Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1948 – 1949

Školní kronika: Rok 1948 – 1949

Školní rok 1948 – 49 zahájen dne 1. září 1948. Poněvadž počet dětí se zvětšil, byla zdejší škola rozšířena na školu dvoutřídní. Školní obvod nezměněn – obce: Žižice, Vítov, Drnov a 2 děti z Luníkova.

Správou školy pověřen ředitel Jan Roznkranc. Ostatní učitelé: B. Bozděchová, litr. Učitelka, Božena Šíchová, učitelka domácích nauk, Jaroslav Španihel, farář římskokatolický.

Stav žactva: I. třída 14 chlapců a 9 dívek. II. třída 10 chlapců a 16 dívek. Celkem 24 chlapců a 25 dívek. V 1. třídě vyučuje ředitel Jan Rozenkranc a ve II. třídě učitelka B. Bozděchová.

1. října byla přeložena do Zlonic Božena Šíchová a na její místo nastoupila Olga Dolečková. 1 října nastoupil místo tajemníka při okresním školním výboru ve Slaném Jan Rozenkranc a na jeho místo nastoupil 4. října učitel Antonín Vácha.

Běla Bozděchová studovala na státním koed. učitelském ústavu na Kladně, kde maturovala v roce 1935. Roku 1937 se podrobila zkoušce způsobilosti. Učila na těchto školách: Koleč, Olšany, Slaný, Zlonice, v Hobšovicích byla pověřena vedením správy školy a pak v Žižicích.

Antonín Vácha působil na zdejší škole již roku 1939 – 41, kde je uveden jeho životopis. Z této školy byl přeložen do Třebusic, odkud byl v roce 1942 na jednotřídní škole v Beřovičkách jako správce školy, v roce 1944 byl nasazen do Poldiny huti a tam pracoval až do dubna 1945. Po revoluci nastoupil vojenskou službu a v únoru 1946 působil ve Zlonicích, pak opět v Třebusicích a od počátku roku 1946-47 působil na obecní škole v Pcherách, odkud přešel na zdejší školu jako zástupce ředitele školy.

1. září, školní rok zahájen společně v I. třídě za přítomnosti rodičů a členů MNV a MŠR. Po uvítání ve škole odešli všichni společně k pomníku padlých. Dívky položily kytičku k pomníku. Předseda MNV pan Cimerman měl krátký proslov k mládeži a po jeho ukončení zahrány hymny československá a ruská. Společný odchod do školy, kde promluvil ředitel školy a člen MŠR pan Karel Teichman, který ve své krátké řeči žádal, aby mládež šetřila školní věci a jich úmyslně neničila.

3. září, Dr. E. Beneš zemřel. S úzkostí očekávaná smutná zvěst přišla. Dr. E. Beneš odešel, skončiv svou práci. Odešel za svým vzorem, učitelem a přítelem, prvním presidentem Československé republiky T. G. Masarykem. 30 let pracoval pro národ a stát jako pracovník prvního odboje, přes vedoucí činitele naší zahraniční politiky až do funkce presidenta státu. V těchto chvílích skládance se před památkou muže, který ze všech svých nejlepších sil a svědomí věnoval celý svůj život zájmům státu a blahu našeho národa. Neklesl ani na chvíli pod tíhou svého zodpovědného úkolu, až tíha byla převeliká. Neznal nic než práci, práci pro národ, pro svůj lid. Svůj úkol Dr. Beneš vykonal a splnil. Tím se zapsal na 18

věky do zlaté knihy dějin národa a do našich srdcí. Jeho památka ať září mocným jasem do budoucích let!

30. září, při hodině vlastivědy vzpomenuto Mnichova.

25. října, obě třídy navštívily filmové představení „Popelka“ ve Zvoleněvsi.

27. října, tento den v poslední vyučovací hodině bylo vzpomenuto 28. října. Školní oslava byla společná, ke které byli pozváni rodiče a zástupci místních úřadů, kteří se nedostavili. Školní oslavu zahájil ředitel školy a po jeho proslovu následovaly básně, tanečky nejmenších a národní písně. Na ukončení byla zazpívána dětmi II. třídy československá hymna.

5. listopadu, vzpomenuto ve II. třídě při hodině vlastivědy výročí bitvy u Kyjeva.

6. listopadu, vzpomenuto 31. výročí Velké říjnové revoluce. Školní vzpomínky se zúčastnili rodiče. Promluvil ředitel školy a děti recitovaly básně. Zakončeno československou a rusou hymnou.

23. listopadu, školní oslava k narozeninám presidenta Klementa Gottwalda. Ředitel školy zahájil proslovem, ve kterém vylíčil život presidenta od mládí až do nynější doby. Žáci I. a II. třídy recitovali básně. Oslava zakončena státní československou hymnou.

6. prosince, z podnětu ředitele školy byla provedena mikulášská nadílka. V první ranní vyučovací hodině navštívili třídu čert a mikuláš a podělili všechny děti sešitkem a perem.

19. prosince, provedena vánoční besídka s nadílkou pro všechny přítomné děti. Besídka se konala v tělocvičně za účasti mnoha rodičů. Besídku zahájila učitelka B. Bozděchová a po jejím proslovu následovaly Šteckrovy koledy, básně, společné výstupy a recitace. Po programu následovala nadílka. Každé dítě školou povinné obdrželo 2 sáčky. V jednom 25 kousků pečeného cukroví, 6 jablek, 1kus vánočky , 1 kus šlehané buchty. v druhém byly 2 sešity, guma, tužka a modelovací hlína. malé děti dostaly 10 kousků pečeného cukroví, 6 jablek a 2 kusy vánočky. Po nadílce se odebraly děti s rodiči do II. tříd, kde maminky uvařili čaj. Každé dítě dostalo hrnek čaje a kus vánočky. Pečivo a jablka věnovaly maminky. Výtěžek z besídky 1369Kčs. Přes vánoční svátky laskavostí několika tatínků byla zavedena elektrická světla do obou tříd a hořejší chodby. Elektrické osvětlení zaváděl sám předseda SRPČ pan Svoboda za pomoci předsedy MNV pana Cimermana a pana Teichmana z Vítova a pana Lind, mlynáře.

21. prosince, v poslední vyučovací hodině bylo vzpomenuto 69. narozenin J. V. Stalina. Děti společně vyslechly proslov ředitele školy.

6. ledna 1949, byl promítán úzký film odpoledne pro všechny děti. Večer pak svolána schůze rodičů. Schůzi zahájil předseda SRPŠ a ředitel školy podal výkaz nadílky vánoční. Poté promítán film. Výtěžek 1136 Kč.

8. ledna, školní byt opustil bývalý ředitel školy Jan Rozenkranc, který se odstěhoval do Slaného. 19

19. ledna, do zdejší školy se dostavil Dánský Červený kříž, který provedl očkování dětí proti tuberkulose. Očkovány byly všechny děti od 1. roku do 20. roku v obci: Luníkov, Vítov, Osluchov, Žižice, Drnov, Blahotice. Dostavili se dánská lékařka a dva čeští asistenti, jejich podpisy jsou ve zdejší kronice. První den byla provedena tuberkulinová zkouška a ostatní dny byly očkovány děti jen zdravé. Na zdejší škole bylo očkováno 37 dětí z celkového počtu 50.

20. ledna byl promítán úzký film odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Výtěžek 635Kčs.

21. ledna, bylo vzpomenuto výročí smrti J. Lenina. Ředitel školy promluvil k dětem. Po jeho proslovu děti přednesly básně.

14. února, vlastenecko dobročinná obec baráčníků „Podlesí“ věnovala zdejší škole částku 800Kčs na školní potřeby.

23. února, vzpomenuto v každé třídě zvlášť 31. výročí založení Rudé armády.

25. února, v první vyučovací hodině v každé třídě vzpomněly děti 1. výročí vítězství pracujícího lid.

3. března, promítán úzký film pro mládež a večer pro dospělé. Výtěžek 440Kčs.

7. března, společně vzpomenuto 99. narozenin, prvního presidenta Československé republiky T. G. Masaryka.

10. března, při hodině vlastivědy vzpomenuto prvního výročí úmrtí Jana Masaryka, ministra zahraničních věcí.

15. března, vzpomenuto 10. výročí okupace našich zemí. KSČ v Žižicích darovala škole 2000Kčs k jejímu zvelebení. Vzájemnost věnovala též škole 1500Kčs k témuž účelu.

24. března, konána schůze MŠR, na které bylo jednáno o zakoupení rozhlasového aparátu. MŠR koupila do UU. třídy psací stůl za 600 Kčs.

14. – 26. března, na zdejší škole se vyvařovala pro děti polévka. Ředitelství školy obdrželo od ČČK americkou konservu polévky. Vyvařovaly zdarma paní M. Cimmermanová a paní Beznosková.

29. března, KSČ Vítov – Blahotice věnovala škole k jejímu zvelebení 500 Kč.

6. dubna, zdejší školu navštívil okresní školní inspektor L. Zingl.

20. dubna, žactvo obou tříd zasadilo na obecní stráni 73 stromky to je 146% stanoveného závazku, sebráno 8 526, 90 Kčs na rozhlasový přijímač to je 170, 52%stanoveného závazku. Děti si od října do května nastřádaly 3 060 Kč, střadatelů ze všech 20

žáků = 54%. Darem věnovala Okresní spořitelna a záložna ve Slaném žactvu knihu „Praha romantická“-

1. května, škola vyzdobena, děti poučeny o významu

4. května, zakoupen rozhlasový přijímač.

6. května, ve škole byla uspořádána oslava květnové revoluce, k níž byli pozváni rodiče.

15. května, toho dne uspořádala škola veřejnou besídku na svátek matek.

1. června, zdejší školu navštívili předseda J. braun a školní inspektor Ladislav Zingl.

8. června, toho dne byly děti s rodiči na výletě na Orlíku a na Dobříši.

9. 28. června, žactvo ve II. třídě se zúčastnilo povinně sběru mandelinky bramborové na katastru žižickém.

15. června, žactvo ve II. třídě věnovalo vzpomínky A. S. Puškinovi.

20. června, ve II. třídě vzpomenuto 1. výročí smlouvy čsl – bulharské.

24. června, promítání filmu u Procházků od ministerstva zemědělství v rámci RDM.

27. června, výlet do Prahy. Pan Linda odvezl děti traktorem na nádraží a zpět.

30. června 1949 konec školního roku podle věstníku MŠVU sešit 10 ze dne 31. května 1948, číslo výnosu 70 – malou školní slavností. Členové místní školní rady v tomto roce: Předseda: Alois Ušák, členové ze Žižic: Jaroslav Svoboda, Jar. Beznoska, Václav Lukáš, Josef Linda, z Vítova: Karel Teichman, z Drnova: Josef Novák, za učitelský sbor Antonín Vácha. Na celé škole bylo začátkem školního roku 48 dětí. Na konci zde bylo 50 dětí, z toho počtu bylo 11 německé národnosti a 3 maďarské národnosti. Dle náboženského vyznání bylo 44 dětí římskokatolického a 6 čsl. vyznání.

předchozí rok obsah další rok