Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1944 – 1945

Školní kronika: Rok 1944 – 1945

Školní rok 1944 – 45 byl zahájen v úterý dne 5. září 1944 přivítáním učitelského sboru a žáků.

Učitelský sbor se změnil tím, že odešla před koncem školního roku 1943-44 do výslužby učitelka domácích nauk Božena Šichová. Jiná učitelka domácích nauk nebyla dosud ustanovena. Dívčí ruční práce vyučuje 4 hodiny týdně literární učitelka Marie Hrubá.

Školní obvod zůstává nezměněn, jsou to obce: Žižice, Drnov a Vítov.

Od počátku školního roku byla zavedena se svolením Okresního úřadu – Školní úřadovny ve Slaném částečné nedílné vyučování. Vyučování bude 4 dny polodenní, 2 dny celodenní. Zkušenosti budou na konci školního roku oznámeny Školní úřadovně.

Zdravotní stav žactva na začátku školního roku je dobrý. Okresní péče o mládež ve Slaném bude stejně jako minulého roku provádět tuberkulinové zkoušky a ošetření chrupu dětí 1. postupného ročníku.

Stav dětí na začátku škol roku:

I. třída 13h + 15d 28 žáků

II. třída 10h + 13d 23 žáci

Celkem: 23h + 28d 51žáků

Náboženské vyznání: římskokatolické: 33 žáci, českomoravské 18 žáků. Všichni žáci jsou národnosti české, protektorátními příslušníky.

Dne 22. XI. 1944 byla provedena ve Zvoleněvsi okresní péčí o mládež v Slaném prohlídka zubů u žáků 1. postupného ročníků a tuberkulinové zkoušky.

Dne 24. XI. 1944 dopoledne provedla prohlídku všech dětí sociální školní pracovnice ze Slaného sl. Pokorná. Odpoledne byli na rtg. prohlídce ve Slaném žáci, u kterých se projevila při tuberkulinových zkouškách reakce. Všichni jsou však zdrávi.

Dne 30. listopadu 1944 vzpomenuto výročí volby pana státního presidenta Dr. Emila Háchy.

Dne 13. prosince provedl na zdejší škole inspekci pan okresní školní inspektor Václav Krátký.

Dne 20. prosince 1944 byla provedena v posledních hodinách vyučování nadílka dětem. Dětem byly rozdány knihy, sešity, tužky, pera a každé dítě obdrželo balík cukroví a ovoce. Místní důvěrník sociální pomoci předal škole 500k, za které byly koupeny dárky. Důvěrník sociální pomoci z Vítova daroval 150k. Samozásobitelé obcí Žižic, Drnova a Vítova věnovali na nadílku pečivo a ovoce. Pod stromečkem zazpívaly děti vánoční koledy a přednesly básně. Přítomní byli i četní rodiče. Vánoční prázdniny začínají od 21. prosince a trvají do 11. ledna 1945.

Vánoční prázdniny byly prodlouženy na neurčitou dobu. Zahájení vyučování bude oznámeno rozhlasem a tiskem. V době prázdna jsou vydávány žákům jednou týdně domácí úkoly. Učitelský sbor je zaměstnán na obecním úřadě v Žižicích a ve Vítově podle nařízení Školské úřadovny.

Podle nařízení budou žákům vydána pololetní vysvědčení s datem 15. února 1945. Na zdejší škole byla vydána 20. II. 1945 v den, kdy se vydávají žákům domácí úkoly.

30. I. 1945 vzpomenuto výročí založení strany NSDAP.

8. II. 1945 byla školní budova zabrána obecním úřadem k evakuačním účelům. Obě třídy a tělocvična byly vyklizeny, školní lavice, skříně a tělocvičné nářadí uskladněny na půdě. Později byl i částečně vyklizen kabinet. Žákům byly vydávány jedenkrát týdně domácí úkoly v místnosti obecní strážnice.

13. III. 1945, v den vydávání úkolů, vzpomenuto 6. výročí založení Protektorátu Čechy a Morava, poněvadž poměry nedovolují žákům, aby se shromažďovali dne 15. III. 1945 a vyslechli rozhlas. Strážnice zabrána jako stanoviště vojenských stráží.

Od 13. III. zřízena v hostinci u Procházků prozatímní třída. Tam se scházejí 2krát týdně, v úterý a v pátek, žáci obou tříd a pokračováno ve vyučování domácími úkoly.

Velikonoční prázdniny trvaly od 30. III. do 3. IV. 1945

od 4. IV. 1945 má být zahájeno pravidelné vyučování. Na zdejší škole však bylo zahájeno od 9. IV. 1945, poněvadž děti, ubytované v hostinci onemocněly spalničkami.

Je vyučováno polodenně, střídavě podle pracovního plánu, I. třída 29 vyučovacích jednotek, II- třída 30 vyučovacích jednotek.

Od 4. IV. 1945 byla ustanovena na zdejší škole učitelka ručních prací Hana Hartmanová. Jmenovaná nastoupila 16. V. 1945. Do konce měsíce dubna byl chod vyučování pravidelný.

V měsíci květnu nebylo vyučování pro průtahy německých vojsk SS, která se utábořila na návsi. Pak následovaly dni osvobození naší vlasti, mobilizace a ubytování vítězní Rudé armády v naší obci. Školní budova byla celá zabrána až do 15. července. V obci bylo veselo, všude se ozýval zpěv. Země duněla pod pádnými kroky procházejících čet za zvuku „Partyzána“ a „Moskvy“. Jak naopak bylo zase smutno pro jejich odchod a při loučení s nimi mnohými upřímně zaplakal.

V měsíci květnu odešel na své původní místo okresní školní inspektor V. Krátký do Jindřichova Hradce. V tomto měsíci převzal také opět správu školy bývalý řídící učitel Otto Chlapec.

Pravidelné vyučování započalo 15. VI. v duchu osvobozené školy od německých utlačovatelů. Nebylo vyučováno němčině a na místě toho vyučováno jazyku českému, dějepisu a českému zeměpisu.

V měsíci byl opět po 6. letech oslaven svátek M. J. Husa. Bylo vypáleno na sta světelných raket. Před hranicí promluvil krásnou řeč pan Alois Ušák.

Sběr odpadních hmot se prováděl dál s větší pílí.

Konec školního roku přivedl některé změny jako veliký úbytek žactva, jejíchž rodiče se odstěhovali do pohraničí a odchodem dětí do měšťanské školy. Zprávy v českém znění byly vydány dne 19. červenec. Tím byl ukončen školní rok 1944/45 poslední rok našeho národního utrpení.

předchozí rok obsah další rok