Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1947 – 1948

Školní kronika: Rok 1947 – 1948

Školní rok 1947/48 zahájen dne 1. září 1947 za stavu 33 žáků z toho 15 chlapců a 18 děvčat.

Správu školy převzal opět Josef Kovařík, zat. spr. školy. Ostatní učitelé Božena Šíchová, učitelka domácích nauk, Jaroslav Španihel, farář římskokatolický, Františka Režná, výp. učitelka českomoravského náboženství. Škola zůstala jednotřídní a školní obvod nezměněn – obce: Žižice, Vítov, Drnov.

Školní budova z vnější strany a to severní a západní opravena. Vnitřní stěna nad schodištěm značně poškozena (zaviněno snad vnější opravou a zatékáním dešťové vody.) Chybí celá řada okenních tabulí. V dosti dobrém stavu pouze třída, kde se vyučuje. Druhá třída kabinet a tělocvična ve stavu značně poškozeném. Inventární záznamy ve školních místnostech chybí. Rovněž zahraje ve stavu značně zanedbaném a opravné práce na budově porušily půdu při západní stěně této budovy. Na nádvoří ponechán odpadový a stavební materiál. Záchodoví jímky při severní stěně budovy pokryty novými, betonovými deskami.

Dne 1. října 1947 nastupuje Josef Kovařík, uč. ček. – zat. spor. školy vojenskou službu a písemným vyrozuměním a zanechanou adresou předává 29. září 1947 školu zat. řídícímu učiteli Janu Rozenkrancovi, bytem ve Slaném, V. B. Třebízského 169. tento přichází na školu z okresního školního výboru, kde od 1. března 1946 až do 28. září 1947 vypomáhal. k učitelskému povolání se vrací celkem po čtyřletém odloučení. V připojeném vylíčení běhu života se také o této situaci zmiňuje. Do roku 1928 navštěvuje národní školy ve Slaném: 5 tříd obecní a 3 třídy měšťanské školy s jednoročním učitelským kursem, od roku 1929 do roku 1933 studoval na státním koedukačním ústavě učitelském v Kladně, tam vykonal zkoušky učitelské dospělosti 8. 6. 1933 a po stanovené době 20 měsíců též zkoušky učitelské způsobilosti pro obecné školy 26. 11 1935. Jako výp. učitel působil na obecní škole v Tuřanech, ve Slaném a opět v Tuřanech. Učitelským čekatelem jmenován od 1. září 1935a působil na obecní škole ve Slaném a v Olšanech. Od roku 1936 do roku 1938 konal vojenskou prezenční službu. Def. učitel podle §4 jmenován 11. října 1938 a působil na obecní škole v Motyčíně, v Pcherách a ve Slaném na měšťanské škole chlapecké později na měšťanské škole dívčí. V roce 1939 se oženil s Růženou Ráčkovou. Na měšťanské dívčí škole ve Slaném působil až do roku 1943. V tomto roce byl dán školními úřady k dispozici pro totální nasazení a dne 20. 9. 1943 přidělen pracovním úřadem ve slaném do Českomoravských strojíren ve Slaném jako pomocník, kde zaměstnán do 4. 5. 1945. Od 5. 5. 1945 zařazen k vytvořené vojenské jednotce ve slaném, kde sloužil plných 10 měsíců to je do 28. 2. 1946 a 1. března 1946 nastoupil školní službu při okresním školním výboru ve Slaném.

Rovněž byl řídícího učitele, není náležitě připraven k okamžitému obývání a tak postupně dochází k jeho zřízení. Nejdříve elektrikář, později malíř a vlastní práce umožňují řídícímu učiteli částečné ubytování. V polovině měsíce října stěhuje se řídící učitel s částí kuchyňského zařízení do neplně upraveného bytu. Od toho dne zároveň také přebírá školnictví a jeho žena jest mu vydatnou pomocnicí.

Nejdříve dána do pořádku malá místnost za kuchyní (zednické práce v této místnosti neprovedeny). Řídící učitel pomocí otce přizpůsobil i tuto místnost k obývání. Upravil a vyčistil zhruba druhou učenu, kabinet, tělocvičnu a sklepní místnosti související přímo se školní budovou. Zásobu uhlí doplnil dřívím, které bylo díky oběma předsedům MŠR a MNV, ještě před zahájením topení, dodáno na školu. Dopravu a uložení obstaral řídící učitel s panem Horou, obecním zřízencem. 14

28. říjen zastihuje četné dobrovolce v čele s předsedou MNV a rodičovského sdružení na školním nádvoří, kde vydatně pomáhají řídícímu učiteli odklidit odpadový i stavební materiál. Nejmenovaným patří stisk ruky a srdečný dík. Zde stačí říci: „Žižičtí to dovedou!“ Nechť školní kronika je vždy pamětníkem těchto záznamů.

Oslaven na škole 27. 10. 1947. Školní oslavě předcházela návštěva pana okresního školního inspektora L. Zingla se zástupci Okresní hospodářské záložny ze Slaného. Jmenovaní odevzdali škole dar 108 knih a zbytek vklad. knížek s vkladem 10kčs. Úvodní slovo přednesl předseda MNV pan V. Cimrman. Omluven předseda MŠR, který dlel toho dne mimo Žižice. Několik milých slov pana okresního školního inspektora a pana místopředsedy OHZ vyplnilo slavnostní ráz předávání i oslav 28. října. Rovněž činovnicí žákovské samosprávy si počínali velmi dobře. Přítomní rodiče pozorně sledovali celou slavnost. Řídící učitel v závěru poděkoval přítomným. K slovům řídícího učitele k 28. 10. 47 byla symbolicky upravena tabule.

Následující svátek i neděli to je 1. a 2. listopadu vyplnil řídící učitel úpravou školní zahrady. Práce postupuje zvolna – nejdříve ryji.

2. listopadu 1947, zahájen „Týden Sovětského svazu“ na vedení žákovské samosprávy, trval do 9. 11. 1947.

3. listopadu 1974, Byla přítomna referentka okresní sociální péče ze Slaného a provedla vyšetření dětí.

7. listopadu 1947, Vzpomenuto 30. výročí Velké říjnové revoluce. Promluvil řídící učitel.

Ve čtvrtek dne 6. 11. 1947 byla opět přítomna referentka okresní sociální péček Slaného. Dokončila prohlídku dětí, provedla záznamy a předala správě školy nové dotazníky „Péče o chrup“.

17. listopadu 1947, vzpomenuto umučených studentů a jejich hrdinského příkladu češství a vlastenectví.

30. listopadu 1947, svoláno rodičovské sdružení do budovy obecní školy na 14 hodinu. Průběh celé schůze byl velmi zdařilý. Sama, 100% účast, potvrdila nejlépe zájem rodičů o školu a děti a pomoc, která byla nabídnuta rodiči drnovskými pro dobu vánočního úklidu a kterou umožnil přímo předseda MNV v Drnov, pan Vl. Holec, byla nejlepším důkazem toho, jak to rodiče se školou myslí.

4 prosince 1947, z podnětu řídícího učitele a pomocí všech rodičů byla provedena mikulášská nadílka. Každé dítě dostalo 4 sešity, 1 pero, 1 tužku a 1 gumu.

20. prosince 1947, provedena vzájemná nadílka žáků pod vánočním stromečkem. Poučené žactvo o chování mimo školu propuštěno na vánoční prázdniny, které trvaly do 3. ledna 1948.

21. – 23. prosince, proveden velký vánoční úklid školy rodinou řídícího učitele. 15

11. ledna 1948, byla svolána řádná schůze MŠR a schůzka předsedů MNV přiškolených obcí. Schůzi předcházela prohlídka školní budovy, zahrady a nádvoří. Toto pak bylo námětem pro další pořad jednání. Byl přijat návrh řídícího učitele, aby do příští schůze byl připraven organizační plán pro zahájení jarních prací na školním nádvoří za svépomoci občanů.

17. ledna 1948, pozván řídící učitel na valnou hromadu místní tělovýchovné jednoty Skol. Požádal vedoucí činitele o předložení smlouvy týkající se propůjčení tělocvičny ve školní budově a o vypracování cvičebního řádu.

25. ledna 1948, byla provedena sbírka na sociální pomoc školní mládeží.

10. února 1948, svolána řádná schůze MŠR. Předseda MŠR pan A. Ušák upozornil na obnovení písemné smlouvy s místní tělovýchovnou jednotou Sokol a vysvětlit zejména otázku svícení a uhrazená poplatků za svícení oběma složkami (Sokol 30% - MŠR 70%). Podrobně bude uvedeno ve smlouvě. Přinesený plánek, vypracovaný panem J. Lindou, člen MŠR, byl podrobně prohlédnut a schválen jako základní pro stavební úpravu na školním nádvoří. Dále rozhodnuto, aby na neděli to je 15. 2. 1948 byla svolána schůzka stavebních odborníků obcí Žižic, Vítova a Drnova a na této schůzce, aby bylo definitivně rozhodnuto o stavební úpravě dle předběžného plánu a organizační přípravě a stanoveny přesně: a) tvar objektu, b) rozměry a c) veškerý nový a nutný stavební materiál. Takto promyšlené práce i úprava stavby pak bude hlavním debatním programem při shromáždění občanů všech tří obcí příští neděli, to je 22. 2. 1948.

22. 2. 1948, svolána schůzka občanů obcí Žižic, Drnova a Vítova. Řídící učitel statistickým výčtem upozornil na stav a situaci školy po stránce technické a vyzdvihnul důležitost spolupráce a dobré vůle občanů při společné práci. V závěru své informační zprávy požádal přítomné, aby rozhodli, případně doplnili žádost odesílanou ONV – stavební ref. ve Slaném. Poděkoval přítomným, zejména předsedovi MNV v Žižicích, panu V. Cimrmanovi, panu R. Tlustému a panu J. Lindovi, dále panu Stoklasovi a panu předsedovi MNV v Drnově Vl. Holcovi za dosud prokázanou činnost při přípravě k zahájení hlavních prací.

23. února 48, vzpomenuto 30. výročí založení Rudé armády.

7. - 13. března 48, probíhal „Týden proti alkoholismu“. Školní mládež svými hesly propagovala boj proti alkoholu nejen v rodině, ale po celé obci.

7. března 48 Vzpomenuto 98. narozeniny presidenta Osvoboditele, výročí bojů u Bachmaže a Sokolova. Pásmo sestavil a nastudoval s mládeží a dospělými řídící učitel.

28. března 48, bylo provedeno konečné komisionální šetření o stavební úpravě na školním nádvoří.

29. března 48, byly zahájeny opravné práce na školním nádvoří. Práce zahájena v 8 hodin po proslovu předsedy MNV v Žižicích pana V. Cimrmana.

4. dubna 48, konala se schůze RS. Pozvaný lékař MUDr. Minařík se na schůzi nedostavil. Řídící učitel promluvil o práci dětí doma a o spolupráci s rodiči. 16

6. dubna 48, v hodině občanské výchovy bylo zdůrazněno řídícím učitelem trvalé Československo – sovětské přátelství.

26. dubna 48, povinná účast na biograf. Představení ve Zvoleněvsi „O plačtivé princezně“.

1. května 48, hromadná účast na 1. máji ve Slaném.

3. – 8. května 48, probíhal na škole „Týden čistoty“ řízený žákovskou samosprávou.

8. května 48, večer provedena pietní vzpomínka na padlé v obou světových válkách. Řídila škola za účasti všech složek v obci. Obnovena pamětní deska na místním památníku zásluhou řídícího učitele.

9. května 48, sehráno KSČ – ochot. drnovskými divadelní představení „Praha je naše“ ve prospěch RS při obecní škole.

10. květen 48, Svolána řádná schůze MŠR a schválen řádný rozpočet na rok 1949. Člen MŠR pan K. Teichman daroval na školní úpravu 500 Kčs.

28. května 48, provedena veřejná oslava narozenin presidenta Budovatele Dr. E. Beneše. Provedla obecná škola za spoluúčasti ostatního žactva ze Žižic.

6. června 48, sehráno divadelní představení „Velké pokušení“ ve prospěch školy. Řídil řídící učitel za spoluúčasti MRO.

7. června 48, povinná účast na biografickém představení ve Zvoleněvsi „Zákon velké lásky“.

12. června 48, zúčastnilo se žactvo povinně sběru mandelinky bramborové na katastru žižickém.

17. června 48, proveden opět povinný sběr mandelinky bramborové na katastru drnovském.

24. června 48, konán jednodenní školní výlet do Slaného. Účel: prohlídka města a památností (kostelů, muzea)

26. června 48, opět povinný sběr mandelinky bramborové na katastru vdovském.

Od 29. 3. 1948 každou neděli a svátek pokračují spolupráce občanů práce na školním nádvoří. Je to práce těžká, plní obětování, ale radostná, prostoupená dobrou vůlí a vytrvalostí. Žňovými pracemi veškerá práce na školním nádvoří ustává, ale ani toto přerušení nemůže započaté dílo měniti. Nepatrné dodělávky na novostavbě budou jistě s podzimem skončeny a stavba začne, sloužil svému účelu. Zásluha rodičů a všech, kteří se o toto dílo přičinili, je veliká. Budiž všem příštím generacím vzorem. 17

28. června 48, toho dne ukončen školní rok 1947/48 za stavu 42ž a z toho 27 hochů a 21 děvče. (ve školním roce přistoupilo 11 žáků a vystoupili 2 žáci).

předchozí rok obsah další rok