Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1961 – 1962

Školní kronika: Rok 1961 – 1962

Ke konci hlavních prázdnin konány již přípravy pro hladké zahájení školního roku 1961/62 od 1. září. Byly přivezeny objednané učebnice a vyučovací pomůcky pro žactvo. Žactvu 2. postupného ročníku dostalo se nových učebnic, velice krásně vypracovaných, rovněž 1. postupný ročník dostává také všechny učebnice. Všechny staré učebnice uloženy podle výnosu MŠK do fondu učebnic. Do 1. září podepsány všechny sešity, obaly na sešity, výkresy, podložky, žákovské knížky, štítky pro přezouvání bot a do šaten. Uspořádána pro jednotlivé žáky výstavka učebních pomůcek a učebnic darovaných státem pro politické využití. Provedena výzdoba tříd a chodeb, připraveny rozvrhy hodin, pozváni k zahájení školy rodiče MO KSČ a MNV.

Školní rok 1961/62 zahájen 1. září 1961 o 8. hodině ranní. K zahájení dostavil se za MNV předseda školní a kulturní komise MNV soudruh Jaroslav Jiráček, který přednesl žactvu pozdravný proslov a 5 matek dětí 1. postupného ročníku. Po odbytí všech formalit rozešlo se žactvo do svých tříd, kde mu byly předány učební pomůcky a učebnice a podány pokyny pro nastávající školní práci.

Učitelský sbor zůstává pro letošní školní rok nezměněn. Na škole opět vyučují František Buzický a Miloslava Kotlíková.

Během prázdnin podali přihlášku k návštěvě úplně základní devítileté škole ve Slaném a na doporučení MNV v Žižicích a ve Slaném byli přijati tito žáci: Zdeňka Jiráčková, Jaromíra Šebková, Miroslav Duda a Milena Kovačová. Přihlášky o přeřazení těchto dětí podali si rodiče na základě informací z besed o školství z konce minulého školního roku. Žádosti uvedených dětí byly nejdříve školským odborem MěNV ve Slaném zamítnuty s odůvodněním přeplnění tříd a dvousměnného vyučování na některých slánských školách. Zdejší škola také o tom úředně vyrozuměna. Po zásahu tajemníka MNV v Žižicích a okresního školního inspektora soudruha Stanislava Finka byly žádosti znovu MěNV ve Slaném projednány a děti do slánských škol – dvanáctiletky – přijaty. Škola nebyla o tom vyrozuměna a musila si sama vyžádat opis přepisu MěNV ve Slaném z tohoto druhého 99

projednávání, s nímž byl seznámen ředitel školy na MNV. Přepis byl adresován MNV k rukám soudruha Kvasničky. Jeho opis je uložen ve spisech školy. Počet žactva a rozdělení do jednotlivých tříd a oddělení:

I. třída: 1. oddělení: 1. postupný ročník: 3 chlapci + 3 dívky = 6 žáků

2. oddělení: 2. postupný ročník: 3 chlapci + 3 dívky = 6 žáků

3. oddělení: 3. postupný ročník: 2 chlapci + 4 dívky = 6 žáků

II. třída: 1. oddělení: 4. postupný ročník: 4 chlapci + 5 dívek = 9 žáků

2. oddělení: 5. postupný ročník: 4 chlapci + 4 dívky = 8 žáků

Celkem na škole 16 chlapců + 19 dívek = 35 žáků.

Po 2. postupné rušníky vstupují v platnost od počátku letošního školního roku nové učební osnovy. Podrobné osnovy jednotlivých předmětů jsou vydávány v časopisu Komenský.

Dne 11. 9. provedeno na škole očkování proti neštovicím, záškrtu a tetanu u žactva 2., 3., a 4. postupných ročníků. Přesnou evidenci vede si OÚNZ ve Slaném podle seznamů vypracovaných a předložených školou.

Na plenární schůzi SRPŠ dne 26. září 1961 byl ustanoven a schválen následující výbor SRPŠ: předsedou Vojtěch Hanzal, místopředsedou Věra Lindová, jednatelkou Miroslava Kotlíková, pokladníkem René Dandová, členy Jana Králová.

Dne 6 října připomenuto žactvu Den čsl. armády. Pohovořeno o vzniku významu naší lidové armády pro obranu naší vlasti a celého socialistického tábora a provedena vhodná výzdoba tříd.

Zástupce dopravního inspektorátu v Kladně soudruh Jeníček z Drnova proslovil žactvu přednášku o zábraně úrazovosti na našich silnicích v akci Červená úrazům, vyhlášené ONV v Kladně. Učitelé přítomni přednášce soudružky Hoffmeistrové ze Zbraslavi o pracovním vyučování v 1. postupným ročníku.

Dne 28. října vyhlášena národní směna na sklizeň řepy. Zúčastnil se jí ředitel školy. Po celý den nakládal řepu na nákladní auto a vozil do cukrovaru.

V neděli dne 5. listopadu 1961 pořádána v okrese Kladno hvězdicová štafeta Přátelství a míru k oslavám 44. výročí VŘSR. Zdejší obec zapojena do úseku Žižice – Zvoleněves. Zúčastnilo se jí všechno žactvo školy od 1. postupného ročníku a odevzdalo ve Zvoleněvsi vlastnoručně zhotovenou pozdravnou stužku pro SSSR.

Dne 7. 11. vzpomenuto na společném shromáždění žactva obou tříd 44. výročí VŘSR. Po proslovu ředitele školy přednesly děti básně, vyslechnut program školského rozhlasu, vyzdobena vkusně třídy a chodba školy.

Osvětová beseda v Žižicích uspořádala v sále Jednoty v Drnově kulturní večer, na němž účinkovali televizní zpěváci Standa Procházka, jiřina Salačová a Vladimír Černý z Prahy. Po programu následovala taneční zábava s hudbou skupiny Kabáta ze Smečna.

Kalmetizační středisko OÚNZ ve Slaném provedlo kalmetizaci u žactva 1. a 5. postupných ročníků s příslušnou kontrolou s výsledkem negativním. 100

V roce 1961 vydán zákon o volitelnosti soudců. První volby podle tohoto zákona konány dne 3. prosince 1961. Voleni byli jednak soudci z povolání a jednak soudci z lidu. Obce byly rozděleny do obvodů přibližně shodných s obvody pro volby poslanců. Soudcem z povolání pro zdejší obvod byl Vladimír Raška ze Cvrčovic, soudci z lidu Vladimír Tlustý ze Žižic, Václav Danda z Drnova a Josef Přibyl z Osluchova. Volby prováděly okrskové, místní i obvodní komise. Hlasovalo se hlasovacími lístky s právem voliče na možnost škrtů kandidáta. Všichni navržení kandidáti zvoleni s průměrným 99,3% výsledkem, účast při volbách 100%. Nejvíce škrtů bylo u Václava Dandy z Drnova.

Patronátní závod JZD Rudý říjen Státní nakladatelství hudby a umění z Prahy uspořádal dne 6. 12. v Měsíci čsl. – sov. přátelství v hostinci Jednoty v Žižicích „večer hudby a recitace“. Na programu byla díla ruských klasiků hudby, jakož i díla soudobých autorů hudebních a básníků. Hudební čísla byla vhodně uváděna soudružkou z Nakladatelství, recitoval člen Divadla čsl. armády. Večer byl po stránce umělecké velmi hodnotný, bohužel místními občany jen slabě navštívený. Program byl vhodným doplňkem oslav VŘSR.

V neděli dne 10. prosince provedena za spolupráce s Výborem žen při MNV v hostinci Jednota v Žižicích dětská besídka s nadílkou. Program zajistila škola. Byly to sólové výstupy, recitace jednotlivců i sborové, scénky, písma národních písní. Po programu následovala nadílka, která byla uskutečněna za finanční podpory SRPŠ, MNV a JZD a prodejny Jednota. Každé přítomné dítě dostalo sáček s desertními řezy, čokoládou a jinými dobrotami v hodnotě asi 12Kčs. Celkový průběh besídky byl dobrý.

Dne 12. 12. uspořádalo státní zájezdové divadlo z Prahy představení pro školní mládež a to „Elce, pelce do pekelce“ ve Zvoleněvsi. Po organizační stránce nebylo ze strany divadla vše zajištěno. Představení začalo s dvouhodinovým zpožděním. Po stránce umělecké nebylo představení mnoho co vytýkat. Dětem se hra velmi líbila. Dovoz i odvoz za deštivého dne zajistil soudruh Kasina s vozem žižických požárníků.

Dne 20. 11. dostavil se 1. mrazík letošní zimy. Mírně mrzlo několik dní a potom mrazy ustaly, byla obleva. Od 15. prosince náhle začalo mrznout. Téhož dne byl mráz -10°C, 16. prosince dokonce -20°C, 17. 12. -18°C, potom postupně mrazy klesaly. Ve škole musila být učiněna vhodná opatření proti zamrznutí vodovodního vedení. Záchody chlapecké musily být uzavřeny, na dívčích vytápěny. Přesto došlo k poškození umyvadel na obou záchodech.

Vánoční prázdniny trvaly od 23. prosince 1961 do 3. ledna 1962 včetně. Vyučování zahájeno opět 4. ledna 1962.

Na společném shromáždění žactva obou tříd pohovořeno o 2 význačných výročích, jež připadají na měsíc leden letošního roku. 20 1. 162 bylo tomu 100 let, co dotlouklo srdce velké české ženy, spisovatelky Boženy Němcové. O jejím životě a díle pohovořila a obrázky doprovodila soudružka učitelka Kotlíková. K tomuto výročí byla vkusně upravena nástěnka na chodbě školy. Nástěnek ve třídách využito k dalšímu výročí – 38 let od smrti V. I. Lenina O jeho životě a díle pohovořil ředitel školy.

Od letošního školního roku vstoupila v platnost nová úprava v klasifikaci žactva. Odpadají čtvrtletní klasifikace, klasifikuje se jen v pololetích. Za čtvrtletí projednají se jen případy slabého prospěchu a projednají s rodiči a sjednají nápravná opatření k vylepšení 101

prospěchu. Rovněž výjimečně nadané děti vedou se v patrnosti a napomáhá se jejich duševnímu vývoji.

I. pololetí školního roku 1961/62 bylo ukončeno v sobotu dne 27. ledna 1962 rozdáním školních vysvědčení.

Pololetní prázdniny měly na školách trvat od 29. ledna do 4. února 1962. V důsledku chřipkové epidemie prodloužilo ministerstvo školství a kultury prázdniny o další týden. Protože došlo k dalšímu rozšíření chřipky ve zdejším okrese, prodloužily se prázdniny ještě o další týden to je do 17. února 1962. Podle rozhodnutí MŠK bude pravidelné vyučování na všech typech škol zahájeno v pondělí dne 19. února 1962.

Zápis dětí do I. třídy zdejší školy na školní rok 1962/63 proveden v sobotu dne 3. února 1962. bylo zapsáno 5 nových žáků.

Okresní pedagogické středisko uspořádalo ve Slaném kurs defektologie pro učitelstvo, aby mu pomohlo v práci s úchylnými dětmi a jejich vřazování do zvláštních škol. Zúčastnili se ho oba učitelé zdejší školy.

Po četných pokusech podařilo se americkému námořnictvu vypustit na oběžnou dráhu kolem Země dne 20. února 1962 kosmickou loď s lidskou posádkou, kterou tvořil podplukovník námořnictva John Glann. Obletěl třikrát zemi, přistál se svou kabinou v moři, odkud byl vyloven. Dostalo se mu řestných blahopřání jak od presidenta USA J. Kennedyho a vlády, tak i sovětských kosmonautů.

Dne 28. 2. 1962 provedl prohlídku chrupu žactva MUDr. Fišer z /NZ ze Slaného a 6. 3. zdravotní prohlídku a zkoušku moře MUDr. V. Stehlíková.

Výbor žen při MNV uspořádal besedu k MDŽ dne 8. 3. 1962 v hostinci Jednoty v Žižicích. Tohoto zasedání velmi početně navštíveného ženami z celé politické obce zúčastnila se zástupkyně MNV z Lidic u Kladna. Kulturní vložkou přispěli pionýři zdejší školy. Po skončení programu následovalo pohoštění přítomných uzeninou a pečivem. Celý večer vyzněl v manifestu za udržení světového míru.

V den učitelů 29. 3. 1962 zajeli si učitelé našeho obvodu ROH všeobecně vzdělávací školy ve Slaném do Prahy. Navštívili jsme galerii umění na zámku ve Zbraslavi a po společné večeři v bruselské restauraci představení v divadle. Ve Zbraslavi zavzpomínali si na V. Vančuru u jeho bysty v sousedí jeho vilky.

V pondělí dne 26. února 1962 zúčastnilo se žactvo zdejší školy loutkového představení „Šibala Zavřiočka“ oblastního loutkového divadla v Kladně v městském divadle Zdeňka Nejedlého ve Slaném.

Žactvo zdejší školy spolu se žáky hořovické školy zúčastnilo se zájezdu do Prahy. V Praze byli žáci v technickém muzeu, na Hradčanech, Petříně a v některých význačných zahradách. Účelem bylo doplnit věcné učení jazyka českého a učiva dějepisného.

Dne 13. dubna bylo všechno žactvo spolu s učiteli na brigádě na hřišti, které se v obci dokončuje. Sbíralo se a uklízelo kamení na celé ploše hřiště. Děti udělaly hodný kus práce s vědomím, že i jim bude hřiště sloužit. 102

1. máj byl letos opět pořádán ve Zvoleněvsi. Předcházela mu četná příprava a výzdoba školy. Do průvodu zhotovily si děti ve škole mávátka, holubice na obloucích a jiné ozdoby. Budova byla ozdobena vlajkami a okna vlaječkami našimi i sovětskými, ve třídách bylo vkusně upraveny nástěnky. I přes tuto snahu a účast ředitele školy v májové komisi nebyla prý rada MNV s výzdobou spokojena a zaslala řediteli školy dopis a že činí i oznámení o tom odboru ŠK ONV v Kladně. Zpráva tohoto druhu nebyla pravdivá a spočívala na zášti tajemníka MNV soudruha Kvasničky a předsedy MNV soudruha Vlastimila Ungera vůči osobě ředitele školy, která se datuje od doby, kdy se uvedeným soudruhům nepodařil záměr na zrušení zdejší školy. na pravou míru musila být celá tato záležitost uvedena v jedné z výborových schůzí strany.

Místní národní výbor v Žižicích zapojil všemi svými složkami do soutěže celookresní o titul vzorná obec. Ze soutěže vyšlo vítězně 7 obcí na okrese Kladno a mezi nimi byla i zdejší obec. Slavnostního předání standarty ONV a diplomu zúčastnili se 7. 5. zástupci ONV, strany a všechno obyvatelstvo celé politické obce Žižice. Po slavnosti pořádána májová veselice.

22. a 23. května konalo žactvo školy s učiteli brigádu na zakopávání vyvláčených brambor na pozemcích JZD. Odpracovalo celkem 297 hodin a bylo peněžitě odměněno, 594Kčs. Peníze byly rozděleny podle počtu odpracovaných hodin, z části převedeny na krytí školného výletu a z části vráceny dětem, které se výletu nezúčastnily.

vzhledem k novým pokynům o vkladních knížkách a fondech organizací po územních změnách státu, byla z tohoto titulu zrušena i vkladní knížka Sdružení rodičů a přátel školy s částkou 1000Kčs a hotovost předána do pokladny SRPŠ dne 30. 5. 1962.

Během školního roku 1961/62 zapojilo se všechno žactvo školy do Soutěže mladých hospodářů a docílilo těchto úspor: V I. třídě 3197Kčs, ve II. třídě 4569Kčs, na škole 7766Kčs, průměr na žáka 222Kčs.

V úterý 5. června uspořádán se žactvem školy a přihlášenými rodiči školní výlet, navštívila se tato místa: Krásný Dvůr, sbírka porcelánu v zámku Klášterec nad Ohří, zámek Libochovice, hrad Hazmburk. Cestou projíždělo se pohraničnímu oblastmi a hnědouhelnou pánví severočeskou, děti uviděly mohutné budovatelské úsilí v Tušimicích, ve stavbě nových dolů a sídlišť Mostecka. Děti načerpaly zase letos mnoho nových poznatků, které budou moci uplatnit ve školní práci. Finančně pomohlo i SRPŠ částkou 500Kčs, děti výtěžkem z brigády, takže pro děti byl výlet – cestovné zdarma. Dospělí i cestovné hradili.

V úterý 26. června v 11 hodin skládali 4 noví pionýři svůj slib a to Anna Tlustá a Eva Hanzalová ze Žižic, Helena Klešová z Vítova a Osel Josef ze Žižic. Šátky po třídní oslavě jim uvázal ředitel školy.

Na počest 100. výročí úmrtí Boženy Němcové uspořádal Závodní klub ČKD Slaný výstavu ilustrátorů spisů Boženy Němcové Adolf Kašpar, Václav Karel, Divica Landrová a Milada Marešová od 21. 6. do 25. 7. Výstavu navštívilo žactvo 3. – 5. postupných ročníků za vedení soudružky Kotlíkové. Současně navštívily děti i Koutek živé přírody při zemědělské škole ve Slaném. Obě navštívená místa a zvláště Koutek živé přírody se dětem velmi líbila. 103

Školní rok 1961/62 ukončen v sobotu dne 30 června 1962 za přítomnosti četných maminek dětí 5. postupných ročníků, které se loučily se zdejší školou. Učitelům dostalo se poděkování za jejich práci od přítomných rodičů. Na společném shromáždění ředitel školy zhodnotil práci ve škole za uplynulý školní rok a popřál dětem příjemné prožití prázdnin a osvěžení pro novou práci v příštím školním roce.

předchozí rok obsah další rok