Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1952 – 1953

Školní kronika: Rok 1952 – 1953

Školní rok 1952/53 byl slavnostně zahájen 1. září 1952. Za lidovou správu byl přítomen tajemník MNV soudruh Vojtěch Hanzal, z řad rodičů jen několik osob a to z toho důvodu, že nepříznivé dešťové počasí zdržuje polní práce, které se dohánějí a rodiče dětí, většinou zemědělci, jsou do nich zapojeni. Po přivítání dětí a zástupců veřejnosti promluvil ředitel školy v nastávajícím školním roce. Po něm pozdravil děti tajemním MNV za lidovou správu, poděkoval jí za prázdninové sběry a účast na hledání mandelinky bramborové, kterou ve velkém počtu konaly na úkor svého volna, aby zajistily bohatou sklizeň bramborů pro naše hospodářství a zásobování obyvatelstva. Poté zazpívány četné národní písně a po nich rozdány všem dětem učebnice objednané během prázdnin a podepsané sešity pro jednotlivé předměty a podány pokyny pro opatření ostatních potřeb k vyučování. Potom vyslechlo všechno žactvo projev náměstka ministerstva školství Adolfa Zajíce ve vysílání školského rozhlasu. Na závěr byla zazpívána Píseň práce.

Ve složení učitelského sboru došlo na počátku školního roku ke změně. Dosavadní učitelka Anna Formánková, která úspěšně pracovala na zdejší škole po 3 roky, přemístěna do Slaného, odkud pro zrušení plánovaných tříd přesunuta do Tuřan u Slaného. Na uvolněné místo ustanovena učitelka Marta Vokounová, která dosud působila na národní škole v Knovízi.

Jmenovaná Marta Vokounová se narodila 3. srpna 1913 v Kročehlavech, okres Kladno. Tam navštěvovala obecnou školu pětitřídní. Potom přestoupila na měšťanskou školu v Kladně. Roku 1936 byla přijata do státního koedukačního ústavu učitelského v Kladně, kde v červnu 1940 podrobila se zkoušce učitelské dospělosti. Od září do 31. prosince 1940 hospitovala na dívčí obecní škole v Kročehlavech. Od 1. ledna 1941 do konce června 1946 vyučovala nepřetržitě náboženství římsko – katolickému na školách v Motyčíně, Hnidousech a to na obecných i měšťanských. 1. září 1946 byla ustanovena lit. Učitelkou na obecní škole ve Vinařicích a Knovízi. Od 1. září 1952 působí na zdejší škole.

Počet a rozdělení žactva na začátku školního roku 1952/53 je následující:

I. třída 1. oddělení – 1. postupný ročník: 10chl + 4d = 14žáků

2. oddělení – 3. postupný ročník: 4hl + 2d = 6žáků

II. třída 1. oddělení – 2. postupný ročník: 6chl + 1d = 7žáků

2. oddělení – 4. postupný ročník: 5chl + 5d = 10žáků

3. oddělení – 5. postupný ročník: 7chl + 3d = 10žáků

Na škole: 32 chlapců + 15 dívek = 47 žáků.

Podle výnosu MŠVU z 23. června 1952 upravuje se vyučování náboženství na školách I. a II. stupně tak, že rodiče žáků musí počátkem každého školního roku nejpozději do 8. září, na tiskopise, který jim dodá škole přihlásit dítě k vyučování náboženství. Hodiny vyučování náboženství se zařadí do rozvrhu hodin tak, aby neporušovalo plynulost vyučování předmětům povinným pro všechny žáky. Podle těchto pokynů přihlásili se z celkového počtu 47 žáků k vyučování náboženství římskokatolickému 21 žáků, 7 žáků k československému. Náboženství římskokatolické ve 2 týdenních hodinách vyučuje římskokatolický farář ze Zvoleněvse Jaroslav Španihel, českoslov. v 1 hodině za 14 dnů Františka Režná ze Slaného. 45

Dne 13. září vzpomenuto v hodinách vlastivědy Dne horníků. Zhodnocena práce horníků pro budování socialismu. Tohoto ideového problému využito v hodinách kreslení a k úpravě nástěnek.

Dne 15. září 1952 vzpomenuto 85. narozenin národního umělce básníka Petra Bezruče, barda Beskyd. Vhodnou formou podán žactvu nástin básnického díla Bezručova a přečteny s výkladem ukázky z jeho tvorby, hlavně Slezských písní.

Zdravotní pracovníci Okresního ústavu národního zdraví ve Slaném soudružkou Laňarovou provedeno dne 23. září 1952 zkoušení ostrosti zraku u všech dětí školy. Zjištěné vady u 2 žáků byly v krátké době odborným očním lékařem vyšetřeny a dětem předepsány brýle.

Ve středu 24. září zúčastnily se všechny děti školy promítání sovětského filmu Kamenný kvítek ve Zvoleněvsi, doplněný zábavným kresleným filmem. Všem dětem se filmy líbily.

Podle výnosu MŠVU od 1. září vstoupil v platnost nový způsob školního spoření. Z toho důvodu dostavili se na zdejší školu dne 26. září 1952 zástupci OSAZ, aby učitele instruovali o praktickém provedení školního spoření a hodnocení celostátní soutěže spořivosti, k níž se i naše škola přihlásila.

Dne 6. října 1952 provedena na škole oslava Dne čsl. armády. Ve vyzdobené třídě sešlo se všechno žactvo, k němuž promluvili ředitel školy a zástupce armády ze slánské posádky, zavedena se žáky diskuze o životě čsl. vojáka doporučena žactvu účast na slavnosti a Dnu čsl. armády ve Slaném.

Aby bylo zabráněno škodám zcizení obuvi nebo přezůvek školních dětí v regálech na dolní chodbě v době nepřítomnosti členů ředitelské rodiny sjednal ředitel školy s Československou pojišťovnou n. p. ve Slaném pojistnou smlouvu proti krádeži obuvi na dobu 5 let s účinností od 3. října 1952 za roční prémii 2 Kčs za žáka, kterou si uhradí každoročně žáci sami vždy na počátku školního roku. (Číslo pojistky 50-0-2523012).

Dne 22. října shlédlo všechno žactvo školy ve Zvoleněvsi promítaný film „Odvážná školačka“ spolu s dětmi školy zvoleňevské a slatinské.

Prohlášený 28. říjen jako Den znárodnění byl ve škole vzpomenut objasněním znárodnění jako důležitého faktoru pro budování socialismu v naší republice. Vhodně upraveny nástěnky ve škole a budova ozdobena státní vlajkou.

Dne 1. 11. 1952 probíhala zdejší obcí štafeta Míru a přátelství na úseku Zvoleněves – Žižice – Vítov – Slaný. Na ni připojovaly se dílčí štafety Osluchov – Luníkov, Hobšovice – Vítov. Štafetového běhu zúčastnily se všechny děti školy, které obsadily samy úseku Žižice – Blahotice. Odtud byly pozdravy sovětskému svazu jako společná štafeta dopraveny autem do Slaného. Tím si děti zapojily aktivně do aktuální akce Měsíc československo – sovětského přátelství.

V den 7. listopadu provedena na škole oslava Velké říjnové socialistické revoluce jako součást měsíce ČSSP. Žactvu byl v předchozím týdnu objasněn průběh a 46

význam VŘSR na světové dění a její vliv na národní uvědomí ve státech trpících dosud pod panstvím kapitalistických zemí, hlavně v koloniálních zemích, vliv této revoluce na naše osvobození podle prohlášení našich zodpovědných státníků. Děti zazpívaly i ruské písně vedle našich národních písní, čteny jim ukázky literární z knížky Říjnová revoluce. Od 10,10 hodin poslouchalo žactvo v obou třídách rozhlasové pásmo školského rozhlasu k VŘSR. Celá školní budova byla vkusně pro tento den vyzdobena a školní budově vlála státní vlajka.

15. listopadu přednesen v obou třídách proslov k Týdnu spořivosti zaslaný Okresní spořitelnou a záložnou ve Slaném.

Dne 19. listopadu promítány ve Zvoleněvsi pro školné děti filmy: Pověst o losu, Zázračný zvoneček, Po severní Bukovině, které shlédly děti naší školy v doprovodu svých učitelů i přes velmi nepříznivé počasí.

V sobotu dne 22. listopadu oslaveny na škole 56. narozeniny presidenta republiky Klementa Gottwalda. Pro tento účel byly vkusně ozdobeny třídy a upraveny nástěnky.

Dne 12. prosince připomenuto žactvu 9. výročí podepsání smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československem a Sovětským svazem v Moskvě a žactvu podán výklad o dalekosáhlém tomto politickém aktu pro boj za osvobození naší republik od nacistických okupantů, pro další vývoj našeho lidově demokratického státu a jeho bezpečnosti pro budoucnost.

Podle pokynů MŠVU a ONV ve Slaném probíhala v posledním týdnu před vánocemi „Děd Mráz“, již měla přiblížiti naše děti k poznání radostí sovětských dětí, ale i k prohloubení znalostí o Sovětském svazu. Děti na škole i v rozhlase doma sledovaly cestu Dědy Mráze z Čukotky důležitými místy až do Prahy na mapách k tomu účelu vydanými s použitím výkladu vhodných (Michajlov: Nad mapou SSSR) knih a sovětských časopisů, časopisu Svět sovětů. V místní obci po relaci k této akci zněla při hlášeních MNV zněla „Děd Mráz“ dodána obcím osvětovým oddělením ONV. Této ideové náplně bylo i vhodně využito ve vyučování – slohu, hudební výchově a podobně.

V předposlední den vyučování před vánočními prázdninami provedena na škole oslava 73. narozenin J. V. Stalina, vůdce a učitele všeho pracujícího lidu světa. Po proslovu o jeho životě a díle čteny dětem vhodné úryvky z jeho života a zazpívána žáky II. třídy píseň J. V. Stalina. Poté vyslechlo žactvo rozhlasové pásmo školského rozhlasu k Stalinovým narozeninám. Výzdoba budovy pro tuto slavnost byla vkusná.

Vánoční prázdniny na školách trvaly od 21. prosince 1952 do 4. ledna 1953. Vyučování započalo opět 5. ledna 1953. Doba vánočních prázdnin využita k řádnému úklidu a umytí celé školní budovy, což opět na žádost ředitelé školy provedly dobrovolnou brigádou matky školních dětí.

Dne 18. listopadu vzpomenuto 100. výročí narození jednoho z nejčeštějších a v pravdě národního malíře Mikoláše Alše. Dětem přiměřeným způsobem podán výklad o životě a díle tohoto velkého mistra palety a použito k tomu ukázek z knih Špalíček, čteny ukázky z knihy Mládí Mikoláše Alše a jiných pramenů. Dále doporučena dětem účast na „Výstavě Mikoláše Alše“ ve Slaném. 47

Od září do konce listopadu probíhala celostátní soutěž ve sběru starého papíru, do níž se zapojila i zdejší škola. Škola sebrala a Sběrným surovinám odvedla 530 kg papíru. Od krajského ústředí Sběrných surovin dostalo se škole poděkování a to žactvu i učitelstvu.

Na podmět ROH Svaz zaměstnanců školství a osvěty ve Slaném zapojena škola do celookresní akce odsuzující pokračování války v Koreji. Byl zaslán prostřednictvím ONV protest americkému velvyslanectví v Praze.

Ústřední výbor Komunistické strany Sovětské svazu, rada ministrů SSSR a presidium Nejvyššího sovětu SSSR s pocitem velikého smutku oznamují, že 5. března 1953 v 9 hodin 50 minut večer zemřel po těžké nemoci předseda Rady ministrů SSSR a tajemník Ústředního výboru komunistické strany SSSR Josef Vissarionovič Stalin.

Tak rozlétlo se světem oznámení o úmrtí jednoho z největších lidí naší epochy, vůdce pracujícího lidu celého světa – Josefa Vissarionoviče Stalina. Česko-Slovensko vyhlašuje státní smutek. Všechny veřejné budovy i soukromé domy byly smutečně vyzdobeny, obrazy zahaleny do černého floru. Ve všech obcích okresu konány dne 6. března 1953 smuteční tryzny za Stalina. Na tryzně ve zdejší obci, která pořádána zmíněného dne v hostinci u Procházků, měl smuteční projev zástupce ONV soudruh Růžička. Dne 6. března 1953 vydáno provolání Ústředního výboru KSČ, vlády republiky Československé a Ústředního výboru akčního Národní fronty k úmrtí J. V. Stalina všem členům strany, všem dělníkům, všem pracujícím v Československu, ve kterém hodnotí práci a celoživotní dílo ve prospěch nejen svého státu, ale hlavně našeho státu za vítězství socialismu v naší vlasti po osvobození našich zemí z pout fašismu a kapitalismu. Miliony pracujících naší země, shromážděných v pondělí dne 9. března na smutečních tryznách ve všech krajích, vzdaly čest nesmrtelné památce velikého Stalina a spolu s účastníky pražské smuteční tryzny přijaly přísahu, přečtenou členem předsednictva ÚV KSČ, náměstkem předsedy vlády Viliamem Širokým, o pevném semknutí kolem ÚV KSČ, vlády Národní fronty, o pokračování ve výstavbě socialismu, bdělosti, o těsném svazku se Sovětským svazem a o boji za zachování světového míru. Průběh pražské tryzny poslouchalo téměř všechno občanstvo zdejší obce v hostinci u Procházků.

Krátce po návratu ze sovětského svazu, kam vedl československou deleci na pohřeb Stalinův, těžce onemocněl president republiky soudruh Klement Gottwald. Všechen čsl. lid s napětím sledoval bulletiny o jeho zdravotním stavu a kojil se nadějí, že narychlo přivolané nejlepší kapacity sovětské lékařské vědy zachrání nám našeho presidenta. Přes všechny péče lékařů zdravotní stav se stále zhoršoval, až o 14. hodině odpoledne rozšiřuje československý rozhlas tuto smutnou zprávu:

Ústřední výbor komunistické strany Československa, vláda republiky Československé a Ústřední akční výbor národní fronty oznamují v nejhlubším zármutku straně a všemu čsl. lidu, že 14. března 1953 v 11 hodin ráno zesnul po krátké těžké nemoci president Československé republiky, předseda Komunistické strany Československa soudruh Klement Gottwald.

„Nadešly těžké chvíle pro československý lid. Krátce po úmrtí velikého Stalina stíhá jej nové neštěstí. Odešel milovaný vůdce našeho pracujícího lidu, náš nejlepší a nejvěrnější žák Lenina a Stalina, pravý otec naší svobodné lidově demokratické vlasti“, praví se v prohlášení, které společně vydávají ÚV KSČ, vláda republiky a ÚAVNF hned po úmrtí soudruha Gottwalda, v němž do hloubky hodnotí dílo a život soudruha Gottwalda. I když nám 48

odešel, věčně bude žít v československém lidu jméno soudruha Klementa Gottwalda. Bude žít v našich srdcích, v našich myslích, v našich činech.

Opět došlo k smuteční výzdobě pracovišť, veřejných i soukromých budov, konány smuteční proslovy v obcích. Na náměstí měst budovány katafalky. Také ve slaném zřízen velký katafalk na náměstí, kde v záři světel střídavě stáli dnem i nocí zástupci armády, SNB, milic, spolků, dětí. Ke katafalku přicházely deputace továren, škol, obcí, aby tu pokládaly věnce a kytice. Také zdejší obec na společné poradě všech složek NF ustanovila deputaci a vyzvala občanstvo na účast při pokládání věnce ke katafalku. Na věnce přispěly všechny složky, tedy i škola. Dne 17. března sešlo se všechno občanstvo u pomníku padlých, kde po proslovu seřazen původ občanstva, který prošel celou obcí. Potom deputace, která čítala přes 40 osob odvezla hasičským vozem ve 2 etapách do Slaného věnec a pietně ho položila ke katafalku.

Pohřeb soudruha Gottwalda, který byl konán dne 19. března v Praze, byl občanstvem a dětmi sledován na společném shromáždění u Procházků z reportáže čsl. rozhlasu.

Na znamení velkého smutku podepisovalo všechno občanstvo obce kondolenční listinu, která se odeslala ONV ve Slaném. Tatáž akce byla provedena i na školách, kde kondolenční archy podepsalo všechno žactvo a učitelstvo školy.

Dne 20. března 1953 doporučeno občanstvu, aby byla odstraňována smuteční výzdoba, neboť na příští den se připravovala volba nového presidenta.

Dne 21. března 1953 sešli se všichni členové Národního shromáždění ve slavnostně vyzdobeném Vladislavském sále hradu pražského, tedy na místě, kde kráčely dějiny našeho národa, aby provedli volbu nového presidenta Československé republiky. Na návrh ÚV KSČ a Národní fronty byl za kandidáta na úřad prezidentský navržen soudruh Antonín Zápotocký, věrný spolupracovník soudruha K. Gottwalda a osvědčený bojovník za dělnická práva. Soudruh Antonín Zápotocký byl jednohlasně zvolen za presidenta republiky Československé. Přítomní poslanci připravili nově zvolenému presidentu nadšené ovace, stejně i všechen pracující lid za jeho tradiční projížďky Prahou.

Jarní mytí úklid celé školy byl opět proveden dne 1. dubna brigádou matek školních dětí ze všech přiškolených obcí.

Dne 4. dubna zapojilo se žactvo školy do akce „jarní úklid v obci“. Provedlo za vedení učitelů vyčištění návsi od nečistoty, upravilo zahrádku u pomníku padlých a celé jeho okolí jakož i u barokního sousoší uprostřed obce.

Velikonoční prázdniny na školách trvaly od 5. – 6. dubna 1953, vyučování opět zahájeno dne 7. dubna. Během těchto prázdnin dána do pořádku školní zahrada.

Dne 13. března 1953 navštívil zdejší školu okresní školní inspektor soudruh Jindřich Novák. Vykonal prohlídku školy a prověřil si vědomosti žactva obou tříd.

Pro zlepšení zdravotního stavu žactva organizuje Okresní ústav národního zdraví ve Slaném hromadné ošetření zubů všeho žactva okresu. Chrup žactva zdejší školy byl 49

velmi svědomitě ošetřen soudružkou Šimkovou v zubním ambulatoriu ve Zvoleněvsi dne 17. dubna 1953.

Oslava 1. máje pořádána letos společnou oslavou ve Slaném. Velká většina žactva školy za dozoru svých rodičů zúčastnila se oslav ve Slaném, zatím co ve škole bylo ideově ve všech předmětech vyučovacích k tomuto dni připraveno. Protože 1. máj připadal na pátek, učinila vláda rozhodnuté, aby pracovní klid z neděle byl přesunut na sobotu a neděle pak byla normálním pracovním dnem. V důsledku toho bylo i na školách podle výnosu MŠO v neděli vyučováno, protože i pro školy je závazná doba pracovní totožná s pracovní dobou dělníků.

Před 10. květnem nastalo silné ochlazení, ač předtím bylo krásné slunné počasí. Jaké překvapení všech přichystala příroda v noci z 9. na 10. května? Ráno celá příroda dostala úplně zimní ráz. Stromy, ač kvetly, byly silně obaleny sněhem a místy bylo sněhu až 10 cm. Tento ráz potrval několik dnů. Ve třídách poklesla teplota tak, že musilo být řádně topeno a žactvo musilo být oblékáno jako v zimě. Zápis v této kronice je činěn, proto je činěn proto, že v obci není pamětníka, aby podobný úkaz ve zdejší obci a celé krajině se kdy přihodil. Po roztáni sněhu stromy dokvetly a zdá se, že ovoce bude dostatek.

Dne 30. května 1953 vyhlášena vládou měnová reforma. Podle této zákonné úpravy pozbývají dnem 5. června 1953 platit dosavadní papírové peníze a mince a nahrazují se novými. Výměna peněz doma thesaurovaných stanoven v poměru 1 : 50, na vkladních knížkách u peněžních ústavů při přepočítáváno a v odstupňovaném poměru od 1 : 5 až do 1 : 30. všechny peněžní hotovosti veřejných úřadu a škol měly být směněny buď přímo anebo přidány MNV. Naše škola vlastnila na darech částku 4 000 Kčs na hotovosti, která složena MNV dne 31. 5. 1953. o výměně peněz stanovena na okrese černá výměnová střediska, v nich se toto provádělo v době od 1. 6. do 4/6 1953. zdejší obce byla přidělena do Zvoleněvse, kam všechno občanstvo podle pracovních možností docházelo k výměně. O bezpečnost výměnného střediska pečovaly vojenské stráže a stráže lidových milic. Výměna peněz ve Zvoleněvsi probíhala zcela klidně. Školní spoření měnovou reformou nebylo nijak poškozeno, ba naopak pro něho stanoven nejlepší poměr 1: 5 bez ohledu na výši úspor.

Dne 31. května 1953 uspořádán se žactvem školy společně se školou hobšovinckou výlet do Prahy – Průhonic – Konopiště. V Praze prohlídka byla zaměřena na pamětihodnosti Hradu pražského, v Průhonicích botanické zahrady, která hýřila květy. Také Konopiště a jeho okolí žactvo upoutalo. Výlet byl v celku zdařilý po stránce výchovné i rekreační a splnil dobře své poslán, i když toho to dne byla celková nervozita v prodejních podnicích v důsledku právě vyhlášené měnové reformy – nedostatek jídla, památkových předmětů a podobě.

Mezinárodní den dětí probíhal 7. 6. 1953. Žactvo bylo poučeno ve vyučovacích předmětech o významu tohoto dne, upraveny pro ten účel třídní nástěnky a využito ho i výchovně.

Od měsíce května započala opět mandelinková služba a to pro žactvo i učitelstvo. Ředitel školy vedl mandelinkovou službu v Žižicích, třídní učitel II. třídy v Luníkově. V letošním roce vyskytl se tento škůdce ve značném rozsahu – hlavně jeho larvy. Boj s ním bude pokračovat i během hlavních prázdnin. 50

Dne 30. června 1953 dostavil se d zdejší školy zástupce Státní spořitelny ve Slaném soudruh Jaroslav Sirotek, aby provedl zhodnocení celostátní Soutěže spořivosti mládeže v rámci okresu a se zaměřením na zdejší dosažené výsledky. Zdejší škola umístila se v celkovém okresním pořadí na 7. místě s tímto výsledkem: z celkového počtu všeho žactva spořilo ve školním roce 99,31% žáků, celkem úspor 26 960,30Kčs, průměr na žáka 80,20Kčs. Škola obdržela pochvalu, žactvu byly úspory uloženy na vkladní knížky nebo podle přání vyplaceny hotově v nové měně v poměru 1:5.

Pro žactvo školy zvoleněvský a žižické byla provedena Loutkovou scénou z Prahy dne 24. 6. 1953 ve zvoleněvský sokolovně „Pestrá loutková estráda“, která děti nejen pobavila pěkným pořadem, ale i je poučila vhodně vsunutými výchovnými náměty.

Jako každoročně, tak i letos, uspořádala Státní spořitelna ve Slaném jako odměnu za úspěšné spoření pro nejlepší střádaly na školách výlet. Letos byl uskutečněn dne 26. června. Jelo se do Kralup, odtud parníkem do Prahy, kde následovala prohlídka zoologické zahrady a jiných památek hlavního města. Ze zdejší školy výletu se zúčastnili 4 žáci a všem se výlet líbil.

Na 29. června 1953 svolán celookresní aktiv učitelstva IV. referátu ONV a Okresního výboru SZŠO, na němž hodnocena práce na školách během uplynulého školního roku.

Dnem 30. června 1953 skončil pro žactvo školní rok 1952/53. Ke slavnostnímu zakončení dostavil se z pozvaných zástupců lidosprávy pouze Vojtěch Hanzal, tajemník MNV v Žižicích. Ředitel školy po přivítání přítomných a zapění Písně práce, podal obšírnou souhrnnou zprávu o celoroční práci na škole a to po stránce výchovní, plnění učební povinnosti, prospěchu, chování, sběru odpadků a podobně. Nejlepším žákům v prospěchu udělena veřejná pochvala a to v 1. postupném ročníku: Renatě Buzické, Marii Lukášové a Františku Nádhernému. V 2. postupném ročníku Václavu Štorkovi – Zemanovi, Mir. Tvrdkovi a Jiřímu Šůmovi, ve 3. postupném ročníku Jitce Ušákové a Jiřímu Podpěrovi, ve 4. postupném ročníku Elišce Jirákové a M. Pokorné. V 5. postupném ročníku pochvalu obdrží: Marie Štorková – Zemanová, Jana Dryáková, Miroslava Šebková a Pavel Buzický. Tělovýchovný kroužek navštěvovalo 16 hochů a 10 dívek. Vyučováno tu ve 2 odděleních. na škole sebráno celkem 5 296kg odpadových surovin, z toho I. třída 2067kg, II. třída 3229kg. Nejlepšími sběrači byli: Josef Cibulka – 838kg, Nádherný František 297kg, Linda Vladimír 140kg, Urban Václav 196 kg – všichni z obce Drnova, Karel Teichman 164kg z Vítova a Karel Kasina 121 kg ze Žižic. Dále zhodnocena činnost žactva při sběru bylin, mandelince bramborové. Závěrem přítomný soudruh Hanzal poděkoval žactvu za pěkné výsledky za uplynulý rok, vyřídil vzkaz předsedy MNV soudruha Václava Vaise o zhotovení loďky na rybníku pro jejich zábavu o prázdninách a přeje jim jejich příjemné prožití, ale při tom je nabádá k opatrnosti před požárem a cizími osobami a podle síly i pomoci v mírových žních. Poté zapěny hymny, žactvo se rozešlo do svých tříd, kde mu byla rozdána vysvědčení a rozloučilo se svými učiteli.

Na 21 denní v prázdninové zotavovně ve Stříbru byli přihlášeni a také přijati 4 žáci zdejší školy. Pobytem ve Stříbrné se tělesně i duševně osvěžili.

O hlavních prázdninách 1952/53 mimo normální dovolenou, která činí u ředitele školy 4 týdny, u třídní učitelky II. třídy 3 týdny bylo podle plánu učitelstvo zaměstnáno závěrečnými pracemi ve škole, službou mandelinkovou v Žižicích a Luníkově, 51

pomocí při žních u místního JZD, politickou prací a řízením opravných prací ve školní budově. Od 20 srpna bylo učitelstvo již ve školách, aby připravilo vše potřebné pro zahájení školního roku. Ve dnech 24. a 25. srpna probíhal ve Slaném přípravný kurs pro učitele přípravných ročníků, kterého se zúčastnil ředitel školy.

Během hlavních prázdniny byly na škole provedeny tyto opravné a jiné práce: odstranění stupínků v obou třídách, snížení tabulí školních, malování obou tříd, tělocvičny a oprava malby na chodbách, zasklení poškozených oken, zatmelení oken ve třídách a jiné drobné opravy a jiné drobné opravy, oprava střechy. O prázdninách postavena ze zbytků stavebního materiálu zdění králikárna při severní straně školní budovy. Po skončení opravných prací provedly matky školních dětí ze Žižic a Drnova generální úklid školní budovy a to v době před započetím hlavních žňových prací.

předchozí rok obsah další rok