Drobečková navigace

Úvod > Pro lidi > Třídění odpadů > Otázky a odpovědi týkající se třídění odpadů

Otázky a odpovědi týkající se třídění odpadů

Jak správně vytřídit PET láhev?

Prázdné PET láhvi, neznečištěné chemikáliemi, uvolníme víčko, sešlápneme a víčko utáhneme. Etiketu ponecháme.

Jak správně vytřídit skleněnou láhev?

popelnice na skloLáhev vhazujeme do kontejneru na sklo bez uzávěru. Etiketu ponecháme. Se samotným uzávěrem naložíme dle jeho materiálu. Plastové víčko patří do kontejneru na plast. Kovové, pokud se u vás sbírá odděleně kovový odpad, tak do sběrné nádoby nebo případně do sběrného dvora s ostatními kovy jinak do směsného odpadu.

Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

nápojové kartonyPapírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá. již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství).

Jak správně vytřídit nápojový karton?

karton v domácnostiNikdy nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením do nápojového kartonu napustíme trochu vody, protřepeme a vylijeme. Takto jednoduše vymytý karton stlačíme a vhodíme do kontejneru nebo pytle určeného pro tento druh odpadu. Plastová víčka neoddělujeme bude tak učiněno následně při zpracování odpadu v zařízeních k tomu vaší obcí či městem určených.

Proč je v mém bydlišti málo kontejnerů nebo jsou neustále přeplněny?

pøeplnìné kontajneryRozmístění a následný svoz kontejnerů na tříděný odpad spadá do kompetence obcí. Společnost Eko-kom obcím a městům zapojeným do systému EKO-KOM finančně přispívá na vybudování a provoz systému třídění odpadů a zároveň poskytuje poradenství, jak co nejefektivněji systém nastavit a udržovat. Jakým způsobem ale ve finální fázi obce, města či městské části řeší rozmístění a svozy kontejnerů - to je již na nich samotných. Proto směřujte svoje připomínky a stížnosti na nedostupnost, malý počet či přeplněnost kontejnerů na obecní úřad nebo městský úřad, přesněji na odbor životního prostředí.

Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?

znaèka: sbìrné místo komunálního odpaduObecně lze říci, že pokud se nejedná o odpad nebezpečný nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad.

Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady?

svozné autoKe svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů.

Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se většinou o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí být odvezen na skládku. Proto je tak důležité třídit správně!

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?

Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do sběrných nádob k tomu určených. Jinak jej lze odložit do směsného odpadu. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny surovin.

Proč třídit, když za svoz odpadů platím a to rok od roku více?

Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz placených na nakládání s odpady z obecního rozpočtu.. Čím větší množství odpadů je ve Vaší obci vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží obec od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku. Tato úspora obecních financí se promítá do vašich paušálních poplatků za odpad, či v počtu kontejnerů a informačních aktivit na třídění odpadů.

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?

Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na benzínových pumpách. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton a některé další kombinované papírové obaly.