Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet 2013

Rozpočet 2013


Příjmy

Paragraf Položka Daňové přijmy V tisicích
  1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1050
  1112 Daň z příjmu FO z podnikání 200
  1113 Daň z příj. FO - z kap. výnosů 100
  1121 Daň z příjmu práv. osob 1200
  1211 Daň z přidané hodnoty 1800
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 295
  1341 Poplatek ze psů 26
  1351 Odvod z loterií 12
  1361 Správní poplatky 2
  1511 Daň z nemovitosti 1000
  4112 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 186
  4222 Inv.př.transfery od kraje-doplatek FROM 2012 450
       
    Nedaňové příjmy  
       
2321   Odvádění a čištění opdad.vod a nakládání s kaly 260
3613   Nebytové hospodářství-příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 120
3639   Komunální služby a územní rozvoj-příjmy z pronájmu pozemků 20
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 10
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 85
6171   Činnost místní správy 1
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-příjmy z úroků 6
       
     Příjmy celkem  6823

 Výdaje

 Paragraf  Výdaje  V tisicích
1014  Činnost char. Veř. útulků  5
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100
2310 Pitná voda 100
2321 Odvádění a čištění odp.vod 907
2339 Záležitosti vod.toků 80
3111 Předškolní zařízení – MŠ Žižice 160
3113 Základní školy 235
3326 Pořízení zachování a obnova hodnot kult.památek 5
3341 Rozhlas a televize 15
3399 Ostat.záležitosti kultury 60
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20
3419 Ost.tělovýchovná činnost 10
3429 Ostatní zájmová činnost 25
3613 Nebytové hospodářství 85
3631 Veřejné osvětlení 190
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 10
3635 Územní plán 50
3639 Komunál. služby a územ.rozvoj / vč. nespecif.rezervy 1 000 000,- / 1071
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 380
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – velkoobjemových 20
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadu 170
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800
5279 Krizové záležitosti 10
6112 Zastupitelstvo obcí 730
6171 Činnost místní správy 870
6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operací 15
6320 Pojištění obec.majetku 60
     
  8124 Splátky úvěru č.1 252
  8124 Splátky úvěru č.2 363
     
  Výdaje celkem 6818
     
3111 Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace obce Žižice - Mateřská škola Žižice  
  materiální náklady 80
  opravy a udržování 30
  ostatní služby 50
     
  Celkem 160