Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1962 – 1963

Školní kronika: Rok 1962 – 1963

V posledním týdnu hlavních prázdnin se sešli oba učitelé ve škole, aby připravili vše pro zahájení školního roku. Byly opatřeny a rozděleny školní potřeby a učebnice, podepsány sešity a veškeré potřeby, rozvrhy hodin, výkazy a ostatní práce dokončeny a pozváni zástupci MNV 1. 9. do školy.

K zahájení dostavil se do školy za MNV v Žižicích předseda kulturně školské komise soudruh Jaroslav Jiráček, který dětem popřál radostnou práci a učitelům hodně úspěchů vychovatelských i vyučovacích. Současně zahájení byly přítomny všechny maminky dětí 1. postupného ročníku.

Učitelský sbor na škole zůstává nezměněn. Na škole tedy vyučují v i. třídě soudruh František Buzický, ve II. třídě soudružka Miloslava Kotlíková ze Slaného.

Škola je zase dvou třídní s 5 postupnými ročníky. Počet a rozdělení žactva k 3. 9. 1962:

I. třída: 1. oddělení: 1. postupný ročník: 10 žáků

2. oddělení: 2. postupný ročník: 6 žáků

3. oddělení: 3. postupný ročník: 7 žáků

II. třída: 1. oddělení: 4. postupný ročník: 4 žáci

2. oddělení: 5. postupný ročník: 11 žáků

Celkem na škole 38 žáků, z toho 20 hochů a 18 dívek.

V letošním školním roce vstupují v platnost nové učební osnovy pro 3. a 4. postupný ročník, k nimž vydány nové učebnice. S plánem práce podle nových osnov byli učitelé seznámeni na zvláštních poradách OPS o hlavních prázdninách a dne 24. září 1962 v Kladně.

Dne 7. 9. vzpomenuto Dne čsl. letectva a pohovořeno o úkolech vzdušné dopravy a vzdušné obrany. Dne 6. 10. hovořeno s dětmi o naší armádě a 28. 10. o významu Dne znárodnění. K uvedeným dnům byly vhodně upraveny nástěnky ve třídách i na chodbě.

Ve dne 9., 10. a 11. října zúčastnily se dětí od 2. postupného ročníku se svými učiteli sběru vyvláčených brambor na pozemcích místního JZD Rudý říjen. Za tuto pomoc bylo žactvo odměněno částkou 410Kčs, která byla dětem vyplacena. 104

18. října uskutečněna lékařská prohlídka všeho žactva a dětí 2. postupného ročníku očkovány proti neštovicím, 3. a 5. postupného ročníku proti tetanu. O několik dní později provedena kalmetizace a příslušné kontroly u všech dětí.

Na počest 45. výročí VŘSR pořádána jako jiná léta „Hvězdicová štafeta Míru a přátelství“ a to nejdříve do středisek okresu, z nich do okresního města a odtud do Prahy, Naše škola provedla předání vyšité stuhy štafetově do Zvoleněvse. Celá tato akce byla jednou z části oslav Měsíce čsl – sov. přátelství.

I letos vzpomenuto 23. výročí 17. listopadu 1939 a žactvo poučeno o významu odporu studentstva proti nacistické okupaci naší země a vděčně vzpomenuto obětí na životech z řad studentstva.

V neděli dne 9. prosince 1962 uspořádána spolu s výborem žen při MNV na sále u Procházků v Žižicích dětskou besídku spojenou s nadílkou. Žáci v programu vystupovali scénkami, recitacemi sborovými i sólovými, tanečky, sportovními čísly a sborovým zpěvem. Po programu provedena nadílka, kterou připravil výbor žen za přispění všech složek v obci.

Zimní prázdniny na školách trvaly o d23. prosince 1962 do 2. ledna 1963 včetně. Vyučování započalo v pondělí dne 3. ledna1963.

Pro veliké mrazy a z důvodu úspory paliva započaly pololetní prázdniny již od 21. ledna 1963 a potrvaly do 2. února 1963. Pololetí ukončeno už 19. ledna 1963 vydáním vysvědčení. Pravidelné vyučování započalo v pondělí 4. února 1963.

Odbor školství a kultury v Kladně uspořádal ve dnech 21. 1. – 23. 1. 1963 školení zemědělského minima pro učitele vyučující pracím na školním pozemku.

V prázdninových dnech o pololetí pořádáno pro všechno učitelstvo školení v kinu Oko v Kladně dvoudenní odborné škole. Zúčastnili se ho oba zdejší učitelé.

V sobotu 23. února 1963 konána v Drnově výroční členská schůze JZD Rudý říjen v Žižicích. Škola zaslala k tomuto sněmování zemědělců zdravici a zúčastnili se ho i děti družstevníků.

MDŽ v Žižicích pořádán v neděli dne 10. března 1963 výborem žen při MNV. Škola zajistila program. Na tuto besedu nedostavil se nikdo z mužů z obce kromě ředitele školy, ani delegovaný řečník, jakož i nikdo z MNV. situaci zachránil ředitel školy tím, že řečnil, řídil zasedání Výboru žen a dětskou besídku.

Oblastní loutková scéna v Kladně uspořádala dne 13. března 1693 v divadle Zdeňka Nejedlého ve Slaném představení O pejskovi a kočičce a jiné pohádky podle Karla Čapka. Scénická výprava, jakož i vlastní provedení byly pro děti působivé a celé představení přineslo dětem hodně slušné zábavy i poučení. Zúčastnily se ho všechny děti zdejší školy za použití autobusové dopravy.

Po celý týden od 18. 3. do 23. 3. hustě sněžilo a dostavily se vánice, které způsobily poruchy v dopravě. Byl to pro zdejší kraj mimořádný jev už tím, že po mnoho let už se tady nevítal příchod jara bílým rubášem. 105

14 dní po sněhových vánicích nastalo náhle rychlé oteplení, které přineslo s sebou 19. dubna první jarní bouři, která se opakovala hned po dvou dnech 21. dubna.

Dne 24. dubna provedeno na škole očkování děti proti dětské obrně a to Sabinovou metodou – lžičkou.

Oslav 1. máje ve Zvoleněvsi se zúčastnilo skoro všechno žactvo školy, které utvořilo podstatnou část průvodu. Ostatního obyvatelstva bylo málo, většinou odjelo na oslavy ve Slaném. Ke státnímu svátku nepořádána žádná oslava.

Dne 21. května 1963 na žádost místního JZD Rudý říjen vypomohlo žactvo školy od 2. do 5. postupného ročníku při zakopání vyvláčených brambor „Na pískách“ v Žižicích. za tuto práci obdrželo částku 170Kčs, která rozdělena dětem podle počtu odpracovaných hodin a vyplacena dne 29. června 1963.

K 21. výročí vyhlazení Lidic uspořádán mezinárodní cyklistický Lidický okruh a to v pátek 7. června 1963. Zdejší spojenou obcí projížděli cyklisté ve směru Vítov – Luníkov ve 14 hodin- děti zdejší školy utvořily špalír obcí Vítovem až ke křižovatce do Žižic a srdečně všechny jedoucí pozdravovali.

Dne 14. června 1963 vyslal Sovětský svaz do vesmíru současně dvě družice, které byly řízeny pplk. Bikovskim a Těreškovou Valentinou, která se tak stala první kosmonautkou světa. Ve vesmíru lítali několik dní a potom bezpečně přistáli na území Sovětského svazu- během letu byli spojeni nejen mezi sebou a pozorovali se na obrazovkách ve vlastních kabinách, ale i se Zemí odkud dostali pokyny za letu až do svého přistání. Tímto činem sovětský svaz ukázal svoji převahu nad jinými zeměmi ve výzkumu kosmického prostoru. V měsíci srpnu navštívila první kosmonautka světa Valentina Těrešková Československo a při té příležitosti i Kladno, kterou tu i pisatel těchto řádků spatřil.

V sobotu dne 29. června 1963 ukončen školní rok 1962/63 rozdáním vysvědčení.

Během prázdnin byly vymalovány obě třídy a školní záchod – dívčí a proveden úklid a mytí celé školní budovy tak škola připravena pro nový školní rok.

Koncem měsíce července a začátkem srpna jednáno v radě MNV a výboru organizace KSČ o obsazení místa ředitele při zdejší škole od počátku školního roku 1963/64 a to z popudu tajemníka a předsedy MNV, kteří věnují od zmaření jejich plánu se zrušením školy řediteli školy příliš mnoho osobní zaujatosti. Jednáno za součinnosti odboru školství a kultury ONV soudruha okresního školního inspektora Jindřicha Nováka, Osobně navštívil soudruha tajemníka s předsedou organizace KSČ soudruha Svobodu, soudruha Dandu z Pálečku, který jejich nabídku odmítl. V plenární schůzi MNV v Drnově dne 16. 8. 1963 rozhodnuto, aby dosavadní ředitel na zdejší škole zůstal a zajistil i úklid školy v případě, že se přestěhuje do Slaného.

Tímto zápisem končí se tato školní kronika, jež navazuje na předešlé kroniky počínající školním rokem 1884/85. Záznamy prováděl jsem po dobu 14 let od školního roku 1949/50 tak, jak je doba a život školní přinášely, bylo-li tu trochu osobních věcí, prosím čtenáře za prominutí, neboť při svědomité práci dolehnou na člověka někdy vnější překážky, 106

které často z nerozumu nebo osobní zášti ztrpčují těžkou a zodpovědnou povinnost učitelskou. Do jaké míry dožila a podařila se mi dlouhá práce učitelská po stránce vychovatelské, vyučující a administrativně technické to ponechám těm, kdož přijdou po mně, a jsem přesvědčen, že většina mých bývalých žáků nebude na mne vzpomínat ve zlém.

Zapsal František Buzický

předchozí rok obsah další rok