Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1942 – 1943

Školní kronika: Rok 1942 – 1943

Školní rok 1942/43 začal dne 2. září 1942. Toho dne byla vykonána řádná učitelská porada.

Učitelský sbor se nezměnil, jen za učitele náboženství českomoravského pana faráře Karla Vávru ze Slaného, přišla učitelka téhož náboženství paní Jaroslava Vojtková ze Slaného. Jsou to tedy: Otakar Chlapec, řídicí učitel, František Kapr, Božena Šíchová, učitelka ženské ruční práce, která sem dochází z Hobšovic, Jaroslav Španihel farář římsko-katolické církve a shora jmenovaná.

Na počátku tohoto roku je stav žactva následující: I. třída 15 hochů, 18 děvčat, celkem 33 dětí. II. třída 6 hochů, 22 děvčat, celkem 28 dětí, celkem 21 hochů, 40 děvčat, úhrnem 61 dětí. Ze Žižic dochází dětí 22, z Drnova 23 a z Vítova 15.

Dne 4. XI. byl výp. učitel František Kapr, přeložen na pomocnou školu do Slaného. Za něho nastoupil učitelský praktikant Václav Sochor dne 7. XI. Jmenovaný narodil se dne 3. dubna 1920 v Chrástíně, okres lounský. V letech 1926 až 1931 navštěvoval obecnou školu v Peruci. Tam rovněž v letech 1931 až 1934 chodil do měšťanské školy a v roce 1934/35 dojížděl do jednoročního kursu učebního při měšťanské škole Zlonicích. V letech 1935 až 1939 studoval na státním ústavu učitelském v Žatci (později do Loun přeloženém), kde rovněž v červnu 1939 vykonal zkoušku učitelské dospělosti. Od 1. září 1939 do 30. června 1940 hospitoval na obecní škole v Peruci. Dne 23. března 1942 byl ustanoven učitelským praktikantem na újezdní hlavní škole chlapecké ve Slaném. Tam působil až do 18. října 1942. 19. října 1942 nastoupil místo v Budeníčkách, načež 6. listopadu 1942 byl přeložen na školu zdejší. 5

Vánoční prázdno bylo ode dne 17. XII. a potrvalo až do 10. I. 1943 včetně.

Zprávy za I. pololetí byly vydány dne 30. I. poslední hodinu vyučování a v pondělí dne 1. února bylo opět ve vyučování pokračováno, neboť pololetního prázdna v tomto školním roce nebylo.

Dne 8. dubna rozloučil se řídící učitel s odcházejícím kolegou V. Sochorem s přáním všeho dobra a šťastnému návratu. Jmenovaný byl povolán pracovním úřadem na práci v říši do města Glogan. Dne 12. IV. přivítal nového kolegu Antonína Koubu. Ten narodil se dne 31. 5. 1913 ve Slaném obecní školu a reálné gymnázium vychodil ve Slaném. Po maturitě splnil dobrovolně službu vojenskou. V roce 1936/37 chodil jako externista do učebního ústavu v Žatci. Na vlastní žádost ustanoven do Strojetic, Podbožan, odkud evakuován. Po 2 měsíčním odpočinku byl přeložen na hlavní školu do Kazněva u Plzně, kdež si založil rodinu a konečně dostal místo v rodném kraji Kačici. Poté působil v Olšanech, Knovízi, Olšanech, Motyšíně a dne 12. 4. přeložen do Žižic na místo vpředu jmenovaného kolegy V. Sochora.

V měsíci dubnu byly oslaveny narozeniny Vůdce A. Hitlera přednáškou, kterou k dětem promluvil řídící učitel. Byly vyvěšeny prapory. Odpoledne bylo prázdno.

Velikonoční prázdno potrvalo od 21. IV. v poledne do 2. V. včetně.

V měsíci květnu byly všechny školní děti předvedeny před rentgenologickou prohlídku do poradny Ligy proti tuberkulose. Výsledek uložen ve školním archivu. Této prohlídky se zúčastnilo i všechno uč. zdejšího okresu.

Dne 4. VI. vyposlechly děti školní rozhlasu, který byl vysílán z bytu řídícího učitele o protektorovi R. Heydrichovi.

Okresní školní inspektor V. Krátký navštívil zdejší školu dne 15. V., 19. V. a 9. VI. K poslední návštěvě byli jsem zvoláni řídící učitel Antonín Vácha z Beřovic a Černý z Hobšovic. Konference se týkala předpisů a novinek ve školství, které pan inspektor přednesl a podal k nim výklad.

V tomto školním roce byla zakoupena nová vrata, která dodala stavební firma Koula Slaný. Dále byla opravena celá střecha a školní pumpa.

I v tomto školním roce děti opět sbíraly odpadní hmoty, sbíraly léčivé byliny a pracovaly při žních. Odpadních hmot bylo sesbíráno 477,50kg a léčivých bylin 22,50kg sušených. Byly to lípový květ, přeslička, černý bez, třezalka a žebříček.

12. VII. oslaveny narozeniny presidenta A. Háchy.

Tento školní rok zakončen byl dne 14. červenec v poledne rozdáním školní zpráv. Děti byly poučeny o sběru a polních prací.

předchozí rok obsah další rok