Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky obce > Školní kronika > Školní kronika: Školní rok 1974 – 1975

Školní kronika: Rok 1974 – 1975

Školní rok 1974 – 75 byl zahájen 2. září na společném shromáždění obou tříd. Ředitelka školy s. Müllerová, při slavnostním projevu zdůraznila význam 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

Pravidelné školní vyučování začalo 3 září. V I. třídě byla třídní učitelkou Běla Bozděchovská. Tato třída měla tři oddělení – 1., 2., a 3. postupný ročník

1.roč. - 3 žáci - 2 hoši 1 dívka

2.roč. - 4 žáci - 4 hoši

3.roč. - 4 žáci - 3 hoši 1 dívka

Ve II. třídě byla třídní učitelkou soudružka Hana Müllerová. Tato třída měla dvě oddělení – 4. a 5. postupný ročník.

4.roč. - 7 žáků - 5 hochů 2 dívky

5.roč. - 7 žáků - 4 hoši 3 dívky

Na začátku školního roku začalo chodit do školy celkem 25. žáků. Během školního roku se odstěhoval Štefan Rác, žák 3. roč. a přistěhovaly se Soňa Hráčková, žákyně 1. roč., Jitka Hráčková, žákyně 4. roč, Marcela Pletichová, žákyně 2. roč., Jana Pletochová – žákyně 4. roč. Tento školní rok ukončilo ve zdejší škole 28 žáků.

Stěžejní pozornost obou soudružek učitelek byla během celého školního roku věnována účasti školy na veřejně politické činnost, otázkám spolupráce školy a rodiny, prohlubování výchovy k socialistickému vlastnictví, proletářskému internacionalismu a zkvalitnění práce PO SSM.

Soudružky učitelky vhodně využívaly významných výročí, filmových a divadelních představení s cílem upevnit ideově politickou výchovu žáků. V jednotlivých vyučovacích předmětech se snažily o to, aby ideově výchovná práce vyplynula nenásilně v každé vyučovací hodině a působila na žáky co možná nejvíce. Bohatý zdroj výchovného působení poskytlo 30. výročí Slovenského národního povstání. Den armády připomenul 30 let karpatsko – dukelské operace, který byl i začátkem oslav 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Také 57. výročí VŘSR vhodně prolínal vyučováním. Při výchovném využití významných událostí se osvědčilo zavedení sešitů aktualit ve 4. a 5. ročníku, do kterých si žáci během školního roku vylepovali obrázky a údaje, týkající se současných událostí ve státě i ve světě.

Během školního roku se zúčastnili žáci tří divadelních představení – „Koníček“, „Barunka“ a „Kocour v botách“. Žáci též shlédli tři filmová představení – o vyhlazení Lidic a dvě s tématikou brannou a protipožární. 123

Velká pozornost byla od počátku školního roku věnována blížícím se oslavám 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Soudružky učitelky vhodně využívaly všech dostupných obrazových a knižních materiálů k prohlubování výchovy k proletářskému internacionalismu k lásce k Sovětskému svazu a jeho lidu, který nás před 30 lety osvobodil od fašistické nadvlády. Při této příležitosti se žáci seznamovali s revolučními tradicemi našeho okresu. Při školním zájezdu navštívili Lidice, kde si připomněli oběti, které přinesli naši a sovětští lidí v boji proti fašismu. V rámci plnění závazků k 30. výročí osvobození vysadili pionýři keře růží a okrasní květiny, provedli úklid okolí školy a pomohli při výzdobě školní budovy. Byl vhodně upraven kout revolučních tradic, třídy, chodby a celá školní budova pěkně vyzdobeny. Pionýři se zúčastnili pásmem básní slavnostní schůze KSČ a NF, vystoupili též v místním rozhlase v Žižicích a Drnově. Zúčastnili se výstavy uspořádané l 30. výročí osvobození ve Slaném. Pracovní úsilí učitelek a žáků pomohlo splnit všechny vytčené úkoly a tím zajistit v plném rozsahu výchovné využití tohoto významného výročí.

Kladný vztah žáků k práci byl rozvíjen v hodinách pracovní výchovy a výtvarného vyučování. Pomáhali při udržování květinové zahrádky před školou, povedli okopávání ovocných stromků před MNV v Žižicích a pomáhali podle možnosti starým občanům, což bylo i veřejností kladně hodnoceno. Správně pochopili i význam sběru léčivých bylin, do kterého se všichni aktivně zapojili, Z celkového počtu obdrželo 21 žáků pochvalu a knižní odměnu. Při národní směně bylo odpracováno 50 hodin.

rozvijí se spolupráce s PO SMM. Byl získán jeden vedoucí pionýrů pro zájmovou činnost chlapců. Společně s PO byly zajišťovány přípravy májových oslav. V soutěži tvořivosti mladších pionýrů se umístili naši pionýři na prvém místě. Žáci 3. roč. složili slavnostní sliv ku příležitosti 30. výročí osvobození.

Kladně lze hodnotit i styky s místním JZD. Žáci se zúčastňují recitačními pásmy schůzí JZD. Představenstvo JZD poskytlo bezplatné zapůjčení autobusu na školní zájezd do Prahy, Lidic a na výstavu do Slaného. K MDD darovalo pro všechny děti vstupenky na divadelní představení do Kladna.

Společně s TJ a ČSŽ byl uspořádán MDD se sportovními a brannými hrami na místním hřišti. Dobrá je spolupráce s TJ, která ustavila družstvo žákovské kopané, ledního hokeje a stolního tenisu, kde se v hojném počtu zapojili i žáci naší školy.

V rámci 30. výročí osvobození naší vlasti byl vhodně využit význam ČSS 1975. Někteří žáci shlédli se svými rodiči vystoupení cvičenců v Kladně i na Strahově. Nácviku skladby žen s kuželi se zúčastnila s. Mullerová, taktéž i veřejných vystoupení v Kladně a Praze.

V I. i II: pololetí nebylo nedostatečných žáků ani žáků se sníženou známkou z chování. Soudružky učitelky během školního roku věnovaly soustavnou péči dětem z rodin dělníků a rolníků. Pomáhaly žákům se slabším prospěchem a těm, kteří pro nemoc zameškali školní docházku. Chování všech žáků naší školy je velmi dobré, je i veřejností kladně hodnoceno. Odměnou za dobrou práci byl školní zájezd, pořádaný 12. 6. do Prahy a Lidic. Náklady uhradilo JZD společně se SRPŠ. Školní rok byl ukončen 27. června 1975.

Müllerová Hana

předchozí rok obsah další rok