátku školního roku podle směrnic, které obdrželo na celookresním aktivu školských pracovníků v měsíci srpnu ve Slaném pořádaného.

Od 1. září došlo opět ke změně v učitelském sboru. Za soudružku Miluši Mullerovou, která byla přeložena na I. osmiletou střední školu ve Slaném po skončení mateřské dovolené, nastoupila na zdejší škole soudružka Stanislava Živná. Na zdejší školu přišla z Knovíze, kde působila nějaký čas jako učitelka na mateřské škole po přeložení z osmileté střední školy v Libušíně, kde učila nakolik let. rodištěm jmenované je Libušín u Kladna.

Dne 30. září 1957 došlo ke schůzce učitelů 6. tříd s učiteli 5. tříd k výměně zkušeností o prospěchovém hodnocení žactva v uplynulém školním roce na I. osmileté střední škole ve Slaném na Hájích. Schůzka tato přispěla k objasnění některých nedostatků ve vědomostech dětí, ale i seznámení se sociálnímu poměry žáka s povahovými vlastnostmi.

Dne 10. září bylo provedeno zaměstnanci OÚNZ ve Slaném očkování dětí pro TBC a 9. 10. lékařská prohlídka všech dětí školním lékařem Dr. Vlastou Stehlíkovou.

Den 4. října 1957 zůstane v historii lidstva památným dnem tím, že lidskému duchu podařilo se po poprvé vypustit ze země umělou družici, která obíhá na své dráze naší Zemi. Byl to SSSR, kterému se to podařilo. Tento úspěch bude v technice využit, dále propracován a podle prohlášení sovětských vědců otevře se tím cesta k letu na Měsíc v nejbližších 2 až 3 letech.

Jako každoročně tak i letos pořádána ONV ve Slaném hvězdicová štafeta Přátelství a míru, jejíž jedno rameno vedlo ze Zvoleněvse přes Osluchov a Žižice do Slaného. Zúčastnilo se jí všechno žactvo školy a obsadilo úsek Žižice – Blahotice a předalo pozdravnou stužku se závazky na počest 40. výročí VŘSR.

V měsíci říjnu asi od 19. 10. proběhla zdejším krajem po dobu asi 14 dnů Chřipková epidemie – 1. zv. asijská chřipka. Zachvátila ve škole téměř všechno žactvo, pouze několik dětí s ředitelem školy bylo uchráněno tohoto neštěstí. Ve škole provedena rozsáhlá desinfekce tříd, chodeb, omývání rukou. Chřipka nezanechala zde následků.

OPS ve Slaném uspořádal v říjnu ve Slaném 2 kursy pro učitele a to kurs figurálního kreslení, jehož se zúčastnila soudružka Stanislava Živná a kurs ručních prací pro 4. postupný ročník za vedení ředitele zvláštní školy, Jaroslava Švajera, kterému byli přítomni oba učitelé.

Dne 29. října uspořádána OPS ve Slaném hospitace na národní škole v Kačici, okres Nové Strašecí, aby shlédl pracovní kouty ve třídách a bylo přítomno vyučování ručním pracím za použití pracovního koutu. Hospitace nepřinesla mnoho nových užitků, neboť zavedení podobných zařízení do třídy nepřineslo by k hygieně třídy při práci s dřevem.

Na škole provedena oslava 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce podle směrnice MŠK a ONV, třídy i chodby vyzdobeny. 77

Dne 9. listopadu ukončeno I. čtvrtletí školního roku 1957/58, provedena klasifikace žactva a rodiči s jejím výsledkem seznámeni.

Dne 13. listopadu 1957 zamřel druhý dělnický president republiky Antonín Zápotocký. Veřejné budovy ozdobeny smutečními prapory, vyhlášen státní smutek do dne pohřbu, podepisovány kondolenční archy. Děti opět seznámeny s životním dílem zemřelého, které vykonal pro dělnickou třídu a KSČ.

Pohřeb presidenta Antonína Zápotockého konán dne 18. listopadu 1957 z Pražského hradu na Hradčanech za přítomnosti početných delegací spřátelených států socialistického tábora a kapitalistických států zastoupených většinou jen příslušnými vyslanci. Po smutečním pochodu Prahou rakev zavezena do krematoria ke zpopelnění. Urna s popelem uložena v památníku na vrchu Vítkově v Praze. V den pohřbu na školách nevyučováno, aby žactvu byl umožněn poslech vysílání rozhlasu. Ještě během noci v den pohřbu byl odstraňován smuteční háv z budov, ulic, kenotafy, aby bylo vše připraveno pro den 19. listopadu 1957, kdy měla být provedena volba nového presidenta republiky. Dne 19. 11. 1957 ráno se konalo plenární zasedání ÚV KSČ, kde schváleno usnesení, aby dosavadní první tajemník ÚV KSČ soudruh Antonín Novotný byl společným kandidátem na funkci presidenta republiky KSČ i ÚV NF. Na zasedání rozšířeného předsednictva ÚV Národní fronty návrh schválen. Přesně ve 12 hodin zahájena ve starobylém Vladislavském sále pražského hradu slavnostní schůze poslanců NS k volbě nového presidenta. Hlasováno zdvižením ruky. Návrh jednomyslně schválen. President Antonín Novotný pozván do schůze NS ke složení slibu. Potom promluvil ke shromážděným zástupcům pracujícího lidu na 3. hradním nádvoří Hradu. Volby byli přítomní zástupci delegací z pohřbu Antonína Zápotockého a jako jeden z prvních blahopřál zvolenému presidentu předseda presidia nejvyššího sovětu SSSR soudruh K. J. Voročilov. Se životem nového presidenta dětí seznámeny a upraveny nástěnky ve škole.

I. osmiletá střední škola ve Slaném – Na hájích z podmětu okresního školního inspektora uspořádala dne 27.11 hospitaci 6. třídy pro učitele 5. třídy, aby poznali způsob práce v této třídě a posouzení výsledku své práce. Zúčastnila se soudružka Živná.

5. prosince onemocněla infekční žloutenkou žákyně I. třídy – 1. postupného ročníku Jana Veselá z Luníkova. Ihned provedl OÚNZ ve Slaném desinfekci I. třídy a všech společných místností a prostor školní budovy a ochranné očkování všech dětí 1. třídy i dětí, které s ní přicházely do častého osobního styku. Další případ nebyl.

Zimní prázdniny na školách trvaly od 23. prosince do 5. ledna. Pravidelné vyučování od 6. ledna 1958.

Od 18. prosince do vánoc položeny parkety ve II. třídě V. Bečvářem, důchodcem z Libušína. Tím parkety položeny v celé budově mimo školní byt.

Asijská chřipka opět epidemicky se rozšířila. Tentokrát postihla od 20/12 – ½ děti ve II. třídě a zase bez vážných následků.

I. pololetí školního roku 1957/58 ukončeno dne 31. ledna 1958 rozdáním vysvědčení. Pololetní prázdniny trvaly na školách od 3. 2. do 8. 2. 1958, během nichž načerpali žáci tělesného osvěžení v zimních sportech. 78

Zápis dětí do I. třídy – 1. postupný ročník proveden v sobotu 1. března 1958. zapsáno celkem 9 dětí z celého školního obvodu.

dne 17. února 1958 zemřel jeden z významných našich básníků, národní umělec Petr Bezruč. Zemřel v uvedený den ve fakultní nemocnici v Olomouci o 3. hodině ranní ve věku 91 let. O životě básníkově pohovořeno dětem a přečteny ukázky ze Slezských písní.

OPS ve Slaném uspořádal 19. února 1958 instruktážní přednášku MUDr. Stehlíkové z Prahy, o vadách řeči – výslovnosti některých hlásek a jejich odstraňování. Na přivedených dětech názorně ukazovala mluvní cviky pro odstraňování vadné výslovnosti. Splnila svůj úkol.

K hospitaci na zdejší škole byla přidělena kand. pedagogické školy v Brandýse nad Labem Helena Kondrová. Hospitovala zde od 3. 3. do 15. 3. 1958 a to týden v I. třídě a týden II. třídě za pedagogického vedení obou učitelů. Bydlela u paní Štorkové, stravovala se v hostinci u Procházků.

Před příchodem jara panovalo celkem jarní počasí – bez sněhu a mrazu. 20. března se však náhle ochladilo a začal padat hustě sníh, takže první jarní den byl v úplném bílém hávu. Na školním dvorku byly závěje do výše 1½ metru. Teplota rychle klesla: 22/3 -10°C, 28/3 0°C, 31/3 -2 °C, 1/4 -3°C, 2/4 -5°C. Jen pozvolna sníh tál a stoupala teplota.

JZD Žižice uspořádalo pro své členy a brigádníky kulturní zájezd do Prahy dne 31. 3. 1958. Účastníci prohlédli si jednotlivě části Prahy a společné divadelní představení v Komorním divadle Stříbrný déšť a jiné zábavné podniky. Zájezd se v celku líbil.

Letošní Den učitelů slaven 27. března 1958 v grandu ve Slaném. Dopoledne od 8. hodiny pořádána konference vesnických učitelů, na níž hovořilo mnoho učitelů o své práci a plnění úkolů na vesnici v době její socializace. Odpoledne bylo vyplněno pestrým zábavným programem. Učitelstvu byly podávány bezplatně oběd i svačiny.

Jarní (dříve velikonoční) prázdniny na školách trvaly od 4/4 do 8/4 1958. V poslední den před prázdninami bylo provedeno mytí a úklid celé školní budovy brigádou matek, školních dětí, placenou ředitelem školy.

Dne 6. dubna 1958 zemřel další významný současný básník Vítězslav Nezval, národní umělec. Státní pohřeb básníkův konán 10. 4. na Vyšehradě.

Dne 11. dubna provedl inspekci školy okresní školní inspektor soudruh Emil Spal. Byl přítomen vyučování v obou třídách a s prací školy byl v celku spokojen.

Dne 19. dubna 1958 ukončeno III. čtvrtletí školního roku 1957/58 a dětem i rodičům oznámen výsledek klasifikace za toto čtvrtletí.

V akci Z (budování veřejně prospěšných věcí) bylo naplánováno mezi jinými i zbudování chodníku před školní budovou a dvorku. MNV zakoupil z peněz plánovaných na tuto akci betonové dlaždice a obrubníky. Práce však nešla kupředu pro neprůbojnost MNV, který pořád provedení odkládal. Proto obrátil se ředitel školy o pomoc SRPŠ, které za agilního vedení jeho předsedy soudruha Josefa Cibulky z Drnova se rozhodlo provedení této 79

práce samo. Na členské schůzi požádáni rodiči resp. otcové školních dětí k účasti na placené brigádě v neděli dne 10. listopadu. Sešlo se dost pracovníků, kteří za vedení Josefa Cibulky vykonali veliký kus práce. Za nedělní brigády zřídilo chodník včetně všech odklizových prací před vchodem a podél celé budovy až ke školním vratům. Nejvytrvaleji – až do večerních hodin – tu pracovali soudruzi Josef Cibulka, Josef Šůma, Josef Bernášek, Alois Šebek a Antonín Linda s ředitelem školy. Další část chodníku k Lukášovic vratům zbudovali ředitel školy s Josefem Veselým z Luníkova. Další pak neděli Josef Cibulka, Antonín Linda a ředitel školy zřídili chodník podél budovy na školním dvorku. Touto prací zlepšil se značně vzhled i prakticky účelně zpříjemněn pro děti přístup ke škole, kde dříve byly jen jámy, výmoly a po deštích kaluže špinavé vody.

Vzhledem k úpravě pracovní doby pro užití volna 1. 5. a 9. 5. upravena vládou pracovní doba tak, že i na školách vyučováno nepřetržitě od 1. 5. do 8. 5. to je i v neděli dne 4. 5., volno zůstalo ve dnech 9. až 11. 5. 1958.

V podzimních i jarních měsících provedeny prohlídky chrupu všech dětí zdejší školy zaměstnanci zubního ambulatoria ve Zvoleněvsi a po nich i svědomitě ošetřeny.

Dne 29. května 1958 uspořádán za vedení soudružky Živné s žactvem 3. až 5. postupného ročníku zájezd do Prahy za účelem doplnění učebních osnov. Jelo se autobusem ČSAD ze Slaného. V Praze byl prohlédnut Hrad se všemi jeho památnostmi. Nejvíce zájmu bylo soustředěno na prohlídku výstavy dokumentů a korunovačních klenotů na Hradě. Potom navštíveno Museum, Památník na Vítkově, Betlémská kaple a jiné památnosti. Zájezd pořádán bez matek, pouze za vedení 2 zaměstnankyň školy, učitelky a školnice.

Učitelka II. třídy soudružka Stanislava Živná onemocněla od 30. května do 24. června 1958 a byla i v nemocničním léčení. Po dobu její nepřítomnosti vyučoval při půldenním střídavém vyučování v obou třídách sám ředitel školy. Jmenovaná nastoupila až v posledním týdnu před hlavními prázdninami.

Žactvo bylo zapojeno do školního spoření, sběru bylin i odpadových surovin, práce v mičurinském kroužku, ve žňových hlídkách. Ve všech akcích, zvláště ve spoření dosáhlo dobrých výsledků.

Jedenáctiletá střední škola ve Slaném prožívala letošního roku významné jubileum – 300. leté výročí založení této školy to je roku 1658. K tomuto jubileu sjelo se mnoho abiturientů této jedné z nejstarších škol, pro něž uspořádány přednášky i kulturní pořady. Slánské bývalé gymnázium navštívilo mnoho význačných osobností jako V. B. Třebízský, Svatopluk Čech, V. Frič a mnoho jiných. Činím o této události zmínku i v této pamětní knize, protože i několik žáků ze zdejší obce do této školy chodilo a dosud chodí. V současné době syn pisatele těchto řádků – Pavel Buzický.

Školní rok 1957/58 ukončen dne 30. června 1958 rozdáním vysvědčení. O hlavních prázdninách alespoň 10 dětí zúčastní se rekreace v pionýrských táborech.

Během prázdnin byla postavena 2 pole zdí na západní straně školní zahrady, vjezdy do dvora, vyměněna kamna ve školním bytě a vymalována škola po umytí brigádou matek připravena pro nový školní rok.

předchozí rok obsah další rok