Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1945 – 1946

Školní kronika: Rok 1945 – 1946

Školní rok 1945/46 byl zahájen v pondělí dne 3. září 1945.

Poněvadž nastal nedostatek učitelstva odchodem do pohraničí a na zdejší škole byl nízký stav žactva (33 dětí), byly obě třídy dočasně sloučeny a správou školy pověřen Václav Sochor, učitelský čekatel, až dosud působící na obecní škole v Pcherách. Školní obvod zůstal nezměněn. Jsou to: Žižice, Drnov a Vítov.

Katolickému náboženství bude vyučovati v tomto školním roce farář Jaroslav Španihel ze Zvoleněvse, českomoravskému náboženství Jaroslava Vojtová ze Slaného.

Dne 11. září 1945 onemocněl správce školy hnisavou angínou. Po dobu jeho nemoci byl správou školy pověřen Otto Zázvorka, literární učitel ze Zvoleněvse. Dne 25. září se vrátil Václav Sochor opět ke školní práci. 10

Na školu byla dána výpomoc definitivní učitelka Josefa Vašková ze Slaného, jelikož ve Slaném se pro tyfovou epidemii nevyučovalo. Děti byly rozděleny do dvou tříd. První třídu si ponechal správce školy a ve druhé vyučovala učitelka Vašková. Tento stav trval až do dne, kdy Josefa Vašková byla opět odvolána na kmenovou školu ve Slaném. Poté byly třídy opět spojeny v třídu jedinou.

Dne 29. září 1945 byla v dopoledních hodinách důstojně uctěna památka mučedníků a bojovníků za Svobodu. Po pietní vzpomínce se žáci odebrali domů.

Dne 27. října 1945 bylo vzpomenuto stého výročí narození Josefa Václava Sládka. Při oslavě byly recitovány ukázky básníkovy práce.

Dne 28. října 1945 byla pořádána v důstojně vyzdobené místnosti po těžkých letech utrpení opět svobodná oslava národního svátku. Na slavnosti promluvil správce školy Václav Sochor. Po slavnosti odešly děti domů.

Dnem 1. listopadu byl dosavadní správce školy Václav Sochor přeložen jako zastupující řídící učitel na okresní školu v Knovízy.

Od 1. listopadu 1945 ustanoven zatímním řídícím učitelem Otakar Koukl, který působil před tím na obecní škole chlapecké ve Smečně.

Otakar Koukl, narodil se 6. listopadu 1911 ve Smečně, kde navštěvoval obecnou a tři roky měšťanskou školu. Speciální kurs navštěvoval ve Slaném, ten dobrovolně opakoval, protože nebyl přijat na učitelský ústav, nebylo mu ještě 15 let. Učitelský ústav vystudoval v Žatci, kde se v roce 1937 podrobil zkoušce učitelské způsobilosti pro školy obecné. Vyučoval jako výpomocný učitel v Libušíně od 2. dubna do 30. června 1933. Od 17. července 1933 do 16. září 1934 konal presenční službu vojenskou, do 30. září toho roku cvičení ve zbrani. Od 1. října 1934 ustanoven výpomocným učitelem ve Mšeci. Dále působil v Plšanech na obecné škole chlapecké, v Bilichově, v Budeničkách, v Malíkovicích, na obecní škole chlapecké Směčně, na zdejší škole od 1. listopadu 1945.

Dne 7. listopadu školní slavnosti vzpomenuto ruské říjnové revoluce.

V tomto měsíci zhoršila se docházka školní. Děti onemocněly průjmy (slánská nemoc). Dne 13. XI. nebylo vyučováno pro nedostatek uhlí. Dne 28. XI. bylo ve Slaném pracovní schůze, na níž prvně se představil nový pan inspektor školní Ladislav Zingl.

15. XII. v sobotu ve třídě provedena školní nadílka. Všechny děti shromáždily se ve třídě a vánočního stromu, pod kterým mělo každé školní děcko dáreček. Předneseny vánoční písně, koledy, výstupy a básně. Účastni byli i rodiče. Nadílka se rodičům a hlavně dětem líbila.

Pololetní bylo ukončeno 15. února. Pololetní prázdno 16. – 18. února.

6. března pořádána školní slavnost zase prvně po dlouhé době. Loňského roku ještě v tichu vzpomínali jsme T. G. Masaryka a jeho narozenin. Dnes volni, proto školní slavnost, třeba konána ve třídě vhodně vyzdobené, vyzněla tak radostně. Děti přednesly vhodné básně a výstupy. Účastnilo se také množství rodičů. 11

Od OPM obdržely děti litry rybího tuku, který byl dětem rozdán.

V měsíci dubnu provedeny byly na školní budově a zahradní zdi větší opravné práce. Školní budova a zahradní zeď je ve velmi špatném stavu. O tom svědčí fakta, že k opravě oken bylo třeba 63 tabulek do starých oken a do čtyř celých nových oken i s rámy.

Byla organizována panem předsedou MŠR a řídícím učitelem dobrovolná pracovní povinnost. Bylo přikročeno k této akci, aby byly sníženy výdaje opravy tak nutné. Řídícím akce celé byl pan Alois Ušák, předseda MŠR. Velmi agilně se účastnil těchto brigád pan Jan Svoboda, předseda rodičovského sdružení, který mnoho nedělních dopolední obětoval škole. Také pan předseda MNV pan Limerman velmi vydatně pomáhal na těchto opravných prací. Této pracovní povinnosti účastnili se rodiče školních dětí, občané a mládež obce Žižic, Drnova a Vítova. Bylo by zbytečné je všechny jmenovat. Účast byla vždy dosti velká, podrobnější záznamy o účasti jednotlivců má pan Ušák Alois. V rámci této pracovní povinnosti přivezli místní hospodáři na osmi povozech písek až z Nabína. Byla stlučena omítka na severní straně budovy. K opravě této strany budovy v prázdninách nedošlo pro nedostatek pracovních sil. U tělocvičny vyměněna tři okna s novými rámy a jedno okno i s rámem u záchodové chodbičky. Vyčištěna jímka na fekálie pro opravu zedníky. Vykopána díra na dvoře a v ní vyhašeno vápno. Byla opravena podezdívka plotu před školou, pokryta betonovou deskou a upevněn drátěný plot. Zčásti zbořená zeď na jižní straně zahrady postavena. Zeď zahrady na straně severní úplně rozebrána, postavena podezdívka opatřena betonovou deskou a betonovými sloupky. Později napnuta drátěnka, kterou zhotovili drnovští u pana Čecha v jeho strojnické dílně. K opravě školy staviteli zadané během prázdnin nedošlo. Celkem možno říci, že tato dobrovolná pracovní povinnost ušetřila MŠR mnoho tisíc Kč.

Dne 3. května účastnily se děti římskokatolického náboženství biřmování ve Zvoleněvsi.

Dne 4. května konána oslava výročí národní revoluce.

Dne 17. května konána ve Slaném pracovní schůze učitelstva.

Dne 28. května konána školní oslava narozenin presidenta Budovatele.

V červnu v rámci „Týdne dětské radosti“ konán společný výlet s jinými školami do Prahy. Dopoledne děti navštívily zoologickou zahradu, odpoledne v Národním divadle shlédly děti „Rusalku“.

Dne 7 června vzpomenuto výročí lidické tragédie.

První neděli v červenci sehrály děti dětské divadlo „Kouzelné kladivo“ Joži Toucové – Metlerové. Sehráno bylo na hostinci Antonína Procházky. Kroje vypůjčené z půjčovny ve Slaném. Bylo pořádáno odpoledne s poutí. Účast byla na zdejší poměry velmi značná, také finanční efekt byl pěkný. Divadlo se mimořádně líbilo, výkony dětí byly odměněny velkým aplausem a ještě dlouho po divadle jsou předmětem živých debat.

Školní rok ukončen dne 22. června rozdáním školních zpráv.

7. června navštívil zdejší školu pan inspektor L. Zingl. 12

Děti pilně sbíraly léčivé byliny. Nasbírali hodně žaludů a kaštanů, které si odebrala správa lesů a statků ve Smečně. Tak by ukončen první rok práce v osvobozené vlasti.

předchozí rok obsah další rok