Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1958 – 1959

Školní kronika: Školní rok 1958 – 1959

Školní rok 1958/59 zahájen dne 1. září 1958 o 8. hodině ranní za přítomnosti několika matek dětí 1. postupného ročníku. Po společném shromáždění ve vyzdobení II. třídě, kde žactvo seznámeno s úkoly pro nastávající školní rok, rozešlo se žactvo do jednotlivých tříd, aby vyslechlo připomínky k normálnímu pracovnímu dni kde 2. září podle již schváleného rozvrhu hodin.

V letošním školním roce je k 1. září 1958 žactvo rozděleno takto:

I. třída – 1. postupný ročník – 4 chlapci + 6 dívek = 10 žáků

– 2. postupný ročník – 5 chlapců + 6 dívek = 11 žáků

– 3. postupný ročník – 2 chlapci + 2 dívky = 4 žáci

II. třída – 4. postupný ročník – 3chlapci + 11 dívek = 14 žáků

– 5. postupný ročník – 5 chlapců + 5 dívek = 10 žáků

Na škole 19 chlapců + 30 dívek = 49 žáků.

Na školu dochází 14 dětí z Drnova, 13 dětí ze Žižic, 13 dětí z Vítova a 9 dětí z Luníkova.

Děti z 5. postupného ročníku přešly na I. osmiletou střední školu na Hájích ve Slaném.

V I. třídě vyučuje opět ředitel školy František Buzický. Ve II. třídě došlo zase ke změně. Dosavadní učitelka Stanislava Živná po stěhování se s manželem do Dřínova z Knovíze přešla na tamní školu. Na zdejší školu ustanovena Helena Uhlová, rozena Hnátková ze Slaného. Jmenovaná narozena 4. 10. 1936 v Bečově u Mostu. Po absolvování 11 leté střední školy ve Slaném a kursu pro vzdělávání učitelské národní školy při pedagogické škole v Karlových Varech působila od 1. 9. 1954 do 6. 3. 1957 na II. osmileté střední škole v Chebu. Po mateřské dovolené mimo vyučování až od 1. 9. 1958 ustanovena na zdejší škole.

Hned na počátku školního roku okresní ústav národního zdraví ve Slaném prováděl očkování dětí proti obrně, tetanu, zubní prohlídku chrupu během celého školního roku velmi svědomitě staral se o děti po zdravotní stránce.

V sobotu dne 1. listopadu organizována celookresní brigáda učitelstva na řepu. Pracováno od 8 hodin v obci Vrbičany u Slaného v tamějším JZD do odpoledních hodin. Brigády zúčastnili se oba učitelé zdejší školy.

Dne 7. 11. vzpomenuto na škole 42. výročí velké říjnové socialistické revoluce a vhodně využito ideově ve všech předmětech v údobí kolem tohoto výročí. 8. listopadu uspořádána celookresní hvězdicová štafeta Míru a přátelství. Větve štafety Zvoleněves – Žižice – Slaný zúčastnilo se všechno žactvo zdejší školy a obsadilo úsek Žižice – Vítov – návrší „na valše“ a neslo stužku věnovanou Národní frontou se zdravicí SSSR. 81

Okresní pedagogický sbor uspořádal pro učitele 5. postupného ročníku kurs ročních prací. Předvedeny tu prakticky ukázky výrobků z osnov tohoto postupného ročníku. Zúčastnila se ho soudružka H. Uhlová.

Přesto že zdejší krajina prožívá bez mrazný podzim už po hodně let, došlo letos ke změně. Dne 30. října náhle do rána poklesla teplota na -2°C a 3. listopadu zaznamenána teplota -5°C, takže po dobu skoro 1 týdne ztížena práce se sklizní a odvozem cukrovky.

Dne 5. listopadu požádána péče OPS vzorová ukázková hodina češtiny a ruštiny v 6. třídě, jejímž účelem bylo poznání práce v 8 leté střední škole s diskuzí o práci s dětmi přicházejícími z národních škol. Hospitace byla přítomna učitelka naší II. třídy soudružka Helena Uhlová.

I. čtvrtletí ukončeno 15. 11. 1958 zveřejněním klasifikace v žákovských knížkách a osobně rodičům na SRPŠ.

27. 11. provedla lékařskou prohlídku žactvu MUDr. Vlasta Stehlíková z OÚNZ ve Slaném.

Dne 2. prosince očkovány děti 1. a 5. postupného ročníku proti TBC a prováděna kalmetizace s přezkoušením o týden později.

Od 9. do 15. prosince 1958 onemocněla učitelka zdejší školy soudružka Helena Uhlová. Za nemocnou vyučoval při střídavém polodenním vyučování ředitel školy.

Vánoční prázdniny na školách trvaly od 22. prosince 1958 do 4. ledna 1959. vyučování opět zahájeno dne 5. ledna 1959.

V pátek dne 2. ledna 1959 oznámila tisková agentura TAS světu, že byla vypuštěna do světového prostoru raketa na měsíc. Poslední stupeň rakety váží 14,72 kg. Po prvé dosaženo II. kosmické rychlosti 11,2km / vteřin při níž se překonává vliv přitažlivosti Země. Podle propočtů měla být kosmická raketa na Měsíci kolem 5. hodiny ranní dne 4. 1. 1959. Dne 3. 1. v 19. hodin byla vzdálena od Země 284 000km a pohybovala se rychlostí 9000 km/hod. V neděli dne 4. ledna minula Měsíc ve vzdálenosti asi 7 500 km a byla od Země ve vzdálenosti 510 000 km a letěla již ke Slunci. Dne 6. 1. 1959 dostává se kosmická raketa na dráhu kolem Slunce. Pohybuje se kolem Slunce mezi zemí a Marsem. Sklon od roviny Země činí 15°. Doba oběhu asi 450 dní to je přibližně 15 měsíců. Tím stává 10. planetou Země. Celý svět s údivem sledoval tento technický div, všechny hvězdárny světa byly v pohotovosti a zachycovaly signály vysílačů z rakety. Tímto technickým pokrokem otevírá se lidstvu cesta ke kosmickým letům na nejbližší planety, jak předpovídají sovětští vědci. Dne 14. ledna 1959 dostala se kosmická raketa nejblíže ke Slunci – to je vzdálenost 146,4 milionů kilometrů.

V úterý dne 27. ledna 1959 konána v I. osmileté střední škole v Slaném beseda učitelky loňských 5. postupných ročníků s učiteli 6. postupového ročníku o výsledku klasifikace na I/2 letošního školního roku. Podrobně hovořeno o jednotlivých žácích, zjišťovány klady i nedostatky vlastní páce, rodinné a zdravotní podmínky jednotlivých dětí a učiněny z toho závěry pro zlepšení práce v příštím školním toce. 82

Zápis dětí do I. třídy pro školní rok 1959/60 konán v sobotu dne 31. 1. 1959. celkem zapsáno 8 dětí, z toho 3 chlapci a 5 děvčat.

V sobotu 31. 1. ukončeno I/2 školního roku 1958/59 rozdáním vysvědčení. Pololetní prázdniny na školách trvaly od 1. února do 8. 2. 1959 včetně. Pravidelné vyučování zahájeno dne 9. 2. 1959.

Dne 12. února provedla MUDr. E. Doubková očkování dětí 4 a 5 proti tetanu I. injekcí.

Podle dohody při besedě o pololetní klasifikaci provedeny prověrky z jazyka českého a matematiky u žáků 5. postupného ročníku, aby se zjistila klasifikační i věcná úroveň žactva pátých postupných ročníků celého školního obvodu I. osmileté střední školy soudružkou E. Forejtovou a zástupcem ředitele soudruhem Janem Rozenkrancem. Prověrku provedl na zdejší škole soudruh V. Kasík.

Dne 28. ledna 1959 vykonalo žactvo II. třídy exkursi do družstevní kolářské dílny v Žižicích, kde vedoucí dílny soudruh Karel Kasina podal dětem vysvětlení o strojovém zařízení dílny a práci na jednotlivých strojích. Zruční žáci vyrobili si tu bedničky na klíčení rostlin pro hodinu přírodovědy.

Aby byla umožněna účast mládeži z kapitalistických států na festivalu mládeže ve Vídni v roce 1959 povoleny a silně propagovány finanční sbírky. Průběh sbírky byl stále zveřejňován na zvláštních letáčcích OV ČSM ve Slaném a pionýrské skupiny, které neprováděly sbírku, jmenovitě k jejímu provedení vyzývány. Tak bylo i s naší skupinou. Potom provedena sbírka u dětí i dospělých a na fond solidarity odeslána částka 356Kčs, čímž se národní škola na 1 pionýra umístila na I. místo v okrese. Docíleno to také proto, že na škole v té době byl malý počet pionýrů a nové dosud neskládali slib.

Od 4. března 1959 pořádá OV ČSTV ve Slaném nácvičné a secvičné srazy všeho žactva a cvičitelstva pro nácvik jednotlivých cvičení na okresní spartakiádu, která bude provedena v měsíci červnu 1959 ve Slaném. Ze zdejší školy za vedení soudružky Hany Uhlové nacvičuje žactvo 1. a 2. postupného ročníku „Procházku“ a žactvo 3. – 5. postupného ročníku skladbu „Radostný jar“. Nacvičuje se již podle gramofonových desek na elektrickém gramofonu loni zakoupeném.

V neděli dne 8. března 1959 vyhlásila vláda republiky další snížení cen, které je tentokrát významné, neboť je zaměřeno na základné druhy potravin a průmyslové výrobky masové potřeby. Velkému snížení dochází hlavně u dětského prádla, šatstva a obuvi. Současně s tímto opatřením došlo i k nové úpravě rodinných přídavků, které jsou zase zaměřeny na větší přídavky rodinám s více dětmi. Přídavky na 1 dítě u příjmů nad 3000Kčs se odbourávají, u 2 dětí se nemění a teprve od 3 dětí se rychle zvyšují. Dále došlo i k zlepšení starobních i invalidních důchodů.

V pátek dne 27. března 1959 oslaven zase Den učitelů, který se konal pod záštitou odboru pro školství a kultury rady ONV ve Slaném a okresním výboru SZŠKT. V odpoledním pořadu v městském divadle Zdeňka Nejedlého ve Slaném vystoupili po slavném proslovu učitelé hudební školy ve Slaném, pěvecký soubor 11 leté střední školy, taneční soubor I-osš ve Slaném a po přestávce předvedena životopisná črta Naše paní Božena sestavena a řízena soudruhem Jaroslavem Šrajerem. Celý dopolední program byl velmi 83

hodnotný. Po společném obědě následovalo veselé odpoledne s tancem v sále závodního klubu ČKD – Grand hotelu.

Od 16. února vlekle vyskytoval se zánět příušních žláz jen endemicky do 14. března a od té doby epidemicky v I. třídě, nejvíce v době od 6. 4. do 8. 5. 1959. Současně přeneseny příušnice i do II. třídy, kde působily také epidemicky. Prakticky onemocněly téměř všechny děti. Vyučování v této době bylo velmi ztíženo a musilo být potom doháněno i mimo vyučování, zvláště u prospěchově slabých dětí.

Dne 16. dubna 1959 navštívil zdejší školu okresní školní inspektor soudruh Stanislav Finek a po provedení inspekcí podal vyučujícím své připomínky a potom zaslal škole písemnou zprávou o výsledku inspekce.

Na letošní rok připadlo 10. výročí založení pionýrské organizace. Celostátně pořádány oslavy k této významné události naší mládeže. V předvečer zahájení vlastních oslav podle pokynů OB ČSM zapáleny vatry. U nás pálena dne 23. dubna „U lípy“ na Velvarce. mládež snesla hodně větví, místní JZD přivezlo 2 fůry shrabané slámy, takže vatra byla dobře zásobena a daleko viditelná. Škoda, že vytrvalý déšť znemožnil provedení přípravného programu a zapříčinil malou účast dětí a jen jedné dospělé osoby mimo několik svazáků. Dne 24. dubna skládalo 10 nových pionýrů svůj slib. ve vyzdobené třídě probíhal pestrý program po předchozím vázání šátků, které provedla soudružka Anna Suchánková, předsedkyně kulturní komise a výboru žen při MNV. Skupina obdržela od MNV novou pionýrskou vlajku. V závěru slavnosti dostavila se zástupkyně OV ČSM, která zhodnotila práci celé skupiny za vedení Zdeňky Procházkové z Žižic a za dobré výsledky zvláště ve sbírce pro festival ve Vídni přijali k pionýrské vlajce zvláštní stuhu OV ČSM. Na počest 10. výročí PO uzavřelo hodně žáků a pionýrů závazky na sběr odpadových hmot a zvláště papíru pro náš průmysl. Dne 25. dubna probíhala hvězdicová štafeta pionýrů do okresního města. Zúčastnili se jí nejen pionýři, ale i ostatní žactvo školy. Jako závěr okresních oslav pořádána pionýrská neděle ve Slaném s pestrým programem kulturním i zábavním. Na závěr celostátním oslav pořádán v neděli dne 29. června pionýrský sjezd v Praze. Tohoto sjezdu za zdejší skupinu PO se zúčastnili Marie Broulíková, Ilona Bambasová, J. Bernášková a Alois Šebek s vedoucí Zdeňkou Procházkovou. Do Prahy jeli pionýři zvláštním vlakem, svoz a odvoz na nádraží zajistila armáda. V Praze se dětem líbilo a byly tu zdarma pohoštěny.

7. května dostavila se na zdejší školu vedoucí zubního ambulatoria ve Zvoleněvsi soudružka Šimková se svou pomocnicí soudružkou Jelínkovou a provedly prohlídku chrupu všech dětí školy. Děti s vadným chrupem docházely pak po vyučování do zubního ambulatoria kde jim chrup odborně ošetřen.

Po dohodě ředitele osmiletých středních škol a ředitele 11letky a okresního školního inspektora Stanislava Finka provedeno nové zařazení dětí do 6. tříd do jednotlivých obvodů. Naše škola zařazena do obvodu 11 leté střední školy ve Slaném počínaje školním rokem 1959/60. Pro získání přehledu o vědomostech z matematiky u dětí budoucích 6. tříd provedeny písemné prověrky. Na zdejší škole ji provedl soudruh Hanuš, učitel 11 leté střední školy ve Slaném.

V pondělí dne 11. května 1959 navštívili školu o 8. hodině ranní zástupci - členové školské komise při ONV ve Slaném. Byli přítomni vyučování v I. třídě, prověřili si individuální pomoc dětem dělníků a rolníků. S výsledkem byli spokojeni a podali o tom zprávu při zasedání ONV. 84

Na žádost OV LMS (okresní výbor lidové myslivecké společnosti) ve Slaném přednesena ředitelem školy na společném shromáždění žactva přednáška na thema „Ochrana přírody“ spojená s výstavou vycpanin zpěvného ptactva.

Ve středu dne 18. května 1959 konány pohovory s dětmi navrženými do zvláštní péče při ONV ve Slaném, která konána ve zvláštní škole ve Slaném. Ze zdejší školy navržen a přijat žák 3. postupného ročníku Julius Végh, slovenské národnosti, ale z národnostně smíšené rodiny, který pro duševní opoždění na národní škole nestačí. Přechází na školu od 1. 7. 1959.

V celém okrese nařízena pomoc školní mládeže při ručním setí kukuřice pro zajištění krmivové základny našeho zemědělství – živočišné výrobě u místních JZD a ČSSS. Pomoc na zdejších dětech nežádána, protože JZD zajistila sovětský secí stroj na kukuřici. Škola byla požádána o jinou pomoc. Při vláčení brambor mělce zasázených secím strojem došlo k jejich vyvláčení. Poněvadž se jednalo o rychlý zásah, aby kličky nezaschly a nebyl dostatek pracovních sil – ženy na jednocení řepy, pomohla škola. Všechny děti školy zakopávaly ve dnech 22. a 23. května vyvláčené brambory a práci podle zhodnocení předsedy JZD a rostlinářů provedly dobře. Byly za to odměněny částkou 420 Kč, které použily na školní výlet. Odpracovaly celkem 290 hodin.

Po dohodě učitelského sboru a SRPŠ usneseno sehrát s dětmi aspoň 1 divadelní přestavení. Vybrána hra Josefa Paly „Za pokladem“, veselohra se zpěvy a tanci o 3 jednáních. Nacvičovalo se již od měsíce března s cílem sehrát tuto hru o velikonocích. Pro epidemické onemocnění žactva příušnicemi vleklo se nacvičování s velkými potížemi až do 31. května, kdy mohla být teprve provedena, ač ještě několik dětí hrálo za horečnatého stavu. Nebylo provedení lze odkládat, protože by už nemohlo být provedeno do konce školního roku vůbec. Protože zdejší jeviště pro velký počet účinkujících je po stránce bezpočetnosti nevyhovující, hráno proto v Drnově. Hru nacvičil a řídil ředitel školy a vydatně mu po technické stránce pomáhal předseda SRPŠ Josef Cibulka z Drnova. Celkové provedení na první divadelní představení žactva slušné úrovně a rodičům se tato hra i obsahově s vlasteneckým námětem líbila, jak o tom mluví článek v časopise Rozvoj Slánska: „Ještě jednou dík“ – Za pokladem – ano, tak se jmenovala hr, kterou předvedly děti národní školy v Žižicích 31. května v hostinci Jednoty v Drnově. Představení se konalo na oslavu mezinárodního dne děti. Bylo to odpoledne, na které dlouho nezapomeneme a dětem zůstane trvalá vzpomínka na své první divadlo. Dobře volené téma – a to provedení! Bylo by těžko říci, která role by byla zahrána nejlépe. Všechny, ať již úlohy chlapců, které hrála děvčátka, chlapci sami, víly, trpaslíci nebo úlohy sousedů a sousedek. Všechny děti přistupovaly ke svým úlohám se svou dětskou vřelostí. A co je třeba dodat? Především poděkovat soudruhu řediteli Buzickému za obětavou práci a trpělivost, které nebylo s nastudováním hry jistě málo, soudružce učitelce Haně Uhlové a všem účinkujícím dětem. Ústřední myšlenkou hry je vychovávat děti lásce k vlasti, neboť jen u nás doma je to ten největší a nejkrásnější poklad. Je těžko vylíčit všechny dojmy, které ve všech divácích vyvolalo toto představení, a proto ještě jednou soudruhu řídící tiskneme Vám ruku a děkujeme Vám. Občané z Drnova.“ Čistý zisk z tohoto představení 518Kčs předán do pokladny SRPŠ.

Ve čtvrtek dne 21. května 1959 navštívila zdejší školu soudružka Čermešáková, učitelka 11 leté střední školy ve Slaném, aby provedla prověrku u žáků 5. postupného ročníku ke srovnání vědomostí dětí celého obvodu tamní školy. 85

Dne 28. května a 19. 6. secvičný sraz II. celostátní spartakiády pořádán ve Slaném a jednotlivých obvodech 8 letých venkovských středních škol k nácviku Pohádky a Radostné jar. Zúčastnili se ho všichni žáci 1. – 5. postupného ročníku za doprovodu třídních učitelů.

V pondělí 15. a ve středu 17. června dostavili se zástupci okresního stavebního podniku ve Slaném – Kédl, Fiala a ing. Klimková, aby zjistili potřeby pro GO školy a mohli připravit kalkulaci.

Ve čtvrtek dne 18. června konána plenární schůze SRPŠ za účelem zhodnocení celoroční práce školy. Jako úvodní část schůze konána ukázkové cvičení spartakiádního nácviku skladeb Pohádka a Radostná jar za doprovodu hudby z gramofonových desek, který se rodičům líbil.

V neděli dne 21. června konána ve Slaném II. okresní spartakiáda. Ze zdejší školy nacvičovalo ze 45 žáků 37 žáků to je 82,2% a to skladby Pohádku – 1. a 2. postupný ročník, Radostnou jar – 3. – 5. postupný ročník. Obě skladby pěkně nacvičila soudružka Hana Uhlová. Mimo děti z národních škol nacvičovalo žactvo škol osmiletých skladby s míčky, dorostenky bílí kruhy, ženy s kužely a další složky. Všechna vystoupení za krásného letního dne v novém oblečení byla velmi působivá a ukázala zdatnost a sílu našeho lidu nejen v práci, ale i v kráse a radosti. Tato spartakiáda stala se jistě dobrou přípravou pro nadcházející II. CS v Praze v roce 1960.

Se školními dětmi obou tříd za doprovodu několika matek uspořádán školní výlet do Českého ráje. Jelo se autobusem ČSAD ze Slaného. Odjezd stanoven v 5 hodin 30 minut dne 16. června 1959. jel ose přes Velvary na Mělník. Zde prohlédli si soutok Vltavy s Labem, zámecké vinice a pokračováno na Mladou Boleslav kolem automobilových závodů K. G. na jičínskou silnici a do Sobotky, kde prohlídnut rodný domek básníka Fráni Šrámka, rázovité dřevěné stavby na náměstí a přilehlých ulicích. Když děti šly do školy, stáli jsme již před loveckým zámečkem Humpruchtem, zvláštní rázovitou stavbou elipsovitého tvaru s museem F. Šrámka, Jelínka a krásnou vyhlídkou na Sobotku. Další zastávka byla u 500 let staré Semtínské lípě, chráněné státem s ohromnou korunou silným kmenem. Kus pod ní je hrad kost, jeden z nejpevnějších hradů, kde bývala ukládána česká koruna a který nebyl nikdy dobyt. Krásný výklad podal tu jeho konservátor prof. Menzl z blízké Sobotky. Po prohlídce hradu odjelo se na zámek Hrubý Rohozec u Turnova s krásnými sbírkami – bývalých Defourů, kteří tu panovali přes 300 let do roku 1945, kdy jako stoupenci fašismu byli z vlasti vyhnáni. Po obědě v nádražní turnovské restauraci odjeli jsme za obec Mašev, odkud pěší túrou přes Hlavatici – rozhlednu na velkém balvanu, odkud je krásný pohled na Turnov a celé okolí k hradu Valdštejnu – bývalému sídlu loupeživých rytířů s podobiznou K. H. Máchy ve zbytku hradu. S Valdštejna naskýtá se pěkný pohled na protější vrh Kozákov – bohatý na polodrahokamy, na Trosky, Hrubou skálu a celé okolí. Odtud byl odjezd na Trosky, bez nichž si těžko představit Český ráj. Poslední zastávkou bylo Rovensko s rebelantskými zvony, odkud již vedla přímá cesta domů přes M. Boleslav – Mělník – Velvary. Na výlet bylo příznivé počasí, spíše chladno. Výlet splnil účel – poznat zase kousek naší krásné vlasti.

Školní rok 1958/59 po sjezdu pionýrů v Praze dne 28. června ukončen v pondělí dne 29. června 1959 rozdáním vysvědčení a popřáním příjemného prožití prázdnin. Velký počet dětí bude trávit většinu prázdnin v pionýrských táborech nebo táborech ČSSS a JZD. Během prázdnin pomůže žactvo při žňových pracích a denních požárních hlídkách v době žní. 86

O hlavních prázdninách mělo být započato s provedením generální opravy zdejší školy, ovšem až po vypracování dokumentace okresním stavebním podnikem ve Slaném (OSP). Po četných urgencích ředitele školy stalo se tak až 28. 7. 1959, kdy došla dokumentace, která vyžádala nákladu 11 874,42Kčs. Podle tohoto rozpočtu má činiti oprava školy tyto částky:

Práce zednické: 75 419,55kčs
Práce zámečnické: 4 571,61kčs
Specifikace zem. výrobků: 346,55kčs
Práce tesařské: 5 989,71kčs
Práce klempířské: 4 703,21kčs
Práce dlaždičské a obkladačské 9 001,21kčs
Práce parketářské: 2 047,98kčs
Práce truhlářské: 10 026,87kčs
Práce natěračské: 5 043,82kčs
Práce sklenářské: 3 234, 18kčs
Práce pokrývačské: 368,08kčs
Isolace: 194,22kčs
Práce malířské: 4 033,49kčs
Elektroinstalace: 3 016,82kčs
Specifikace materiálu k elek.: 305,50kčs
Sanitární instalace: 12 954,00kčs
Oprava hromosvodů: 5 000,00kčs
5% na nepředvídatelné práce: 7 312,84kčs

Celkový stavební náklad: 153 569,72kčs

Poněvadž v rozpočtu na rok 1959 v kapitole školství vyřazena na položce investice částka 75 000Kčs, bylo nutno svolat radu MNV do mimořádné schůze dne 31. 7. 1959, aby učinila další opatření. Za radu MNV byli přítomni: Hanzal, předseda MNV, Vokatý, tajemník MNV, členové: Unger a Beznoska, za MO KSČ V. Bok, za školu František Buzický, ředitel školy. Na této schůzi usneseno: Rada MNV podrobně probrala všechny práce navržené OSP pro provedení generální opravy národní školy a k celému plánu není připomínek. GO je velmi naléhavá a je nutno s ní započíti ihned pro pokročilou dobu, aby hlavní stavební práce byly sloučeny v době hlavních prázdnin a nenarušovalo se pak vyučování na počátku školní roku. Proti navrženým pracím není námitek. Na Go školy je vřazena ONV do našeho rozpočtu částka 75 000Kčs, zatím co v dokumentaci je vyznačena částka 153 569Kčs. Go školy lze uskutečnit jen za předpokladu, že nám bude zbývající částka nad rozpočtovou částku uhrazena z vyššího rozpočtu to je ONV ve Slaném. Vzhledem k tomu, že by případné práce nemohly provést při GO, byli by nutno tyto konat stejně v příštím roce a letech dalších, čímž by se náklady jen zvýšily o opětnou dopravu materiálu a stavebně technických potřeb, jako lešení a podobně. Rada MNV žádá, aby po vyslovení souhlasu s uvedenou finanční výpomocí svým vlivem ONV urychlil zahájení GO bezodkladně. Po souhlasu s ONV, který potvrdil povolení ke stavbě – GO a opětných jednání s OSP objevila se vlaštovka OSP na školním dvoře – 1slovy jeden kopáč dne 6. 8. 1959, aby zahájil nastávající práce. Protože výkop rýhy pro vodovodní potrubí a kabel od studny přes dvůr a délce přes 55m by podle intensity práce uvedeného kopáče trvala do konce srpna, uchopil se kopáče ředitel školy a vykopal 20 metrů sám a tím pobídl uvedeného k rychlejší práci. 12. 8. dostavili se instalatéři a to 2 učedníci s mistrem J. Vildem, kteří pilně pracovali a do konce srpna už voda tekla v přízemí i I. patře a rýha mohla být zaházena, aby dvůr byl 87

volný pro přísun dalšího materiálu. Dne 25. 8. počali se stěhovat do školy zedníci se svými potřebami a práce pomalu zahájili dne 28. 8. 1958, kdy již škola měla být připravena pro vyučování. Nastala nové starost, kam umístit třídy od počátku roku. Pro I. třídu zajištěna místnost na MNV, pro II. třídu u pana Aloise Šebka v čp. 13, která musila být teprve narychlo vyčištěna, vybílena, opravy zdí a podlahy opatřeno elektrické světlo a podobně. Místnosti tyto byly naprosto nevyhovující po stránce hygienické i pracovní. Do tříd musily být opatřeny starodávné školní tabule na podstavcích s posuvnými kolíčky a ostatní nouzová opatření. Při přemísťování lavic a ostatního nábytku ochotně vypomohlo JZD – pan Antonín Procházka v čp. 5.

Tak v samých starostech zakončen školní rok 1958/59, aby větší ještě nastaly s příchodem nového.

předchozí rok obsah další rok