Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1954 – 1955

Školní kronika: Rok 1954 – 1955

Škol rok 1954/55 byl zahájen dne 1. září 1954. Žactvo sešlo se v čistě upravených učebnách, které během školních prázdnin byly vymalovány a k zahájení školních prací připraveny. Z pozvaných zástupců MNV a strany KSČ a jiných složek dostavil se pouze tajemník MNV Karel Tlustý, zato početně byli zastoupeni rodiče školních dětí, hlavně 1. postupného ročníku. Po zahájení oslavy zástupcem předsedy SRPŠ, ujal se slova ředitel školy, který seznámil děti i jejich rodiče s úkoly školní práce v nastávajícím školním roce podle již zpracovaného plánu školy, o nových osnovách, učebnicích, aktualitách. Potom promluvil k žactvu tajemním MNV, který dětem poděkoval za dosavadní pomoc při sběru odpadových surovin pro náš průmysl, za sběr mandelinky a jiných prací, požádal je o pomoc při akcích v následujícím školním roce a přál jim mnoho úspěch ve své školní práci. Po recitaci básní, zapění pásem lidových písní, byla slavnost ukončena Písní práce. Na to rozešlo se žactvo do příslušných tříd, kde je očekávaly nové učebnice a kde jim byly podány pokyny pro nejbližší školní práci.

Učitelský sbor pro letošní rok zůstává nezměněn, na škole vyučují v I. třídě ředitel školy František Buzický, ve II. třídě učitelka Blanka Hrabánková.

Počet a rozdělení žactva do jednotlivých tříd a postupných ročníků:

I. třída: 1. postupný ročník: 7h + 4d = 11 žáků

3. postupný ročník: 7h + 4d = 11 žáků

II. třída: 2. postupný ročník: 3h + 8d = 11 žáků

4. postupný ročník: 6h + 3d = 9 žáků

5. postupný ročník: 5h + 2d = 7 žáků

Na škole celkem: 28hochů + 13 dívek = 49 žáků.

Počet dětí přihlášených k vyučování náboženství: celkem přihlášeno 15, z toho řk. 9žáků, čl. 4 žáci a čsl. 2 žáci

Počet dětí podle místa bydliště: Žižice 12 žáků, Drnov 15 žáků, Vítov 14 žáků a Luníkov 8 žáků.

Všichni žáci bývalého 5. postupného ročníku přešli do 6. třídy I. osmileté střední školy ve Slaném – Na hájích. ze svých bydlišť dojíždějí do školy autobusem, v jarních a podzimních měsících většina jich jezdí na kole.

Od počátku školního roku vstoupily v platnost nové učební osnovy pro všeobecné vzdělávací školy. Učitelstvo již během hlavních prázdnin je pečlivě prostudovalo a připravilo si učební plány na I. čtvrtletí. Současně s osnovami byly vydány nové učebnice pro 60

žactvo pro všechny předměty, s jejichž obsahem byli učitelé vlastním studiem seznámeni. Nové učební osnovy a učebnice zůstanou v platnosti po dobu třech roků. Během této doby budou učitelstvem po uplynutí každého roku kriticky hodnoceny.

Po úspěšném zvládnutí žňových a výmlatových prací a splnění dodávkových úkolů v JZD Žižice nad úkolů 100% byla mu dne 15. září 1954 předána „Putovní vlajka OV KSČ“. Předání konalo se slavnostním způsobem. Před vlastní slavností promítány shromážděným družstevníkům a občanům a školném dětem krátké poučné zvukové filmy zástupci ministerstva zahraničních věcí. Během promítání dostavili se do sálu u Procházků zástupci OV KSČ, ministerstva výkupu, JZD v Jemníkách, okolních JZD a 30 členný kulturní sbor ČSM ze Smečna. Po úvodním programu soubor zástupce ministerstva výkupu okresní plnomocníka Bedřich Musil zhodnotil práci JZD a poděkoval za splnění dodávkových úloh státu, po něm zástupce ONV, předseda MNV soudruh Václav Vais vyhlásil podle usnesení rady MNV a představenstva JZD nejlepší pracovníky o letošních žních. Jsou to: Miloš Linda, Marie Pecková a Václav Svoboda, žák nynější 4. p. r. národní školy v Žižicích. Zvláště posledně jmenovaný byl přítomnými nadřízenými orgány vysoko hodnocen a dán dětem za vzor uvědomělého žáka. Potom byla Putovní vlajka předána předsedou JZD Jemníky do rukou předsedy JZD Žižice Vladimíra Tlustého, který v přejímacím proslovu slíbil, že i nadále bude družstvo plnit své povinnosti vůči státu a jeho snahou bude i pro nejbližší dobu překročit úkoly v dodávce masa. Z ostatních zástupců promluvil ještě zástupce patronátního závodu zvoleněvského cukrovaru. Václav Zettlita, předseda MNV ze Zvoleněvse, který podal přehled o pracovních hodinách zaměstnanců cukrovaru odpracovaných při žních a výmlatu žižického JZD. Po vyčerpání programu souboru, který byl velmi hodnotný, předseda MNV V. Vais doslovem slavnost ukončil. Poté rozproudila se živá taneční zábava za účinkování hudebního doprovodu souboru, která potrvala do pozdních nočních hodin.

Dne 6. října bylo žactvo seznámeno s významem naší lidově demokratické armády pro obranu vlasti a socialistického budování, životem našeho vojáka v kasárnách, na cvičišti i ve společenském životě, se spoluprací vojáků s naší mládeží, se Svazarmem. Budova školní byla v tento den ozdobena vlajkami a uvnitř vhodně upravena.

Celkový ráz počasí během léta s častými dešti ovlivnily opožděnou sklizeň jak obilovin, tak zvláště brambor a cukrové řepy. Touto situací zabývala se strana a vláda a učinila opatření pro pomoc městského obyvatelstva vesnici v podzimních pracích vyhlášením národních směn o nedělích a svátcích od 10. října, jakož i několikadenními brigádami zaměstnanců úřadů, ministerstev a závodů. Pro pomoc zdejšímu JZD přiděleno ministerstvo zahraničních věcí, které v celotýdenních brigádách o průměrném počtu 25 osob odpracovalo mnoho pracovních hodin při sklizni brambor a řepy a po skončené práci členové brigády připravovalo pro družstevníky pestré zábavní rozptýlení po těžké práci. Současně pomocí dětí získáváni rodiče dětí k uzavírání závazků na sklizeň řepy v celookresní akci pod heslem „Každý občan Slánska pomůže při sklizni řepy“. Tímto způsobem uzavřeno závazků na 562 arů mimo závazky, které již uzavřeli rodiče zaměstnaní u ČSSS nebo JZD v době jarních prací.

V měsíci říjnu provedla zubní ambulance svědomitou prohlídku a ošetření chrupu žactva zdejší školy.

Dne, 23. října zahájeno na zdejší škole spoření žactva v celookresní Soutěži mladých hospodářů. Snahou učitelského sboru bude dosáhnouti stoprocentní spořivosti žactva. 61

Za předvolební kampaň navštívil zdejší biřickou obec kandidát pro volby do NS ministr pracovních sil soudruh Václav Nosek dne 23. října 1954, aby přednesl svou předvolební řeč a odpovídal na otázky voličů za všech otázek veřejného života. Účast na této předvolební schůzi byla asi 70 osob. Pro tuto návštěvu byl vkusně upraven sál u Procházků v Žižicích, v jehož čele bylo heslo „Vítáme soudruha Noska“. Ve svém referátu často přerušovaném potleskem voličstva rozebral podrobně situaci mezinárodní i vnitro politickém a odpovídal na celou řadu otázek a živě se zajímal o život a potřeby voličstva zdejšího volebního obvodu a slíbil pomoc při řešení zlepšování všech podmínek pro zvyšování životní úrovně pracujícího lidu.

Před 28. říjnem bylo žactvo vhodným způsobem v hodinách českého jazyka o významu znárodnění pro socializaci našeho státu a vlivu dělnické třídy na upevňování své moci.

O neděli dne 30. října probíhal v rámci oslav 37. výročí VŘSR obcemi zdejšího okresu hvězdicový běh štafetový pod heslem „Poselství míru a přátelství“. Na úseku Zvoleněves – Žižice – Vítov – Slaný probíhal běh v 10,40hodin. Žactvo zdejší školy obsadilo úsek Žižice – pomník padlých – Vítov – návrší „Na valše“ a neslo zdravice obcí Žižice a Vítov.

Ve dnech 3. a 5. 11. probíhal ve Slaném zdravotnický kurs pro získání odznaku „Připraven zdravotní obraně - PZO“ povinný pro všechno učitelstvo okresu. Za školu se zúčastnil ředitel školy.

V pondělí dne 6. listopadu vzpomenuto na škole 37. výročí VŘSR. Žactvo bylo přiměřeným způsobem seznámeno s významem VŘSR. Nejen pro samotnou dělnickou třídu Ruska, ale i vliv této revoluce politické uvědomění dělnictva celého světa a jeho boje proti kapitalismu. Potom žactvo poslouchalo pásmo školního rozhlasu k oslavě VŘSR.

Na 23. listopad letošního toku připadlo 58. výročí narozenin presidenta Československé republiky Klementa Gottwalda, předsedy KSČ. Žactvo školy vyslechlo rozhlasové pásmo o životě a díle KG a četlo některé stati z knihy Fr. neláska „Mládí Klementa Gottwalda“.

V neděli dne 28. listopadu 1954 probíhaly na celém území republiky volby do Národního shromáždění. Za zdejší obvod – okres Slaný kandidoval soudruh Václav Nosek, ministr pracovních sil, který se zúčastnil v předvolební kampani schůzí voličstva i ve zdejší obci. Volilo se v hostinci u Procházků – výčepní místnost – vyzdobeném pro tento účel. Každý volič ve volební místnosti obdržel kandidátku se jménem kandidáta. Téměř všichni volili veřejně. Kandidát byl 100% zvolen. Volby proběhly beze všech rušivých příhod, klidně a důstojně.

Dne 19. 12. jsou 70. narozeniny presidenta Československé republiky Antonína Zápotockého. Oslava provedena na škole v sobotu dne 18. prosince. Se životem a dílem presidentovým bylo žactvo seznámeno proslovem ředitele školy na společném shromáždění všeho žactva, při němž vyslechlo i zdravice dětí presidentovi a potom poslouchalo pásmo školského rozhlasu o mládí Antonína Zápotockého. 62

V neděli dne 19, prosince pořádány ve volebním obvodu Žižice – Drnov – Vítov – Luníkov _ Hobšovice – Osluchov doplňovací volby do ONV za rezignujícího poslance Václava Hrdličku z Osluchova. Novým kandidátem byl Josef Bílek, rodem z Borče, povoláním agronom STS Beřovice, bytem Žižice. Volilo se v budově MNV. Kandidát byl zvolen ve všech obcích 100% mimo Vítov, kde byly 2 hlasy proti. Zvolený nastupuje do rady ONV.

Vánoční úklid školní budovy byl proveden matkami školních dětí v pondělí dne 20. prosince odpoledne. Úklidu zúčastnilo se přes 20 matek. Během 2 hodin byla celá škola řádně umyta a ona vyčištěna. Za jejich ochotu bylo jim ředitelem školy poděkováno.

Zimní prázdniny (dříve vánoční) na školách trvaly od 23. prosince 1954 do 2. ledna 1955. Vyučování zahájeno opět v pondělí dne 3. 1. 1955.

Dne 29. ledna 1955 proveden podle směrnic ministerstva školní zápis žactva do I. třídy na školní rok 1955/56. Zapsáno ze školního obvodu celkem 10 dětí, z toho 7 dívek a 3 chlapci.

Podle rozhodnutí rady ONV ve Slaném probíhali ve zdejší obci ve 4 přednáškách školení nově zvolených členů MNV z obcí Žižic, Vítova, Drnova, Luníkova, Osluchova a Hobšovic, v němž seznamováni účastníci s veškerou činností MNV, jako úkoly politickými, hospodářskými a kulturními. Mezi referenty byl i ředitel zdejší školy, který na školení přednášel otázku kulturní péče a otázku školskou, kde objasněny zvláštní úkoly dnešní školy, nová soustava školního vzdělání, jakož i pomoc materiální, kterou naše škola má-li plniti všechny úkoly stranou a vládou na ni kladené, nutně potřebuje od našich národních výborů. Živá diskuse ukázala, že naše dnešní škola může se na pomoc lidosprávy plně spolehnout.

V pátek dne 18. února 1955 z popudu školského odboru rady ONV ve Slaném dostavila se do zdejší školy soudružka Libuše Horáková z OU ČSM ve Slaném, aby diskusní formou získala žactva zdejší školy ke vstupu do PO. Výsledkem bylo získání 21 žáků do PO, kterýžto počet snížil se do konce školního roku na 15 žáků. Vedení PO na škole ujala se Jaroslava Svobodová, Žižic, žákyně NHŠ ve Slaném. PO je v počátku své činnosti a v příštím školním roce bude nutno se na ni zaměřit a členskou základnou rozšířit a práci dát takovou náplň, aby žáci do PO rádi docházeli.

Dne 25. února 1955 oslavováno 7. výročí vítězství pracujícího lidu z února 1948. O významu tohoto dne bylo žactvo již v předchozích dnech poučeno, škola vyzdobena a vyslechnuto pásmo školského rozhlasu.

Dne 3. března 1955 konala se rentgenologická prohlídka všeho učitelstva okresu v OÚNZ ve Slaném. Podrobili se jí oba učitelé zdejší školy.

Jako každoročně i letos oslavován 8. březen Mezinárodní den žen. ve dnech obepínajících tento významný den byla celá náplň vyučování zaměřena na úctu k matce, jako dárkyni života, její práci pro rodinu i celý národ. Děti nacvičeny různým přáním a pionýři připravili pro své maminky pěkná malovaná přáníčka, aby jim způsobili radost a projevili svou úctu. 63

K vylepšení práce učitelů přípravných ročníků v letošním školním roce uspořádal Okresní pedagogický sbor ve Slaném hospitace učitelky I. třídy Vlasty Písecké na I. osmileté střední škole na hájích ve Slaném, kde vyslechli vyučování mateřského jazyku a v diskuzi objasnili si četné problémy práce v přípravném ročníku. Hospitace konána dne 10. 3. 1955.

Tak jako v jiných oborech lidské práce je hodnocena činnost nejlepších pracovníků, tak i v práci učitelské byla po prvé vyzdvižena záslužná činnost její pro celý národ. Stalo se tak z rozhodnutí strany a vlády vyhlášením Dne učitelů, který bude konán každoročně v den narozenin největšího pedagoga všech dob J. A. Komenského to je 28. března. Letošní první Den učitelů pořádán pro celý okres v sokolovně v Kvíčku, která byla pro tento učitelský svátek skutečně vyzdobena. Veřejný ráz dodávaly této slavnosti účasti veřejných činitelů okresu, zvláště zástupci OV KSČ, ONB, OVNF, ČSM a jiné. Všichni tito činitelé přednesli k učitelstvu své projevy, v nichž hodnotili práci učitele jako vychovatelů nového socialistického člověka. Během jednání střídaly se s projevy hostů vhodné kulturní vložky a to recitační, hudební a písňové. Slavnost zakončena přátelskou veselicí. O občerstvení přítomných bylo vzorně postaráno. V celku lze říci, že průběh prvního Dne učitelů proběhl v radostném ovzduší, přinesl chuť do další práce s uvědoměním, že je tomu po prvé, kdy práce učitelů je celonárodně a celostátně takto hodnocena.

Dne 5. dubna 1955 proveden na škole úklid a mytí školní budovy, kterou provedly v hojném počtu matky školních dětí a to ještě půd počátkem jarních prázdnin.

Dne 7. dubna 1955 ukončeno 3. čtvrtletí školního roku 1954/55 zhodnocením prospěchu a chování žactva. O jeho výsledku byli rodiče zpraveni záznamy v žákovských knížkách a ve schůzích SRPŠ.

Jarní prázdniny na školách trvaly letos od 8. do 12. 4. během nich dokončen úklid školy a zajištěn příprava vyučování pro další čtvrtletí.

Dne 13. dubna provedena OÚNZ ve Slaném ve zdejší škole tuberkulinová zkouška a kalmetizace žactva, které po týdnu kontrolovány.

Na žádost místního JZD pomohlo žactvo školy v akci výsadby moruší. Dne 28. dubna vysázeli žáci 3. – 5. postupného ročníku celkem 2000 kusů moruší na pozemku JZD.

Svátek práce slaven společně pro celý okres ve Slaném na velké slavnosti, jíž zúčastnily jednotlivci obce a proto i školní mládež byla zapojena do průvodu svých obcí. Tak tomu bylo i s naší školní mládeží.

Na den 9. května připadalo letos 10. výročí osvobození vlasti Sovětskou armádou. Na počest této události uzavírány četné závazky pracujících. Také i naše škola za účasti SRPŠ uzavřely závazek na úpravu chodníku, plotu a podobných prací ke zlepšení vzhledu školy. Náplň vyučování k těmto dnům byla zaměřena na úctě a vděčnosti našeho lidu k Sovětskému svazu a jeho hrdinné Rudé armádě. Mimo to žactvo zúčastnilo se pod vedením svých učitelů Svátku písní a tanců ve slánském divadle, pořádaného na počest 10. výročí osvobození a navštívilo slánské muzeum. 64

Dne 27. dubna a 4. května provedlo zubní ambulatorium ve Zvoleněvsi ošetření chrupu všeho žactva zdejší školy za odborného vedení dentistky Šimkové. Žactvo docházelo poté postupně samo k provedení různých zubařských výkonů.

Jedním ze závazků žactva na počest 10. výročí osvobození byl úklid obce k nastávajícímu výročí. Toto provedlo žactvo dne 6. května 1955. Uklidilo se prostranství hlavní části obce kolem pomníku padlých a sebrány různé odpady v celé obci. Vzhled obce pozvedl nový nátěr plotů u pomníku, MNV a národní školy.

Dne 12. května provedl Okresní svaz požární ochrany prostřednictvím soudruha Karla Kasiny v Žižicích školení žactva zdejší školy v protipožární ochraně. Názorným způsobem bylo tu žactvo seznámeno s příčinami vzniku požáru, jakož i o tom, jak žactvo samo může provádět prevenci a to odborným zásahem s použitím minimaxu, ohlašovací službou v době žní a podobně. Přednáška jistě splnila svůj úkol.

OÚNZ provedl zdravotní sestrou zkoušku moče všeho žactva školy na bílkoviny dne 14. 5. Zjištěný 1 případ byl rodičům ihned sdělen a dítě doporučeno odborné péči.

22. května pořádána ve Slaném Okresní spartakiáda na sportovním hřišti za účasti žactva slánských osmiletých středních škol, jakož i osmiletek venkovských. Zúčastnil se jí velký počet našich dětí, zatím jako diváci. Její zdařilé a přesné provedení ukázalo dobrou práci učitelstva a žactva a připravenost pro zdar I. celostátní spartakiády v Praze.

Ve čtvrtek 26. května 1955 uspořádala škola se svým žactvem školní výlet na Karlštejn a Křivoklát. Zúčastnilo se téměř všechno žactvo 3. – 5. postupného ročníku se svými rodiči. Počasí bylo příznivé, nálada dobrá a proto spokojenost všeobecná. jako doplněk vlastivědného vyučování splnil výlet své poslání.

Na den 1. června připadl Mezinárodní den dětí. Žactvo vhodným způsobem bylo seznámeno se životem dětí u nás, kde jeho růstu výživě, zdravotní péče dostává té největší podpory ze strany státu a naproti tomu v kapitalistických, koloniálních a závislých zemích neradostný a trpký úděl dětí lidí sociálně slabých. Žactvu doporučena návštěva podniku k tomu dni pořádaných.

Státní spořitelna ve Slaném uspořádala pro své střádaly jednodenní výlet do Prahy. Původně plánovaný výlet na Okoř – Zákolany – Budeč z důvodu špatného počasí pozměněn. Ze školy zúčastnili se 2 nejlepší střádalové. Výlet se jim líbil a podnítil jistě i u ostatních žáků pro příští rok chuť a vytrvalost ve školním spoření.

Dne 4 června provedena Dr. Koemanovou z OÚNZ ve Slaném zdravotní prohlídka všeho žactva školy. Zjištěné vady rodičům po prohlídce oznámeny.

Podle směrnic MŠ provedeno slavnostní zakončení školního roku v neděli dne 12. června 1955 a to ve spojení s besídkou v dopoledních hodinách za účasti rodičů. Až byli rodiče pozváni, dostavili se pouze 3 dospělé osoby mimo učitelský sbor. Ředitel školy po přivítání hostí zhodnotil ve své zprávě celkový prospěch a chování žactva, vyslovil pochvalu žákům s dobrým prospěchem, dále činnost žactva v zájmových kroužcích, při sběru odpadků, léčivých bylin, výsazu moruší, při úpravě návsi a jiných akcích. Odhalil i nedostatky, které se na škole projevily během roku a to jak v chování, tak i vyučovacím procesu. Potom 65

následovala veselá besídka, v níž žáci recitovali četné básně, říkadla, epigramy, předvedli pásma národních písní. Slavnost zakončena o 11 hodině národní hymnou.

Vlastní ukončení školního roku bylo v sobotu dne 18. června 1955 rozdáním školních vysvědčení. Před odchodem bylo žactvo poučeno o chování během prázdnin, vyzváno k účasti při protipožární službě, při mandelinkové službě, jakož i při pomoci ve žňových pracích.

Během hlavních prázdnin provedeny četné opravy ve školní budově. Vymalovány obě učebny, opravena malba chodeb, natřeny nové školní tabule v obou třídách, dobarven plot u školy a jiné drobné práce. Dne 19. června umyta brigádou matek školních dětí celá školní budova a vyčištěna okna.

Během měsíce května a června sbírány a sušeny listy kopřivy dvoudomé. Celkem usušeno a firmě Léčivé rostliny, n. p. Praha, odesláno 24,30kg suchých listí, čímž sběrací kvóta školy splněna na 121,5%.

Strana a vláda vyzvaly všechny závody a občanstvo k urychlené pomoci při žňových pracích, aby letošní bohatá úroda byla včas sklizena a to beze ztrát. Na výzvu školského odboru rady ONV ve Slaném zapojilo se učitelstvo ve žních jako propagandisté i fyzickou pomocí. I učitelé naší školy se do této akce zapojili a odpracovali do konce srpna přes 100 pracovních hodin.

Ve dnech 25. – 26, srpna 1955 konala se ve Slaném celookresní učitelská konference. Za účasti zástupce OV KSČ, soudruha Černého, místopředsedy ONV, soudruha Stanislava Finta oši, soudruha Emila Spala, vedoucího PO na školách u OV ČSM, soudružky Pazderové, přednesen a prodiskutován důležitý dokument ÚV KSČ o zvýšení úrovně a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího školství, podán rozbor práce za uplynulý školní rok, předloženy směrnice o práci v nastávajícím školním roce. V jednotlivých sekcích předneseny referáty z prázdninových kursů pro jednotlivé předměty a provedeny k nim diskuze, probrány a vysvětleny jednotlivé oddíly Metodických statí vyšlých o prázdninách letošního roku. Podle daných pokynů bude upravena učební látka a to na látku základní, kterou musí zvládnout všichni žáci a učivo doplňující pro schopné a nadané žáky.

Ve dnech 23. a 24. srpna pořádány ŠO rady ONV ve Slaném souběžně 2 kursy a to instruktáž CO a kurs tělesné výchovy. Ředitel školy jako vedoucí CO na škole zúčastnil se instruktáže CO a soudružka Blanka Hrabánková kursu tělesné výchovy.

předchozí rok obsah další rok