Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1960 – 1961

Školní kronika: Rok 1960 – 1961

Na letošní školní rok byly přípravy zvlášť radostné. Žactvu škol dostává se od pracujícího lidu veliký dar: učebnice i učební pomůcky zdarma. Po prvé v historii školství dochází k tak významnému rozhodnutí ÚV KSČ a vlády naší republiky. Že nejde jen o malé částky je patrno z toho, že ve Středočeském kraji činí výdaje tyto přes 4 miliony Kčs. V kladenském okrese dostanou pomůcky 26 000 dětí v hodnotě 1 700 000 Kčs. Hodnota pomůcek činí pro zdejší školu 1 734,10Kčs, knih 713,15kčs, celkem 2 447,25 učitelstvo tato opatření vřele vátí, neboť dostane se pro všechny děti stejné pomůcky a tím bude usnadněna práce při vlastním vyučování. Darované pomůcky a učebnice byly žactvu včas dodány a připraveny na lavicích jako milé překvapení pro první den školy. Kontrolu připravenosti provedli zástupci MNV, kulturní komise a výboru žen dne 31. 8. 1960.

Školní rok 1960/61 zahájen dne 1. září za přítomnosti zástupce MNV předsedy Vlastimile Ungera a 7 dospělých ze řad rodičů dětí 1. postupného ročníku. Předseda MNV po 93

uvítání ředitelem školy přednesl dětem projev k význačnému dni. 1. roku socialistické školy a daru učebnic a učebnic pomůcek státem.

Dosavadní učitelka zdejší školy soudružka Helena Uhlová přešla na 2. základní devítiletou školu ve Slaném. Místo ní na škole nastoupila soudružka Miloslava Kotlíková rozená Šejbová. Jmenovaná narodila se ve Slaném. Po absolvování jedenáctileté školy ve Slaném doplnila si vzdělání odborné na pedagogické škole v Brandýse po dobu jednoho roku. Poté nastoupila jako pionýrská vedoucí na 2. základní devítileté škole ve Slaném, odkud po 2 letech přechází do Vrbičan, okres Kladno. Po 2 letech přechází na zdejší školu.

5. postupný ročník v počtu 3 žáků (J. Bernášková, Zd. Slavík a jiřina Šrámková) po prvé v dějinách školy přesunut do 5. třídy dvanáctileté školy ve Slaném.

Dne 5. září přednesl žactvu přednášku o bezpečnosti na silnici, o opatřeních proti požárních a o zacházení s nalezenou municí příslušník VB soudruh Hilmera ze Zvoleněvse.

Dne 3. října prohlídku chrupu dětí provedla MUDr. Franzová z ÚNZ ve Slaném a promluvila k dětem o péči o zuby.

V pondělí 10. října zúčastnilo se 10 dětí a 2 učitelé brigády při sklizni bramborů v místním JZD. Při práci bylo podarováno žactvo 35 kusy tabulek čokoládových řezů a peněžitou částkou 400kčs, která byla dětem rovnoměrně rozdělena.

ÚNZ ve Slaném provedl dne 25. října 1960 tuberkulinovou zkoušku u žactva 1. 5. postupných ročníků. Výsledek negativní u všech dětí.

Během měsíců října až února probíhalo školení technického minima, kterého se zúčastnili oba učitelé zdejší školy. Školení probíhala v učebnách a v dílnách 2. ZDŠ a ve Švermovýh závodech ve Slaném. Po zkouškách byla účastníkům vydána vysvědčení.

Škola vzpomněla 43. výročí VŘSR na společné oslavě obou tříd a tím zahájen Měsíc přátelství. Žactvo 4. a 5. postupného ročníků získáno k odebírání sovětského časopisu Vesjolnyje katínky. Na oslavách VŘSR v Moskvě byl přítomen president ČSSR soudruh Antonín Novotný.

V pátek dne 11. 11. provedl inspekci zdejší školy okresní školní inspektor z ONV v Kladně soudruh Stanislav Finek. Dne 11. 11. zúčastnil se ředitel školy ve spolupráci Domem osvěty ve Slaném návštěvy Dismanova dětského rozhlasového souboru v čsl. rozhlase v Praze. Převedeny tu ukázky práce s dětským kolektivem a podány též cenné zkušenosti v práci v tomto oboru, kterých lze použít i při vlastní práci.

Dne 17. listopadu vzpomenuto Mezinárodního dne studentstva ve vztahu k odporu našeho studentstva proti nacismu a jeho obětí na lidských životech.

Ve spolupráci s Výborem žen při MNV a SRPŠ v Žižicích provedena dětská besídka v neděli dne 4. prosince. Na pořadu byla 2 pásma písní, 2 scénky výstupy jednotlivých dětí. Soudružky připravily dětem pohoštění a to čaj, zákusky, ořechy a jablka. Celá besídka měla zdařilý průběh. Při nacvičování programu ochotně vypomohla paní Růžena Šebková ze Žižic. 94

V měsíci říjnu byl pozván ředitel školy na MNV, kde mu bylo oznámeno, že podle rozhodnutí rady MNV bude školní zahrada očesána, část dána řediteli školy, ostatní ovoce rozdáno dětem při dětské besídce. Školní zahrada očesána soudruhem Josefem Tlustým a Annou Suchomelovou ze Žižic, řediteli školy ponecháno asi 30kg jablek, ostatní uloženo v budově MNV.

V rámci měsíce přátelství uskutečněny 2 besedy s účastnicemi zájezdu do SSSR, soudružkou Hanzlovou Annou, která dětem vyprávěla o životě lidí i dětí v Zakarpatské Ukrajině a soudružka Anna Pšeničková, rodačka z SSSR o oblastech kolem Kyjeva a Moskvy, která dětem ukázala dárky sovětských pionýrů, které dostala za své návštěvy SSSR. Obě besídky se dětem líbily a přinesly dětem mnoho ponaučení.

Dne 14. prosince přišli na školu zedníci okresního stavebního podniku v Kladně a s nimi kopáči. Započalo vykopávání hlíny na školním dvorku – severní strana pro biologický septik. Hlína vršila se do velké výšky, kam byla vynášena transportérem a potom autem odvážena na hřiště „U Ševcovic“. Navezeny cihly a započalo se zděním a potom zapojováním odpadních a záchodových odpadů. Práce na budování venkovní kanalizace a biologického septiku trvaly od 15. prosince 1960 do 11. dubna 1961. V noci na to byl velký mráz a práce pro tuto situaci by byla zhoršena. Náklady na tyto práce vyžádaly si částku přes 45 000Kčs. Tím dokončena po mnohých svízelných starostech celkové řešení generální opravy školy. Když byla zhruba provedena oprava budovy, nebyly peníze na vybudování venkovní kanalizace a biologického septiku, které byly po stránce zdravotní nezbytně nutné pro chod školy. Nastala dlouho jednání s ONV ve Slaném a na KNV v Praze, kam zajeli předseda MNV soudruha Hanzal, ředitel školy František Buzický a předseda SRPŠ Josef Cibulka z Drnova. Situaci pomohlo vyřešit opatření při slučování okresů. Nevyčerpané částky byly převedeny na dokončení individuálních prací, do nichž byla pojata i kanalizace zdejší školy, která se v tyto dny dokončila a která velmi zhodnotila zdejší školu, neboť práce téhož druhu těžko by se našla na ménětřídní škole kladenského okresu. Škola dostala zcela novou tvář a jen jedno přání pisatel těchto řádků by měl, aby dlouho a dlouho žižický škola plnila své poslání pro dobro příští i nynější generace dětí celého obvodu a blahovolně přehlédnuty nedostatky těchto prací u vědomí těžkostí, za nichž vznikaly.

ONV v Kladně dal do užívání zdejší obce projekční filmový přístroj. Též místní JZD zakoupilo ze svých prostředků filmový přístroj. MNV vypracoval plán filmů, které v Praze objednány do konce poloviny roku příštího. Jako první film objevil se na plátně kina Žižice 15. 1. film „Kam s ním?“. Od tohoto dne se pravidelně promítá každou sobotu na Drnově nebo Osluchově, Luníkově, Vítově a v neděli odpoledne a večer v Žižicích. Pro děti promítá v uvedené dny vždy od 14. hodin.

Dne 15. února 1961 došla k úplnému zatmění Slunce, částečně viditelné ve zdejších zemích. O průběhu zatmění byly děti informovány svými učiteli podle informací získaných z Astronomického kroužku hvězdárny ve Slaném a zatmění pozorovaly začazenými skly.

Dne 1. března 1961 prováděno sčítání obyvatelstva a domů v ČSSR. Akce byla celostátně připravována několik týdnů napřed školením instruktorů a revizorů sčítání ve Slaném. Sčítacími komisaři byli – za obvod Žižice soudruh Václav Suchopárek, za Drnov Miroslav Novák, za Vítov a půl Luníkova Miroslav Maxa, za Osluchov a polovinu Luníkova Josef přibyl z Osluchova. revisorem obvodu 176 byl ředitel školy František Buzický a do jeho 95

obvodu spadaly obce Žižice a Jean. Obec Žižice je tvořena bývalými obcemi: Žižice, Drnov, Vítov, Luníkov a Osluchov. Rodinných domků v celé obci je 143 (Žižice: 38, Drnov: 39, Vítov: 27, Osluchov: 25, Luníkov: 14), zemědělských usedlostí 35 (Žižice 17, Drnov 46, Vítov 3, Osluchov 3, Luníkov 5), neobytných budov 3 (Žižice 2, Vítov 1), domy s 1 bytem 156 (Žižice 47, Drnov 43, Vítov 25, Osluchov 27, Luníkov 14), se 2 byty 16 se 3 byty 6 domků, budovy obydlené jen občas s trvalou stavbou 2, neosídlené 5, neobývané 3, nezpůsobilé k užívání 6, určené k demolici 5, počet bytů trvale obydlených 208, jen občas 1, neobydlených 13, byty jen s obytnou kuchyní 15, byty o 2 místnostech 73, o třech místnostech 20, o 4 místnostech 7, o 5 místnostech a více 3, počet obvykle bydlících osob v bytě 666, obytných místností s podlahovou plochou větší než 8m2 je 356, m2 obytné plochy bytu 7 709,3. Počet obyvatel s trvalým bydlištěm v obci nahlášeným:

  Muži Ženy celkem z nich nepřihlášeno
Žižice 97 114 211 11
Drnov 79 78 157 9
Vítov 51 56 107 2
Osluchov 58 50 108 5
Luníkov 39 44 83 6
V obci 324 342 666 33

V pondělí 20 března 1961 provedena za přítomnosti zástupců MNV soudruhů Ungera a Kvasničky, ředitele školy a zástupců OSP ve Slaném kolaudace venkovní kanalizace a biologického septiku. Zjištěné závady byly terminálně určeny k dokončení. Jinak kanalizace a septiku lze již užívat.

Z výtěžku vánoční besídky a promítaných filmů uspořádal Výbor žen při MNV v Žižicích s dětmi a rodiči dětí zájezd do zoologické zahrady v Praze v neděli dne 23. dubna. Dětem hrazeno jízdné autobusem, rodiče si cestu platili sami. Počasí bylo pěkné a zájezd se vydařil.

Ve středu 19. dubna uspořádáno ve Slaném shromáždění lidu, na němž odsuzována politika USA o vměšování do vnitřních poměrů na Kubě a odsouzení intervence kontrarevolučních živlů a vyslovena plná podpora našeho lidu revoluční Kubě.

V pátek dne 21. dubna zúčastnili se žáci 4. postupného ročníku zdejší školy soutěže zdravotních hlídek ve Zvoleněvsi, kterou uspořádal ČSČR v Kladně.

V letošním roce opět proběhlo očkování proti dětské obrně a to jak dětí školních, tak i dětí předškolního věku. Očkováno bylo vakcínovou metodou Sabinovou. Díky hromadnému očkování proti dětské obrně nedošlo na celém okrese Kladno k jedinému onemocnění touto nemocí, která dříve kosila a ničila tisíce dětských životů.

1. máj slaven zase ve Zvoleněvsi. Ze zdejší obce vypraven průvod s alegorickým vozem JZD. Sraz byl před budovou MNV a odtud za doprovodu rozhlasového vozu vykročilo se vpřed. Starší osoby byly odváženy do Zvoleněvse, byly projevy a hymny před sokolovnou, v níž po shromáždění pořádán zábavní pořád mládežníků. V odpoledních hodinách konalo se pro děti zábavné odpoledne, v kterém vystupovaly i naše děti. Pro dospělé bylo připraveno vystoupení umělců národního divadla v čele s národním umělcem Oldřichem 96

Kovářem, Dr. Pixou a jinými. Až pozdě k večeru loučili se dospělí i děti s vydařeným 1. májem.

Ve středu 12. dubna 1961 uskutečnil se dávný sen lidstva dostat se do vesmíru. Prvním člověkem, který tento sen splnil, byl sovětský člověk Jurij Alexejevič Gagarin na vzdušné lodi Vostok (východ) I., který obletěl naši Zemi a zase přistál na sovětské zemi. SSSR slavil tím triumf své vědy a techniky nad západními snahami o tuto věc. Bylo z toho mnoho radosti nejen v SSSR, ale i celém světě. za tento hrdinský čin byl major Gagarin jmenován Hrdinou Sovětského svazu a 1. letcem kosmonautem. Dne 14. 4. uspořádán mítink v Moskvě za ohromné účasti občanstva, na němž promluvil soudruh Chruščov, který představil za nepopsatelného jásotu Gagarina a přátelsky se s ním políbil. Gagarin při svém projevu poděkoval komunistické straně, vládě a všemu lidu za to, že mu umožnily provedení tohoto letu, který dokázal převahu vědy a techniky v raketové technice nad Amerikou.

Dne 6. května byla vypuštěna první americká raketa s člověkem, kterým byl major pěchoty Alan Shepard. Raketa vyletěla do výše 186 km, kde se oddělila kabina se Shepardem a přistála na moři, když vykonala jen část oběžné dráhy.

Na den 14. května 1961 připadlo 40. výročí založení komunistické strany Československa. V celém státě probíhaly mohutné oslavy, zvláště v Praze, Brně, Bratislavě, jakož i v dalších a dalších průmyslových městech našeho státu. Do oslav byla zapojena nejširší veřejnost včetně školních dětí. Na školách probíhalo toto výročí ve znamení uzavírání socialistických závazků dětí i dospělých, besedami se zasloužilými členy strany a jiné. I učitelé zdejší školy uzavřeli závazek socialistický k tomuto dni. Byla to hlavně pomoc při žňových pracích, sklizni brambor, řepy cukrové, úpravě ulic a podobně. Všechny byly vysoko překročeny.

Žactvo naší školy bylo zase zapojeno do Soutěže mladých hospodářů, která probíhala na našem okrese. Žactvo dvou tříd uspořilo za dobu 10 měsíců přes 8000Kčs, průměr na žáka cca 230Kčs.

1. června uspořádán školní výlet, kterého kromě dětí zúčastnili se i rodiče. Jelo se autobusem ČSAD ze Slaného. Prvním cílem byly Poděbrady s prohlídkou parku a lázeňské kolonády, květinové sluneční hodiny, pomník Jiřího z Poděbrad. Odtud jelo se do Chlumce nad Cidlinou, místa selských rebelií. Zde prohlídnuto museum selských bouří a pěkný park. Zámek Karlova koruna se v té době upravoval na divadelní museum V. K. Klicpery. Dalším místem byl Hrádek u Nechranic blíže Hradu Králové. Zde nás kouzla nádhera vnitřního zařízení. Je to kopie Hluboké a proto se tomuto zámku říká Malá Hluboká. Z Hrádku jsme odbočili na Kunětickou horu s prastarým hradem, který vévodí širokému Polabí. Odtud naskytl se nám krásný pohled nejen na Polabí s městy Pardubicemi, Hradcem a jiné, ale i na Orlické a Krkonošské podhůří. Přes Pardubice zajeli jsme do Chrudimi, kde prohlídnuto město s parníky Josefa Ressla, Viktora Komeli ze Všehrd, divadlem „Loutkářská chudina“. Z Chrudimi kolem zřícenin Lidnice stanuli jsme ve Žlabech, odkud po prohlídce zámku, který se z části renovuje, jeli jsme do zámku Kačina. V zámku je umístěno celostátní zemědělské museum, krásně upravované a vedené přidělenými zemědělskými inženýry. Zde upoutaly naše pozornost nádherně vykládané parketové podlahy, které jsou v každé místnosti jiné. Pobyt v Kačině již mohl býti asi hodinový, neboť večer se nachýlil a přes Kolín a osvětlenou prahu dát se na cestu k domovu, kam přibyli jsme v pozdních večerních hodinách. Školní výlet byl programově bohatý, pro menší děti přinesl mnoho nových poznatků naší krásné české vlasti. 97

Místní národní výbor v Žižicích zakoupil ve školkovských závodech u Lovosic pro školní zahradu 32 kusů zákrsků jabloní hodnotných odrůd. Přivezl je předseda MNV V. Unger s tajemníkem MNV Josefem Kvasničkou. Stromky v zahradě vysázeli mládežníci. Václav Beznoska, Jaroslava a Marie Svobodovy ze Žižic za vedení ředitele školy. Protože často se stává, že po čase zapomíná se na ty, kdož stromy sázejí, ale i na jednotlivé druhy, uvádím pro budoucí plánek osázení, jak byly jednotlivé druhy uvedeny na vignetkách, u některého druhu chyběly. Ředitel školy vysázel ve školní zahradě celkem 5 ořechů, které získal darem ze zahrady pana Antonína Lindy z Drnova. Jsou vysázeny v přední zahrádce na straně východní u vchodu, vedle vrátek do školní zahrady, u dolejšího záhonu při hlavní pěšině a za kůlnou na východní straně zahrady.

V měsíci červnu letošního roku byla náhle rozvířena veřejnost zdejší obce i obcí přiškolených zprávami, že má být zrušena zdejší škola od 1. září 1961. Podmět k tomu dalo jednání zástupců MNV ze Žižic soudruha Ungera a soudruha Kvasničky a zástupce ONV soudruha okresního školního inspektora Stanislava Finka v Drnově a potom ve Vítově rodiče dětí příslušných obcí. Rodiče byli tu informováni o tom, že žactva ve zdejší škole je malý počet a proto prý se škola zavře a dětem byla doporučena návštěva plně organizované základní devítileté školy ve Slaném, kde nebude více jak 30 dětí ve třídě. Tak jednáno v Drnově. Ve Vítově podobně s tím, že Drnov se již odpojil a děti z Vítova mohou navštěvovat slánskou devítiletku. Na čtvrtek 22. června 1961 svolala rada MNV v Žižicích veřejnou schůzi občanstva do hostince Jednoty s programem: Nová školská soustava, na níž promluví zástupce ONV. Až do této chvíle nebyl ředitel školy informován o postupu MNV v uvedené věci. Na této schůzi došlo k ostré výměně názoru, kde bylo i MNV vytýkáno, že rodiče podvedl jednáním v Drnově a ve Vítově, že mělo být o tomto rozhodováno na společné schůzi rodičů a to ve škole a hájeno stanovisko, aby škola zase zde zůstala. V debatě vystupovali pro ponechání školy manželé Voseckých, Danda Vladimír, Saivera a jiní. Pro zrušení školy z řad občanstva hovořili Miloslav Grünwald a Anna Procházková čp. 23. Závěrem schůze bylo usnesení, aby do školy bylo svoláno SRPŠ rozšířené o rodiče dětí, které půjdou teprve do školy a zástupce ONV vymínil si přítomnost na této schůzi. Tato schůze svolána na 29. června 1961 o 20. hodině. Za MO KSČ přítomen předseda soudruh Jaroslav Svoboda, za MNV soudruzi Unger a Kvasnička, za ONV soudruh Stanislav Finek. Předseda SRPŠ soudruh Antonín Vokoun zahájil schůzi a přivítal 46 přítomných občanů. V úvodu svého zahajovacího proslovu uvedl, že se tato schůze koná podle usnesení z besedy s občany o zákonu o školské soustavě pořádaná ve čtvrtek dne 22. června 1961 v Žižicích a předal slovo zástupci ONV soudruhu Finkovi, aby objasnil některé otázky týkající se nové školské soustavy. Stanislav Finek hovořil o výhodách a nevýhodách vyučování v ménětřídních školách a úplných devítiletých školách. Protože soudruh Finek hovořil v témž smyslu jako na besedě 22. 6. vynutili si rodiče hned diskuzi, ve které vystoupilo celkem 24 diskutujících. Většina diskutujících hovořila o důvodu k ponechání školy v dosavadním uspořádání ve 2 třídách. K dotazu Vladimíra Šebka ze Žižic, zda může dítě přihlásit ve Slaném nebo ve Velvarech, bylo mu zástupcem ONV odpověděno, že má možnost dát své dítě do úplně základní školy. O odhlášce takového žáka k písemné žádosti rodičů rozhoduje ředitel školy a MNV. V závěru dal předseda SRPŠ hlasovat o ponechání zdejší školy jako školy dvoutřídní od 1. září 1961. výsledek hlasování byl následující: Pro ponechání školy bylo 36 hlasů, proti 4 a hlasování se zdrželo 6 osob. Proti hlasovali: Vladimír Šebek čp 30 ze Žižic, Vlastimil Unger ze Žižic, Jiráček Jaroslav a Zdeňka Jiráčková z Vítova. Po provedení hlasování prohlásil předseda, že velkou většinou hlasů bylo rozhodnuto, aby škola v Žižicích zůstala nadále jako dvoutřídní. Kdo měl hlavní zájem o to, aby škola, kde právě dokončena generální oprava v hodnotě přes 220 000Kčs, byla zrušena, nevyšlo přímo za jednání na schůzi na veřejnost, 98

ale ze zpráv občanstva bylo o tom hovořeno v JZD, které chtělo budovy školní využít jako vývařovny a kulturního domu. Podle požadavku, jaká se klade na kulturní dům, by v tomto případě nebylo dosaženo. O tom si ještě musila přesvědčit komise, složená ze zástupců ONV v Kladně Stanislava Finka, Františka Kreče, předsedy školské a kulturní komise a dalšího zástupce ONV a předsedy MNV Vlastimila Ungera a Josefa Kasničky, které ještě před celou akcí o ručení školy provedla prohlídku celé školní budovy, aniž řediteli školy oznámila důvod své návštěvy.

Po dohodě s místním JZD Rudý říjen zavázal se pěstitelský kroužek při zdejší škole provést pokus s pěstováním 6 druhů kukuřice na výnos na ploše 0,5ha. Osivo bylo dodáno velmi opožděně, takže zaseta rušně křížově až 27. května. Vzešlá kukuřice byla ředitelem školy proplečkována a dětmi okopána ještě před odchodem na prázdniny.

V sobotu 30. června 1961 ukončen školní rok 1960/61 rozdáním školních vysvědčení a zhodnocením celoroční práce na společném shromáždění žactva.

předchozí rok obsah další rok