Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1956 – 1957

Školní kronika: Rok 1956 – 1957

Dnem 26. srpna 1956 končila dovolená učitelstva a následujícího dne nastoupilo všechno učitelstvo do školní práce, aby připravilo školy k vyučování. Směrnice pro práci v nastávajícím školním roce dány na aktivech učitelů komunistů a celookresní aktivem všech učitelů ve dnech 27. až 29. srpna 1956. Na podkladě připomínek k metodickým statím z roku minulého vydalo MŠK Poznámky k vyučování ve školním roce 1956/57, jichž cílem je změnit ráz dosavadní knižní školy ve školu životnější, radostnější, bližší potřebám socialistické společnosti a dítěti. Jsou v nich obsaženy změny v obsahu vyučování v 1. – 5. postupném ročníku, to je omezení rozsahu vyučování, zavedení nového předmětu ručním pracím, vyloučení článků z čítanek s problematikou kultu osobnosti a jiné. Po příchodu dětí do školy byly provedeny korektury v učebnicích v jednotlivých předmětech ve 4. a 5. postupném ročníku. Během přípravné doby do 1. 9. provedeno přidělení tříd, předmětů, podpisy sešitů, příprava žákovských knížek a další třídnické práce.

Školní rok zahájen v pondělí dne 3. září 1956 za přítomnosti rodičů dětí a zástupce MNV a strany soudružky Anny Suchomelové, která k žactvu promluvila po úvodním slově ředitele školy, v němž seznámil děti i rodiče s úkoly, které je v novém roce čekají. po přednesení programu a pásma písní rozešly se děti do jednotlivých tříd, kde jim sdělen bližší pokyny k zahájení pravidelného vyučování od příštího dne. 71

Ve složení učitelského sboru došlo od počátku školního roku ke změně. Dosavadní učitelka zdejší školy Blanka Hrabánková po svém provdání jako Kotková přeložena od 1. září 1956 na národní školu v Tuřanech. Na její místo jmenována soudružka Miluše Mullerová ze Slaného. Narozena ve Smečně z dělnické rodiny – Škrdlantů. Po vyjití osmileté střední školy ve Slaném navštěvovala pedagogickou školu v Praze, kde v roce 1955 maturovala. Jejím prvním místem ve školním roce 1955/56 byla osmiletá střední škola v Žatci, odkud přešla v letošním školním roce na zdejší školu, kde vyučovala do 10. května 1957, neboť onemocněla z důvodu těhotenství. Od uvedeného dne do 1. června vyučoval v obou třídách ředitel školy střídavě sám. Zástupce soudružky Mullerové od 1. června 1957 do 30 června 1957 ustanovena školním odborem rady ONV ve Slaném soudružka Stanislava Živná z Knovíze.

Vzhledem k malému počtu žactva 1. postupného ročníku bylo nutno provést přeskupení jednotlivých postupných ročníků do tříd takto:

I. třída: 1. postupný ročník – 1 oddělení: 2 chlapci + 2 dívky = 5 žáků

2. postupný ročník – 2 oddělení: 3 chlapci + 8 dívek = 11 žáků

3. postupný ročník – 3 oddělení: 5 chlapců + 4 dívky = 9 žáků

II. třída: 4. postupný ročník – 1 oddělení: 5 chlapců + 9 dívek = 14 žáků

5. postupný ročník – 2 oddělení: 4 chlapci + 5 dívek = 9 žáků

Od počátku školního roku 1956/57 zavádí se do škol nový předmět ruční práce a to postupně. Letos v 1. až 3. postupném ročníku, v příštím roce i ve 4. a 5. postupném ročníku národní školy. Pracováno z různého materiálu od papíru až po dřevo. Cílem je dosáhnout určitých manuálních návyků pracovních pro polytechnizaci školy, která zvlášť ve vyšších postupných ročnících se hlouběji rozvíjí.

Podle rozhodnutí strany a vlády provádí se decentralizace veškeré správy, která postihuje i ministerstvo školství a kultury. Došlo k celé řadě opatření, podle nichž přenáší určitou pravomoc z vyšších složek na nižší. Řediteli školy přísluší napříště mimo činnost řídící i schvalování rozvrhů hodin, zřizování zájmových kroužků a jiné.

Od 1. září 1956 podle rozhodnutí vlády vstoupila v platnost nová úprava platů učitelstva, která přinese finanční zlepšení zvláště mladým učitelům. Učitelé 1. – 5. postupových ročníků jsou zařazeni do I. pracovní třídy se 6 platovými stupni po 5 letech služby. Pracovní povinnost u učitelů je 26 hodin týdně, u ředitelů dvoutřídních škol 22 hodin. Přespočetní hodiny u ředitele škol nesmí přesáhnout 3 hodiny a budou hrazeny. Od 1. dubna 1957 musí býti přespočetní hodiny vykazovány za uplynulý měsíc po odečtení dní, v nichž se nepracovalo (veškeré prázdniny, nemoc a podobně) a jsou pozadu splatné. Podobně je tomu i s diferenčním platem, který se poskytuje za ztíženou práci s dětmi v oddělení a velkým počtem dětí ve třídě.

V pátek dne 21. září 1956 provedla školné lékařka MUDr. Vlasta Stehlíková ze Slaného zdravotní prohlídku žactva školy. 72

V měsíci říjnu a červnu provedlo zubní ambulatorium ošetření chrupu všeho žactva školy. Prohlídku i zubařské výkony prováděla velmi svědomitě dentistka Šimková ze Slaného.

Ve středu 17. října 1956 provedl inspekci školy okresní školní inspektor soudruh Emil Spal. Byl přítomen vyučování v obou třídách. O svém pozorování informoval oba členy učitelského sboru.

8. října 1956 uspořádán školním odborem rady ONV celodenní kurs ručních prací, kterého se zúčastnili oba učitelé. Učitelstvu slánského okresu dostalo se praktické náplně pro vyučování tohoto předmětu.

Artistka Eva Brousková z Kladna uspořádala pro zdejší děti ve školní budově v celu zdařilé kouzelnické představení, které dětem přineslo duševní zábavu a rozptýlení.

Dne 24. října konána ve Slaném celookresní konference ROH, kde podávány zprávy o celoroční činnosti a provedena volba nového okresního výboru ROH a jeho složek. Jako delegát za skupinu malotřídních škol zúčastnil se ředitel zdejší školy, který byl zvolen do komise pro málotřídní školy.

V sobotu dne 27. října 1956 probíhala zdejší obcí v 16. hodin „Štafeta přátelství a míru“ a to větev Zvoleněves – Osluchov – Žižice – Vítov – Blahotice – Slaný. Obcí předána pozdravná stužka lidu Sovětskému svazu. Štafety se aktivně zúčastnilo skoro všechno žactvo školy a obsadilo úsek Žižice – Blahotice.

29. října provedena u žactva zdejší školy OÚNZ ve slaném calmetisace a tuberkulinové zkoušky. Výsledek u všech dětí negativní.

V pondělí dne 5. listopadu 1956 konala se na zdejší škole za přítomnosti soudruhů okresního školního inspektora Emila Spala a vedoucího školského odboru rady ONV ve Slaném Stanislava Finka celodenní hospitace učitelů dvoutřídek. Ředitel školy předvedl ukázkovou hodinu českého jazyka ve 3 odděleních, (1. postupný ročník – čtení, 2 postupný ročník – čtení, 3 postupný ročník – psaní), soudružka Miluše Mullerová hodinu matematiky ve 4. a 5. postupném ročníku a soudružka Alena Nedvědová z Řisut hodinu tělesné výchovy ve třídě. Po hospitaci proveden rozbor, zhodnocení a diskuze. V závěru uděleny přítomným ředitelům škol pokyny vedoucího školského odboru k administračně technickým úkolům škol.

Od 5. listopadu až do konce ledna probíhalo epidemicky onemocnění dětí I. třídy planými neštovicemi. Až ¾ dětí třídy bylo nepřítomno vyučování. Tím značně narušena práce školní a bylo nutno potom zameškané učivo dohánět v doučovacích skupinách.

V měsíci prosinci 1956 položeny parkety v I. třídě a tělocvičně. Po II. třídu budou zajištěny v roce 1957. Práci provedl brigádnicky soudruh Ladislav Klápště z Přelíce.

V listopadu zúčastnilo se povinně všechno učitelstvo okresu rentgenologické prohlídky v plicním středisku ve Slaném. 73

Vedení PO na škole od počátku školního roku se ujala učitelka II. třídy soudružka Miluše Mullerová, která pestrostí schůzek dovedla děti upoutat, že do nich rády docházely. Výsledkem práce bylo získání dalších 12 dětí do PO. Po přípravě došlo 22. listopadu 1956 ke složení slavnostního slibu. Přizváni byli rodiče dětí a zástupci složek NF. Vázání šátků provedla zástupkyně Výboru žen a členka výboru místní org. KSČ v Žižicích soudružka Anna Sudomelová. Pionýři přednesli svůj program. Celá slavnost měla srdečný ráz.

Mytí školy během školního roku a to o hlavních prázdninách, vánocích a velikonocích prováděly matky školních dětí za mírnou úplatu školní uklízečkou, která jí dávala dětem na školní spoření.

Zimní prázdniny na školách trvaly od 22. prosince 1956 do 5. ledna 1957. Vyučování započato 7. 1. 1957.

Zápis dětí do 1. postupného ročníku pro školní rok 1957/58 proveden v poslední děn vyučování před pololetními prázdninami ve čtvrtek dne 31. ledna 1957. zapsáno celkem 8 dětí (3chlaci + 5 dětí) ze 4 obcí školního obvodu.

I. pololetí školního roku 1956/57 ukončeno dne 31. ledna 1957 a žactvu rozdána vysvědčení. Pololetní prázdniny potrvaly na školách od 4. 2. do 10. 2. 1957. Pro oblevu v naší krajině neužily naše děti zimních radovánek. Na horách byly děti šťastnější.

Neradostný byl návrat dětí I. třídy po pololetních prázdninách, neboť ztratily svého spolužáka Josefa Švece z Vítova. V odpoledních hodinách v pátek 8. února 1957 při přecházení frekventované státní silnice uprostřed obce Vítova nepovšimnul se za stojícím autu proti jedoucího vozidla – nákladního auta, kterým byl sražen a na místě usmrcen. Žák byl ve škole dobrým v prospěchu i chováním ke svým spolužákům, kteří ho měli rádi. Jako nemanželský syn matky – skoro tulačky měl těžké mládí, a proto se ho ujal dědeček, který o něj dobře pečoval, když matka neměla o své dítě po přestálém zánětu mozkových blan vůbec zájem. Po tragickém skonu byl převezen k pitvě do slánské nemocnice. Pohřeb konán ze hřbitovní kaple ve Slaném dne 12. února 1957 o 15. hodině na slánském hřbitově. Zúčastnilo se velké množství lidí a všechno žactvo zdejší školy za doprovodu obou učitelů. Se zesnulým rozloučil se ředitel školy a žáci položili kytici. Za účast dostalo se jim poděkování v časopisu Rozvoj Slánska.

Pro zpřesnění lidových tanců a prvků rytmiky v hodinách tělesné výchovy v rámci učebních osnov uspořádán OPS a školským odborem dne 1. 3. 1957 ve Slaném v tělocvičně 1. osmileté střední školy Na hájích kurs rytmiky a lidových tanců. Docentem probírány jednotlivé tanečky a prakticky prováděny za aktivity všech přítomných . Kurs splnil svůj úkol a pomohl většině učitelstva v jeho práci.

27. března 1957 prohlídnuty děti rentgenem v dětském středisku ve Slaném za doprovodu rodičů.

Den učitelů pořádán letos opět 28. března ve 14. hodin v hotelu Grand ve Slaném. Na programu bylo vyhodnocení školských pracovníků, jednotlivých škol a zábavná část dne se skupinou komika Jaroslava Štercla a programem jednotlivých učitelů a celých skupin. Celá slavnost proběhla v radostném ovzduší. 74

II. osmiletá střední škola v Slaném nacvičila a s úspěchem hrála národní divadelní hru se zpěvy za doprovodu 20 členného orchestru „Tři zlaté listy“. Představení pořádáno i pro ostatní školy. Jednoho z nich 1. dubna zúčastnilo se skoro všechno žactvo školy.

Jarní prázdniny na školách potrvaly od 19. do 23. dubna 1957.

Svátek práce slavil se letos opět ve Slaném pro celý okres. Ze školního obvodu nebyl pořádán samostatný průvod, a proto se děti zúčastnily jednotlivě se svými rodiči májových oslav.

V měsíci květnu probíhala celostátní akce očkování dětí proti dětské obrně. Očkovací látka byla naší vládou zakoupena v Kanadě. Pro příští léta budeme mít očkovací látku vlastní výroby, neboť se již buduje zvláštní farma na chov zvláštního druhu opiček dovážených z Tichomoří, z nichž se příslušné vakcína získá. Očkovány byly všechny malé děti, ze školních dětí pouze děti 1. postupného ročníku v dětském středisku ve Slaném. Tato nákladná akce, státem hrazená, je jednou z největších akcí pro zdraví našich dětí od roku 1945.

Na letošní rok připadly volby do národních výborů a to místních, okresních i krajských a v našem slánském okrese ještě doplňkové volby poslance do Národního shromáždění za zemřelého poslance Josefa Pokorného ze Smečna. Volby předcházela široká agitační kampaň po stránce ideově politické i organizační. Konány četné schůze, instruktáže, hovory s kandidáty navrženými Národní frontou. Do celé předvolební kampaně zapojeny i školní děti. Pionýři zdejší školy mimo pomoc při výzdobě volebních místností provedli kulturní vložky při hovorech s kandidáty a poděkovali dosavadnímu národnímu výboru za jeho práci ve prospěch naší školy a předali předsedovi MNV soudruhu Václavu Vaisovi kytici. Pro den voleb 19. května 1957 byla škola slavnostně vyzdobena a děti podle věkové chápavosti seznámeny s významem voleb. Volby probíhaly ve zdejší obci v klidném ovzduší za vyhrávání hudby z místního rozhlasu. Většina občanstva volali veřejně. Účast na volbách 100% zvolení kandidátů 100%- Do MNV zvoleni: Hanzal Josef, krmič JZD, Vokatý Antonín, vedoucí sběru surovin, Beznoska Rudolf, dělník továrně, Kinter Josef, strojník cukrovaru, Suchomelová Anna, důchodkyně, Šebek Vladislav, rostlinář JZD, Tlustý Vladimír, předseda JZD, Unger Vlastimil, tovární dělník, Linda Jiří, člen JZD, Saivera Jaroslav, šofér HD, Kováč Josef, krmič JZD. V ustavující schůzi zvoleni, předseda MNV Hanzal Vojtěch, tajemník MNV Vokatý Antonín. Rada MNV je 5 členná: Hanzal Vojtěch, Vokatý Antonín, Beznoska Rudolf, Tlustý Vladimír a Ungr Vlastimil. Předsedou zemědělské komise Vladimír Šebek, kulturně školské Anna Suchomelová, finanční Josef Linda, trestní Josef Kinter, stavební Beznoska Rudolf. Po protokolárním převzetí místního národního výboru ujali se jmenovaní svých funkcí. Do ONV zvolen za obvod Žižice – Drnov – Vítov – Luníkov – Osluchov a Hobšovice Václav Bečvář, samostatně hospodařící rolník a aktivista MNV z Hobšovic. Do KNV soudruh Karel Krček, dosavadní člen KNV, předseda JZD z Ledce. Za poslance do NS zvolen soudruh František Meixner, zaměstnanec Švermovský závodů ve Slaném.

Na počest voleb uzavírány občany četné závazky na práci při žních, budování dětsko-kojeneckého pavilonu při slánské nemocnici, při zřizování chodníků u školní budovy, překročování dodávek v obilí i mase a jiné.

Na počátku června byly děti vyfotografovány po třídách, skupinově i jednotlivině paní Kokoškovou ze Slaného. Snímky byly celkem zdařilé. 75

Dne 13. června 1957 uspořádán školou výlet na Konopiště – Jemniště – Slapy – Lidice. Odjezd stanoven na 6 hodinu ranní. Cestou na Konopiště měly děti možnost prohlédnout si ty části Prahy a pohledy na ni, které jim byly neznámé. Po prohlídce hradu potěšily se děti s malými medvídky pod hradem. Po obědě bylo dalším cílem Jemniště, asi 12km od Konopiště, zámek ve zvláštním uspořádání odívání můžu a žen od doby Přemyslovců do dnešní. Byla to novinka pro děti i dospělé, neboť není vidět vycpanin, zbraní a podobných nezbytností hradů a zámků, nýbrž figuríny oděné do dobového obleku a dobovou úpravou prostředí nábytkového i kuchyňského nářadí. Četné doplňky a drobnůstky, obrazy dodávají této jedinečné úpravě zámku nevtíravý vkus. Z Jemniště odjelo se na Slapskou přehradu, kde děti uviděly mohutnost vodní stavby a jak spoutané vody lze využít pro výrobu elektrického proudu a tím i pro zprůmyslnění kraje. Projížďka na Slapském jezeře byla pro ně velkým požitkem. Při zpáteční cestě zastavili jsme v Lidicích a poklonili se památce popravených, prohlídli si novou část Lidic s růžovým sadem, museum a jiné památnosti. Blíže společného hrobu byla budována veliká tribuna pro nedělní - 16. 6. vzpomínkovou slavnost za účasti presidenta republiky, vlády a všech jiných složek. Po prohlídce Lidic následovala přímá cesta domů za pěkného počasí, které bylo k nám po celý den příznivé. Současně s dětmi jelo dosti matek, které byly s výletem spokojeny a těžší se už zase na další výlet. Pro některé je to opravdu jediná zábava v roce.

Po loňském celkem nepříznivém roce pro mandelinku vyskytla se tato v měsíci červnu ve velkém množství, takže musily zasáhnout i školní děti. K žádosti MNV byly prohlídnuty bramborové kultury v JZD Drnov, Žižice a v ČSSS Vítov. Výskyt v Žižicích byl hrozivý. Zásahem tu letadla, která provedla poprášení chemickými prostředky.

V neděli dne 23. 6. konán ve Slaném II. pionýrský okresní slet spojený s průvodem městem. Na programu bylo vyhodnocení nejlepším skupin, oddílů, vedoucích. Odpoledne bylo připraveno v parku Cotona ve Slaném hodně druhů zábavy. Naši pionýři zúčastnili se jen jednotlivě, neboť vedoucí PO je v současné době nemocná.

V pondělí dne 24. června uspořádala Státní spořitelna ve Slaném pro nejlepší střadatele veselou loutkovou estrádu v restauraci na Střelnici. Pro naši školu bylo určeno 5 účastníků. Děti se tu příjemně pobavily loutkami i eskamotérskými kousky, což bylo jen náhražkou za dřívější lepší výlety i s pohoštěním.

Ve čtvrtek dne 27. června 1957 dostavil se do školy, předem již přihlášený, spisovatel Karel Hadrbolec, aby dětem uspořádal „Hodinu pohádek“ za doprovodu kytary. Vyprávěl a zpíval známé i neznámé pohádky dětem zvláštním svým způsobem, že pro děti to byl velký požitek a jeho závěry pohádek po stránce výchovné velmi účinné.

Školní rok 1956/57 ukončen v soboru dne 29. června 1957 rozdáním školních zpráv a popřáním příjemného užití volna a načerpání sil do další nové práce. Tímto dnem končila také výpomoc soudružky Stanislavy Živné na zdejší škole, které ředitel kšoly poděkoval.

předchozí rok obsah další rok