Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1949 – 1950

Školní kronika: Rok 1949 – 1950

Přesto že došlo k výměně celého učitelského sboru na zdejší škole a jmenovací dekrety došly opožděně, provedena byla všechna předběžná opatření k slavnostnímu zahájení vyučování ve školním roce 1949/50 dne 1. září 1949.

Po úvodním proslovu nově nastupujícího ředitele školy Františka Buzického na společném shromáždění žactva a zpění směsi národních písní, ujal se slova za veřejnou správu předseda MNV v Žižicích s. Václav Cimerman, který dětem představil nové učitele, vybídl je k pilné návštěvě školy a plnění svých školních povinností, aby jednou dospěli v uvědomělé občany lidově demokratické republiky, která jim už dnes zajišťuje radostné mládí v české 21

škole za plné podpory všech vrstev pracujícího lidu. Školní slavnost po vznesení zdravice presidenta republiky Klementa Gottwalda a ministra školství, věd a umění prof. Zdeňka Nejedlého byla zakončena státní hymnou. Po celý den vlála na školní budově státní vlajka.

Dnem 1. září 1949 došlo na zdejší škole v učitelských osobách ke značnému přeskupení. Dosavadní zástupce ředitele školy Antonín Vácha ustanoven učitelem na střední škole v Brandýsku a učitelka Běla Bozděchová ustanovena na národní škole v Pcherách. Na místo jmenovaných nově ustanoveni zatímní ředitel národní školy v Pozdni František Buzický jako zastupující ředitel školy, protože místo zatímní na zdejší škole váže Jan Rozenkranc. který zastupuje místo tajemníka při okresním národním výboru, referát pro školní osvětu a těl. výchovu ve Slaném a Anna Formánková, zat. učitelka z národní školy v Pcherách, bytem ve Slaném.

Jmenovaný František Buzický narodil se dne 10. července 1909 v Letech, okres Písek, kdež po návštěvě obecné školy navštěvoval 2 ročníky měšťanské školy v Mirovicích, odkud přešel na státní vyšší reálku v Příbrami, kde maturoval 17. června 1929. Poté konal presenční službu vojenskou od 1/10 1929 do 24/3 1931. Od 1. září 1931 navštěvoval abiturientský kurs při koedukačním uč. ústavě v Příbrami, kdež vykonal dne 13. června 1931 zkoušku učitelské dospělosti a po 2 letech působení jako výp. učitel na obecných školách v Pozdni, Srbči a Bdíní též zkoušku učitelské způsobilosti. Ve Bdíně působil jako učitel. čekatel a později jako def. uč. podle §4 UZ od 1/9 1935 do 1/7 1936, kdy přešel na místo def. učitele na obecnou školu v Pozdni, kdež s přerušením 4 měsíců v roce 1939 jako zástupce nemocného řídícího učitele v Jedomělicích působil nepřetržitě až do 1. zří 1949 zprvu jako učitel a od 1. 11. 1945 jako zat. řídící učitel.

Anna Formánková narozená 29. prosince 1917 ve Slaném navštěvovala obecnou a 4 třídy měšťanské školy v Slaném a poté učitelský ústav v Kladně, kde 15. 6. 1937 maturovala. Od 1. 9. 1937 působila jako uč. hospitantka v Slaném a jako výp. učitel e Velké, okres Roudnice a od 26. 9. 1939 na četných školách našeho okresu jako výp. později učitelská čekatelka a def. uč. podle §4. Nyní při vyučovací povinnosti na zdejší škole navštěvuje vysokou školu pedagogickou v Praze.

Ručním pracím na škole opět vyučuje Olga Dobčková, ind. učitelka ze Zvoleněvse, bytem v Slaném. Náboženskou výchovu řím.-katolickou v obou třídách vyučuje ve 4 týdenních hodinách farář Jaroslav Španihel ze Zvoleněvse a náboženskou výchovu čsl. v 1 týdně učitelka čsl. náboženství Františka Režná ze Slaného.

Počet žactva a) podle tříd: I. třída: 13h + 11d = 24 žáků, II. třída 17h + 17d = 31 žáků, na škole: 30h + 25 dívek = 55 žáků.

b) podle náboženského vyznání: římskokatolické: 47 žáků, čsl. 8 žáků = 55 žáků.

c) podle místa docházky: Obec Žižice 24 žáků, Drnov 20 žáků, Vítov 9 žáků a Luníkov 2 žáci.

Od počátku školního roku 1949/50 jsou zavedeny pro jednotlivé postupné ročníky národní školy nové učebnice schválené a sestavené komisemi Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského v Praze a MŠVU, které odpovídají duchu dnešní doby a doplňují v mnohém učební plán a učební osnovy pro školy národní. Pro žactvo objednány a vyučuje se podle nich. Jsou to učebnice prozatímní. Po zkušenostech letošního roku mohlo by dojít k vydání učebnic definitivních. 22

Dne 2. září dostavila se do zdejší školy komise složená ze zástupce KNV v Praze, pana okresního školního inspektora L. Zingla a zástupce ORO ve Slaném pana okresního knižního inspektora Josefa Lišky za účelem prohlídky výzdoby školy.

Na členské schůzi rodičů dětí zdejší školy konané dne 14. září 1949 došlo podle intencí nového školského zákona k ustanovení Sdružení rodičů a přátel školy, jehož posláním je pomáhati škole nejen finančně, ale i morálně při plnění jejich výchovných i vyučovacích úkolů. Složen prvního výboru je následující: předseda p. Jaroslav Svoboda, dílo – vedoucí ČKD, Žižice čp. 44, místopředseda Josef Šuma z Drnova, jednatel Karel Teichman z Vítova, pokladník Božena Štorková – Zemanová z Žižic, revizoři účtů Josef Linda z Žižic čp. 18 a Brůža Josef z Žižic čp. 35.

V měsíci září a říjen 1949 z příkazu ONV ve Slaném zúčastnilo se povinně všechno žactvo školy se svými učiteli hledací služby mandelinky bramborové celkem 6 prohlídkami bramborových kultur na katastru obcí Žižic a Vítova. Účast byla kontrolována bezpečnostními orgány.

Ve středu dne 14. září 1949 zúčastnilo se všechno žactvo školy povinného školního představení filmového ve Zvoleněvsi, v němž promítán sovětský film „Země horských výšin“ s barevným přídavkem Červená Karkulka. Po návratu z filmového představení ve 14. hodin bylo již odpoledne prázdno.

Sdružení rodičů a přátel školy ustanoveno na zdejší škole dne 14. září 1949. Podrobnější zápis učiněn na straně předchozí této pamětní knížky. Složení prvního výboru SRPŠ sděleno okresnímu školnímu výboru. Jako roku loňského došlo i letos v měsíci září k ustanovení Dorostu Čsl. Červeného kříže na škole, jehož hlavním cílem je dbát o tělesné zdraví a pečovati o čistotu tříd a celé školy a plniti úkoly celostátních akcí ČSČR. Členy Dorostu je celkem 42 žáků.

Od 10 září je na škole zavedeno přezouvání žactva ve škole. K témuž účelu zřízen na dolní chodbě dřevěný regál na odložení vycházkové i přezůvkové obuvi. Přezouváním docíleno čistoty ve třídách i na chodbách školy, zvláště za deštivého počasí, neboť největší počet žactva tvoří žactvo přespolní, docházejí do školy neudržovanými cestami polními.

Škola, zvláště chodby postrádala výzdoby. Ve škole bylo jen několik zasklených obrazů. Označení tříd a jiných místností chybělo vůbec. Během měsíce září a října opatřeno 16 vkusně zarámovaných a zasklených obrazů – portrétů vynikajících osobností domácích i cizích, 2 větší obrazy – reprodukce našich výtvarníků, jakož i 3 velké obrazy zasklené s bohatými rámy na reprodukce vlastivědné. Pro třídy a chodbu zakoupeny 3 malé znaky republiky. Většinu obrazů věnoval škole ředitel školy František Buzický.

Po příchodu nového ředitele školy zjištěno nedostatečné elektrické osvětlení. Doplněno provizorně v bytě ředitele školy, zavedeno záchodu v přízemí, na schodech vedoucích na dvůr a do sklepa. Ve třídách budou zavěšeny pendy, po 3 na třídu.

Koncem prázdnin opravena kůlna na školním dvoře. Brigádní oprava 2 zedníky z Drnova západní část kůlny, která dosud nebyla omítnuta. Zhotoveny vnitřní dveře a okenní rám s okénkem a vraty do garáže téže kůlny panem Karlem Kasinou ze Žižic. 23

Počátkem září instalována panem Jaroslavem Beznoskou nová železná pumpy u školní studny, která dosahuje hloubky 24m. Až do postavení pumpy bylo nutno vodu donášeti ze vzdálené studny obecní na návsi u vodní nádrže. Pomyšlení na vodovodní zařízení do školní budovy během dvou let za předpokladu dostatku vody ve studni.

V podzimních měsících mimo pravidelný sběr odpadových hmot sebráno žactvem školy 42kg šípků a 123 kg žaludů, které odvedeny do příslušných sběren.

Na doporučení učitelského sboru provádí se na škole Okresní spořitelna a záložna ve Slaném pravidelné měsíční spoření žactva. Pro tuto akci je u žactva zdejší školy pochopení a dociluje se dobrých výsledků. Konečný výsledek spoření lze zhodnotiti až koncem školního roku.

Dne 28. září konala se povinná pracovní schůze učitelstva okresu slánského, na níž hlavním řečníkem byla krajská inspektorka Kočková, která ve svém referátu o dnešním zaměření učitelské práce, o postoji učitelstva k dnešnímu režimu a poslání dělnické třídy vůbec, jakož i o výzdobě škol v duchu nového nazírání na současné dění v měřítku státním i mezinárodním. Pracovní schůze zúčastnili se oba členové učitelského sboru.

Dne 2. a 3. září došlo k přestěhování nově nastupujícího zást. ředitele školy Františka Buzického z jeho dosavadního působiště - Pozdně do naturálního bytu v národní škole v Žižicích. Dosavadní byt ve škole vyžadoval četných oprav po stránce osvětlení i vymalování. O vlastní přestěhování měl hlavní podíl předseda MNV v Žižicích pan Václav Cimrman, který opatřil 2 traktory místních rolníků pánů Josefa a Antonína Lindy, kteří je osobně řídili a při nakládání osobně vydatně pomáhali. Cestou stihl rodinu ředitelovu prudký liják, takže musila s panem J. Lindou hledati v hostinci na Písku u Slaného útočiště před nepohodou a všichni promoklí za dětského pláče s úzkostí sledovali, zda vození králíci a jiné drobné zvířectvo jsou dosud naživu. Jaké však bylo milé překvapení v Žižicích, kde již nás očekávalo mnoho mužů, kteří ochotně pomáhali a skládali nábytek a ostatní zařízení bytová. Zatím i mnoho školních dětí nakupilo se na školním dvorku a ochotně vypomáhalo při sklížení zásob a různého nářadí. Budoucnost teprve ukáže, bylo-li to upřímné přijetí učitele, který přichází do obce s úmyslem podle svých sil plniti úkoly svého důležitého povolání jako vychovatel mládeže i spolupracujících dospělých.

Dne 12. října zúčastnilo se všechno žactvo filmového představení ve Zvoleněvsi, kde shlédlo sovětské filmy. Věda a technika, Srdce člověka a Perla Kavkazu.

Podle vládního usnesení konány letos oslavy 28. října až v neděli dne 30. října. Místní oslava uspořádána byla MRO (místní radou osvětou) v uvedený den v hostinci pana Antonína Procházky za součinnosti národní školy a ČSM/Čsl. svazu mládeže. Sál byl pro tento účel vkusně vyzdoben ČSM. O programu podíleli se dramatický kroužek národní školy v Žižicích s ČSM. Na pořadu byla tato čísla: 1.) Zahájení předsedou MRO panem Antonínem Procházkou, 2.) Píseň práce – všichni přítomní, 3.) 28. říjen – báseň – žáci 2. postupného ročníku, 4.) Osvobozenému praporu – sbor. recitace dra. kroužku, 5.) Sborová recitace 28. říjen – ČSM, 6.) Píseň Bývalí Čechové – dram. kroužek, 7.) Proslov ředitele školy, 8.) Sládek: Zas jednou svoji – Jana Procházková, členka ČSM, 9.) Naše republika – báseň – Marie Cimrmanová, ČSM, 10.) Slovanská lípa – sbor recitace dram. kroužku. 11.) Naše republika – báseň, M. Bohová, ČSM, 12.) Pásmo národních písní – dram kroužek, 13.) Básně dětí, 28. říjen, Vlajko vlaj! Českému kraji, 14.) Slavíme 28. říjen – pásmo dram. kroužku, 15.) Pásmo 24

národních písní – dram. kroužek, 16.) Pásmo básňových úryvků pokrokových básníků – ČSM, 17.) Zakončení a hymny. Účast občanstva dobrá.

V měsíci září a říjnu 1949 konalo se dvakrát v měsíci povinné školení učitelstva o marx-leninismu ve zvláštní škole ve Slaném, kterého se zúčastnili všichni členové učitelského sboru.

Den 24. října 1949 byl slaven všemi členskými státy Spojených národů. O významu Charty SN a úloze SSSR a našich zástupců u SN v boji za mír promluveno žactvu v hodinách vlastivědy v týdnu od 24. – 30. 10. způsobem přiměřeným věku a chápavosti žactva.

Dne 7/11 1949 dostavili se do zdejší školy zástupci Okresního sekretariátu KSČ spolu s okr. osv. inspektorem s. Jaroslavem Šťastným ze Slaného, aby vykonali kontrolu výzdoby školy k oslavám Říjnové revoluce.

V sobotu dne 5. listopadu 1949 vzpomenuto 32. výročí Velké říjnové revoluce v Rusku na zdejší škole. Žákům objasněn význam revoluce a uchopení moci dělnickou třídou, vznik SSSR a důsledky její na ostatní pracující lid celého světa a vliv i na naše osvobození a duchu hesla raženého naší vládou k letošním oslavám: Bez 7. listopadu 1917 nebylo by 28. října 1918.

Dne 8/11 1949 konána pracovní schůze učitelstva 3. okrsku Pražského kraje v Kladně, kde vedli politických referátů debatováno o všech školských otázkách a předvedeny v jednotlivých sekcích praktické ukázky vyučování v duchu nových učebních osnov s použitím nových učebnic podle zásad tvořivé školy. Současně měli účastníci možnost shlédnouti nově vybudovaný zimní stadion a památnosti Kladna. Za zdejší učitelský sbor byla přítomna schůze učitelka II. třídy Anna Formanková.

Z podnětu Svazu čsl. sovětského přátelství a výzev Okresní rady osvětové pořádány ve všech obcích lidové kursy ruštiny, jejichž účelem bylo naučit nejširší vrstvy pracujícího lidu azbuce, aby byly schopny čísti sovětský tisk – tisk našeho spojence a položili tak základy k hlubšímu soukromému studiu ruského jazyka. Kursy trvaly od listopadu 1949 do konce listopadu 1950 a obsáhly 12 lekcí. LKR byl veden ve zdejší obci ředitelem školy. Zúčastnilo se ho 27 posluchačů, ale absolvovalo jej pouze 10 účastníků. Vyučováno bylo v budově národní školy po 2 týdenních hodinách od 19. do 21. hodiny.

V pátek 18. listopadu 1949 vykonal inspekci na zdejší škole okresní školní inspektor s. Ladislav Zingl ze Slaného. Byl přítomen vyučování v obou třídách a po skončení inspekce udělil vyučujícím potřebné pokyny metodické. Současně dán řediteli školy příkaz k odstranění portrétů bývalého presidenta republiky Dr. Eduarda Beneše z četných stěn ve třídách, kde již byly při jeho příchodu na škole umístěny. Příkaz byl splněn dne následujícího.

Místo oficiálních oslav narozenin presidenta republiky Klementa Gottwalda připadajících na den 23. listopadu vyhlášen letošního roku „Týden vzorné práce“ od 21. – 26. 11. 1949, v němž narozeniny presidenta byly uctěny vzornou prací nejen učitelstva, ale i žactva. Výsledek tohoto týdne sdělen Místní skupině svazu zam. školství a osvěty ve Slaném. O životním díle presidentovi bylo žactvo poučeno v hodině čtení. 25

Před vánocemi dne 10. 12. 1949 uspořádána ve škole prodejní výstava knih ze zásob ORO (okr. rady osvět.) ve Slaném. Většina vystavených knih prodána a výtěžku použito k nákupu potřeb pro žactvo.

Podle pokynů ministerstva školství věd a umění podepsalo všechno žactvo školy s učiteli k 70. narozeninám J. V. Stalina gratulační arch, dodaný MNV, který byl po skončení podpisové akce v obci doručen spolu s ostatními ONV ve Slaném, jenž je odesílal do Prahy po zhotovení uměleckých desek. Místní oslava 70. narozenin J. V. Stalina, vůdce dělnické třídy celého světa, uspořádána péčí Národní fronty za součinnosti MRO, SČM a školy, z nichž dvě poslední schůzky se postaraly o důstojný program, v hostinci pana Antonína Procházky v Žižicích. Ve vkusně vyzdobeném sále s velkým portrétem Stalinovým v čele sešlo se hodně občanstva místního, které nejen pozorně vyslechlo program, ale svou účastí projevilo své sympatie k Sovětskému svazu, jako velkému vůdci a jeho Rudé armádě, která nám přinesla svobodu z nacistického jha.

Ředitel školy František Buzický věnoval dětem k vánocům 1949 darem celkem 54 dětských knih. Každé dítě školy podle věkového stupně obdrželo knihu s věnováním.

Vánoční prázdniny ve školním roce 1949/50 potrvaly od 23. prosince 1949 do 2. ledna 19 1950 včetně. Vyučování započalo v úterý dne 3. ledna 1950. Během prázdnin provedly matky školních dětí z obcí Žižic, Vítova a Drnova brigádní úklid školní budovy. Odměny za úklid zřekly se ve prospěch školy.

Dnem 1. ledna 1950 vstupuje naše republika do 1. roku pětiletky. Na všech pracovištích konány krátké projevy ke shromážděným pracujícím. Při nástupu účinkovaly hudby a cestou do práce ve vlacích a autobusech mělo se hráti na harmoniky, v obcích s rozhlasovým zařízením vysílali reprodukovanou hudbu. Žactvo ve školách podle pokynů MŠVU bylo poučeno o významu 5 letého hospodářského plánu pro další vývoj našeho státu na cestě k socialismu.

Hospodářství národních výborů od 1. 1. 1950 upravuje vyhláškou číslo 279/1949 Sbírky. Podle oddílu 9 §38 tohoto zákona se školní obce a školní újezdy v českých zemích zrušují a jejich práva a závazky (finanční) přecházejí na stát. Protože dosud nebylo vydáno příslušné vládní nařízení o výkonu jen lidové správy v obcích, lze činnost újezdních a místních školních rad – ve smyslu ustanovení §41 cit. zákona – považovat již jen za likvidační. Finanční rozpočet na národní školu pro rok 1950 byl již včleněn do rozpočtu místního národního výboru v Žižicích. Nebudou již přiškolení přispívati na rozpočet školní, jak tomu bylo až dosud. Místní školní rada po skončení vyúčtování a zpracování účetní závěrky za rok 1949 převedla podle pokynů ministerstva financí pokladní hotovost k 1. 1 1950 MNV v Žižicích.

Dne 24. ledna vzpomenuto podle pokynů MŠVU 26. výročí úmrtí zakladatele SSSR – prvního socialistického státu světa a duchovního vůdce sovětského dělnictva

V měsíci prosinci a listopadu, lednu 1950 připravena a nacvičena s žáky dramatického kroužku při zdejší škole divadelní hra Joži Mettlerové-Toucové. Slavný mistr Kopřiva. Provedení uskutečněno v hostinci pana Antonína Procházky v Žižicích v neděli dne 29. ledna 1950 v 14. hodin na velké účasti dětí a občanstva nejen místního, ale i okolních obcí. Jak po stránce technické, tak i provedení účinkujících dětí mělo tato divadelní hra takový úspěch, že voláno po opakování v některé sousední obci. Po dohodě s rodiči došlo 26

k opakování představení v obci Drnově příští neděli dne 5. února 1950 po jedné zkoušce a pololetních prázdninách. Také zde měly děti úspěch a velký sál pana Pospíšila byl naplněn nejvíce dospělými. Sluší zde poznamenati, že to bylo po prvé, kdy žactvo zdejší školy účinkovalo v obci, z níž vyšel iniciátor a hlavní původce žižické školy pan Václav Dundr a její velký příznivce a kde ukázalo, že i po stránce umělecké je mládež školy žižické svými učiteli dobře vedena.

Dnem 31. ledna 1950 ukončeno I. pololetí školního roku 1949/50 vydáním školních zpráv téhož dne v poslední hodině vyučovací. Pololetní prázdniny potrvaly od 1. února do 4. února 1950. vyučování započalo opět v pondělí dne 6. února 1950. Nastalo opravdové zimní počasí, které poskytlo dětem možnost užíti všech zimních sportů, aby osvěženy navrátily se ke své školní práci s úmyslem doplniti co nejdříve své mezery ve vědomostech a zlepšili v II. pololetí svůj prospěch.

Dne 4. února 1950 vzpomenuto ve škole 130. výročí narození slavné české spisovatelky Boženy Němcové, narozena 4.2 1820 a umřela 21/1 1862. Třídní učitele promluvili k svému žactvu a významu této spisovatelky pro české slovenské umění a přečetli ukázky z jejího díla.

Podle rozhodnutí výboru místní organizace KSČ konalo se v době od listopadu 1949 do června 1950 v budově zdejší školy politické školení členů KSČ.

Dne 1. března 1950 konalo se z rozhodnutí vlády národní sčítání podle stavu z noci 28- února na 1. března. Sčítáním komisařem pro zdejší obce jmenován ředitel školy František Buzický, sčítacím revizorem pan Jaroslav Uzka, rolník ze Žižic. Sčítání konáno ve dvou etapách pro rozsáhlost sčítacího materiálu a to 1. března a 277. května. Vedle sčítání osob zaznamenáváno počet domů, bytů jejich obytný stav, počet domácností, dále soupis veškerého domovního majetku, zvířat, nářadí a strojů, výnosy a dodávkové povinnosti zemědělců, výnosy a zařízení živností a řemesel, národních podniků. Podle toho bylo ve zdejší obytných domů 62, jiných 1, obydlených 60, neobytných (bývalé deputátní domky rolníků) 3, počet bytů 80, z toho obydlených 75, neobydlených 5, z toho s1 místností. 9 se 2 místnostmi 48 se 3 místnostmi, 19 se 4 místnostmi, 2 s 5 místnostmi. Počet souhrnných domácností činí 78 s celkovým počtem 220 osob. Všichni zemědělci, živnostníci a řemeslníci v obci museli vyplňovati za svůj obor práce příslušné dotazníky o svém majetku a jeho výnosu. Práce sčítání vyžadovala si velkého pracovního vypětí denně do pozdních hodin nočních, neboť velká většina občanstva si nevěděla ve vyplňování dotazníků rady.

Při vyučování vzpomenuto 2. výročí únorových událostí způsobem věku žákům přiměřeným a škola pro tento účel vyzdobena. Žactvu doporučena účast na veřejných oslavách ve svých obcích.

Oslava 100. výročí narození Tomáše Garigue Masaryka, prvního presidenta republiky Československé se udála tak, jak stanovil výnos MŠVU z 21. 1. 1950 č 51 125-I ve Věstníku MŠVU roč. VI. str 15: Dne 7. března 1950 bude na školách všech druhů a stupňů vzpomenuto 100. výročí narozenin T. G. Masaryka. V ten den se shromáždí žáci v 10. hodin dopoledne v největší místnosti školy a vyslechnou program, vysílaný Čsl. rozhlasem, v němž bude zařazen projev ministra školství, věd a umění prof. Dr. Zdeňka nejedlého. 27

Ve středu 9. března 1950 zúčastnilo se všechno žactvo školy maňáskového divadelního představení Tonda čaroděj a Zlatý motýl ve Zvoleněvsi, uspořádaného Oblastní loutkovou scénou z Kladna.

Dne 27. března provedl z příkazu ONV ve Slaném vrchní strážmistr Polanecký ze Zvoleněvse informativní školení mládeže ve zdejší škole s thematy: a) Dopravní předpisy a příčiny, z nichž vznikají neštěstí a smrtelné úrazy, b) nálezy zbraní, střeliva, výbušnin a zacházení s nimi, c) ochrana dětí proti zločincům a pohlavně úchylným osobám a před zpustlostí, d) dělání ohníčku při hraní, e) šeptavá propaganda, nálezy a rozšiřování ilegálních letáků, f) jednotná zemědělská družstva.

V sobotu dne 1. dubna 1950 provedena na zdejší škole pro žactvo i rodiče mírové slavnosti 1950 s tímto pořadem: Pochod demokratické mládeže, proslov, pásmo „Bojujeme za mír“, recitace básní: Je proti nám, kdo není s námi, Nejsme sami, píseň: Pionýři, poselství školní mládeže k rolnictvu, pásmo národních písní doslov a státní hymna.

V době od 27. března do 1. dubna probíhal na školách Týden čistoty, do něhož se zapojilo i žactvo zdejší školy soutěžením v čistotě nejen třídní, školní budovy, ale i osobní a svých věcí. Měl dobrou výchovnou tendenci.

Velikonoční prázdniny na školách potrvaly od 5. – 11. dubna. Pravidelné vyučování započalo 12. dubna.

Jako roku loňského i letos v jarních měsících sbírán ve všech obcích školního obvodu řepný nosatec, který působil značné škody na řepách, zvláště v Drnově.

Ve čtvrtek dne 20. dubna 1950 snesla se nad zdejším krajem první jarní bouře, která přinesla s sebou silné krupobití, které způsobilo značné škody na právě rozkvetlých třešních. Na školné zahradě ležela vrstva krup do výše asi 20 cm, kroupy dosahovali velikosti slepičích vajec, místy i větší. Střecha školní budovy byla značně poškozená, ač okna školní budovy i proti západu zůstala zkázy ušetřena.

Na 21. dubna 1950 připadlo 80. výročí narození V. J. Lenina. Na škole vzpomenuto Leninova života a jeho boje za šťastnou budoucnost pracujících dělníků celého světa. Škola pro tento účel byla slavnostně vyzdobena.

Žactvo školy zúčastnilo se ve dnech 26. dubna, 24. května a 21. června povinných filmových představení ve Zvoleněvsi, na nichž promítány filmy: Kouzelný míč, Noční romance, Na zeleném trávníku, Vzpoura hraček, Panenky a panáčci, Ukolébavka, Pan Prokouk vynálezcem, Vánoční sen a j.

K výzvě krajského národního výboru v Praze provedlo žactvo zdejší školy dobrovolný sběr hlemýžďů pro Ústřední hlemýždí družstvo k získání cizích valut pro naše hospodářství. Sbíráno a odesláno 34 kg živých hlemýžďů.

Svátek práce slaven na celookresní manifestaci ve Slaném, které zúčastnilo téměř všechno žactvo školy. Ze zdejší obce vyjíždělo se na ozdobném traktoru s vlečným vozem, který byl plně osazen, nehledě k tomu, že ještě značná část občanstva odjížděla na 1. máj autobusy a vlastním dopravními prostředky. 28

Od měsíce dubna do konce prázdnin prováděna hledací mandelinková služba na brambořištích obcí Luníkova, Žižic a Drnova za vedení obou učitelů. Doba hledání o prázdninách byla započtena učitelstvu do jeho prázdninové pracovní pomoci.

Dne 18. května navštívilo zdejší školu 5 abiturientů slánského gymnázia, aby vykonali náslech v I. třídě a provedli učební výstup v obou třídách, jako průpravu pro své budoucí učitelské povolání. Současně byl přítomen soudruh okresní školní inspektor L. Zingl, který při této příležitosti vykonal inspekci školy.

V pondělí dne 15. května podepsalo všechno žactvo školy i se svými učiteli podle příslušných úředních pokynů Stockholmskou mírovou resoluci, žádající zákaz používání atomových zbraní a odevzdalo ji pak v rámci podpisové akce MNV v Žižicích k doručení ONV ve Slaném. Tímto činem zapojila se i zdejší škola do světového tábora míru.

Během školního roku od října 1949 do května 1950 prováděno v obou třídách spoření žactva, které mělo následující výsledek: úhrnem uspořeno 24 216 Kčs. Průměr spořivosti žactva 60%, průměr úspor na žáka 550 Kčs. Podle průměru celkových úspor na žáka v celookresní soutěži umístila se zdejší škola mezi 5 nejlepších škol na okresu. Jako odměnu za pilné spoření byli vybíráni Okresní spořitelnou a záložnou ve Slaném 4 žáci na výlet k Máchovu jezeru a vydána 1 letenka pro Miluši Procházkovou ze Žižic k okružnímu letu nad Slaným a okolím.

Povinného politického školení učitelského zúčastnila se třídní učitelka II. třídy v měsíci březnu v Liblicích u Českého Brodu a ředitel školy v měsíci červenci ve Slaném.

Svatodušní prázdniny v tomto roce trvaly pouze dva dny 28. a 29. května.

Dne 20. června provedla čtyřčlenná komise zaměstnanecké rady uč. prověrku pracovišť. Přešetřila prac. výsledky u žactva 1. a 5. postupného ročníku.

Zápis žactva do I. třídy proveden dne 28. června 1950 v době od 10 – 12 hodin. Zapsáno: 4 chlapci + 3 dívky = celkem 7 žáků.

Všechny nové učebnice byly letos objednány pro příští školní rok prostřednictvím ONV – IV. referát, kam byly přímo státním nakladatelstvím v Praze odvezeny a odkud distribučními komisemi přiděleny přímo školám. Tímto opatřením získána SL. nakladatelství značná částka, která mohla býti použita k zlevnění knih a udělení peněžitého příspěvku okresu ve výši 10 000kčs na školské potřeby.

Pravděpodobný počet žactva podle výsledků zápisu a klasifikační porady pro školní rok 1950/51:

1. postupný ročník: 4 chlapci + 3 dívky = 7 žáků

2. postupný ročník: 5 chlapců + 7 dívek = 12 žáků

3. postupný ročník: 4 chlapci + 3 dívky = 7 žáků

4. postupný ročník: 6 chlapců + 4 dívky = 10 žáků

5. postupný ročník: 5 chlapců + 5 dívek = 10 žáků

celkem na škole: 24 chlapců + 22 dívek = 46 žáků. 29

Žactvo před odchodem na prázdniny bylo poučeno o životě a významu Mistra Jana Husa, jednoho z našich velikánů nejvýznačnějšího a žactvu doporučována účast na oslavách ve svých obcích.

Školní rok 1949/50 byl ukončen dne 30. června 1950 zhodnocením celoroční práce za přítomnosti veřejných činitelů v obci rozdáním školních zpráv a vybídnutím, aby žactvo podle svých sil zapojilo se do společných žňových prací a současně podle směrnic Československé pojišťovny n. p. poučeno o příčinách požáru a jak jim zabrániti, aby byl šetřen národní majetek.

Během hlavní prázdnin provedeny tyto práce ve škole: opravena omítka u vchodu školy, na chodbách, záchodech, vymalovány chodby, záchody s předsíní, opatřeny skleněné výplně u dveří školních záchodů, čímž docílena světelnost horní chodby, zakoupeny visuté květiny na chodbu a opatřeny k nim vkusné poličky, opravena poškozená skříň, postavena část zdi podlé na východní straně školní zahrady, zasklena některá okna, opravena střecha školní budovy pořízen stolek pro psací stroj aj.

Během velikonočních svátků provedena nová úprava kabinetu po vyklizení řádně vybílena staré věšáky nahrazeny novými, obrazy znovu přečíslovány, roztříděny podle vyučovacích předmětů, napsány nové seznamy obrazů abecední, takže je rychlá orientace v obrazech při potřebě k vyučování. Tato úprava vyžádala si hodně času, ale slouží nyní dobře svému účelu.

předchozí rok obsah další rok